Elanlar
Elan
May 08, 2019 | 12:36
Oxunub 731 dəfə

“Qeyri-üzvi kimya”,“Kimyəvi kinetika və kataliz”, “Fiziki-kimya” ixtisaslaşmaları üzrə təhsil alan II kurs magistrlərın dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi 14.05.2019-cu il tarixində saat 1100-da aşağıda adları qeyd olunan şöbələrin iştirakı ilə İnstitutun  AKT zalında  keçiriləcək.

- “Mineral xammalın kompleks emalı” şöbəsi

- “Qeyri-üzvi funksional materiallar” şöbəsi

- “Nano- və  elektrokataliz”  şöbəsi

- “Kimyəvi və ekoloji proseslərin modelləşdirilməsi və  texnologiyası” şöbəsi

1. Paşazadə Günel Atabəy qızı k.ü.e.dhttps://kqkiamea.azprof. Asif Məmmədovun rəhbərliyi ilə “Titanmaqnetit konsentratlarının sənayedə reduksiya proseslərinin termodinamiki modelləşdirilməsi” mövzusu üzrə

2. Əşirov Gəray Mikayıl oğlu k.ü.f.d.,dos. Leyla  Məşədiyevanın  rəhbərliyi  ilə “Tetraedrit  və  famatinit  minerallarının sintetik  analoqları əsasında yeni termoelektrik materialların  alınması” mövzusu üzrə

3. Əlizadə Şəbnəm Elşad qızı  k.ü.f.d.,dos.Vüsalə  Məcidzadənin rəhbərliyi  ilə “Elektrokimyəvi  üsulla  Bi2S3  birləşməsinin nanostruktur şəklində sintezi və fotoelektrokimyəvi xassələrinin tədqiqi” mövzusu üzrə

4. Kərimova Nigar Azər qızı  k.ü.e.d. Nizami Zeynalovun rəhbərliyi  ilə “Azot tərkibli makroliqand saxlayan nanostrukturlaşdırılmış  nikel  əsaslı katalitik  sistemlərin  sintez  və  tədqiqi”mövzusu üzrə

5. Həsənova Könül  Cümşüd qızı  k.ü.f.dhttps://kqkiamea.azdos. Ülviyyə  Məmmədovanın rəhbərliyi  ilə “Benzolun mülayim şəraitdə hidrogenləşməsi üçün polivinilpirrolidon və alümosilikat mineralları əsasında yeni hibrid nanokompozitlərin sintezi və tədqiqi”  mövzusu  üzrə

6. Əlizadə Yılmaz Elşən oğlu k.ü.e.d. Akif Əliyevin  rəhbərliyi  ilə “FeSx/TiO2  hetero sistemlərinin sintezi  və  fotoelektrokatalitik xassələrinin tədqiqi” mövzusu üzrə

7. Nəciyeva Ramilə Nəriman qızı t.ü.f.d.,dos. Qoşqar Əliyevin rəhbərliyi ilə “Sulfanolun neftdaşıyıcı layların  məsaməli mühitində  adsorbsiya  prosesinin modelləşdirilməsi və  riyazi  modelin  parametrlərinin təyin  edilməsi”  mövzusu  üzrə

                                                                                                                    Təhsil Şöbəsi                                

JURNALLAR
Faydalı linklər