Magistratura

АМЕА-nın akad.M.Nağıyev adına  Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya  İnstitutu

2018/2019-cu  tədris  ili üzrə  magistraturada  təhsil   alanların   siyahısı

 

   №

Adı, atasının adı, soyadı

Laboratoriyanın  adı

İxtisaslaşma

Elmi  rəhbər

Dissertasiya   mövzusunun  adı

1

2

3

4

5

6

1

Paşazadə Günel  Atabəy qızı

“Dəmir və titan tərkibli filiz xammalının  emalı”  lab.                

                               

II kurs

Qeyri-üzvi kimya

 k.ü.e.d.,prof. 

 Asif Məmmədov

Titanmaqnetit konsentratlarının sənayedə reduksiya proseslərinin termodinamiki  modelləşdirilməsi 

2

Əşirov Gəray  Mikayıl oğlu

 “Funksional  qeyri-üzvi maddələrin  termodinamikası”   lab.                           

II kurs

Qeyri-üzvi kimya

 k.ü.f.d.,dos. 

Leyla  Məşədiyeva  

Tetraedrit və famatinit minerallarının  sintetik analoqları əsasında yeni termoelektrik materialların alınması

3

Əlizadə Şəbnəm  Elşad qızı

“Nanoelektrokimya  və  elektro-kataliz ”lab.           

II kurs

Qeyri-üzvi kimya

 k.ü.f.d., dos.  

 Vüsalə Məcidzadə

Elektrokimyəvi üsulla Bi2S3 birləşməsinin nanostruk-tur şəklində sintezi və fotoelektrokimyəvi   xassələrinin tədqiqi

4

Kərimova Nigar  Azər  qızı

“Nanostrukturlaşdırılmış   metal- polimer  katalizatorları”   lab.

II kurs

Kimyəvi kinetika

və  kataliz

 k.ü.e.d.,b.e.i.

 Nizami Zeynalov

 Azot tərkibli makroliqand saxlayan  nanostrukturlaşdırılmış nikel  əsaslı katalitik  sistemlərin sintez və tədqiqi

 

5

Həsənova Konül Cümşüd  qızı

“Nanostrukturlaşdırılmış metal- polimer  katalizatorları” lab.

II kurs

Kimyəvi kinetika

və  kataliz

 k.ü.f.d.,dos. 

 Ülviyyə  Məmmədova

Benzolun  mülayim şəraitdə hidrogenləşməsi üçün polivinilpirrolidon və alümosilikat mineralları əsasında yeni hibrid nanokompozitlərin sintezi və tədqiqi

6

 

Əlizadə Yılmaz Elşən  oğlu 

“Nanoelektrokimya   və  elektro-kataliz ” lab.           

II kurs

Fiziki  kimya

 k.ü.e.d.,b.e.i. 

 Akif Əliyev

FeSx/TiO2  hetero  sistemlərinin sintezi  və  fotoelektrokatalitik xassələrinin  tədqiqi 

7

Nəsiyeva Ramilə Nəriman  qızı

“Kimyəvi- texnoloji   proseslərin  modelləşdirilməsi” lab.          

II kurs

Fiziki  kimya

 k.ü.f.d.,dos.  

 Qoşqar Əliyev 

Sulfanolun neftdaşıyıcı  layların məsaməli mühitində  adsorbsiya  prosesinin modelləşdirilməsi və  riyazi  modelin   parametrlərinin  təyin  edilməsi 

8

Həsənov  Gündüz Faiq oğlu

“Quruluş kimyası, rentgen və termiki analiz” qrupu

I kurs

Qeyri-üzvi kimya

 k.ü.f.d., dos

 Vaqif Qasımov

Qalay və qurğuşun sulfidlərinin lantanoidli  üçlü  birləşmələrin sintezi  və  quruluşunun  tədqiqi.

9

Rəhimzadə Telli Əlizamin  qızı

“Monooksigenaz  reaksiyala-rının modelləşdirilməsi”  lab

 

I kurs

Kimyəvi  kinetika və  kataliz

 k.ü.f.d.,dos.

 Lətifə Həsənova

Dəmirporfirin  kompleksləri  əsasında biomimetik katalizatorun  sintezinə  multidissiplinar yanaşma. 

10

Abışova Nuray  Rafiq qızı

“Nanoelektrokimya  və  elektro-kataliz ”lab.           

I kurs

Fiziki-kimya

k.ü.e.d. Akif  Əliyev

Suyun  reduksiya  prosesi üçün nikel və kobalt əsasında  elektrod  materiallarının sintezi.

11

Quliyeva Cəmilə  Elşən qızı

“Nanostrukturlaşdırılmış   metal- polimer  katalizatorları”  lab.

I kurs

Yüksəkmolekullu     birləşmələr kimyası

 k.ü.f.d.  Samirə   Məmmədova

Levofloksasinin immobilizasiyası  üçün  xitozan və  poli-4-vinilpiridin əsasında  polimer nanogellərin sintezi və tədqiqi.

 

12

Hüseynov  Qurban Namiq  oğlu

“Kimyəvi- texnoloji   proseslərin  modelləşdirilməsi ” lab.

 

I kurs

Neft-kimya proseslərinin  riyazi  modelləşdirilməsi

 AMEA-nın   müx.üzvü Qüdrət   Kəlbəliyev

Cox fazalı neft dispers sistemlərinin reologiyası və  neft emusiyalarının  ayırma  proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi.

13

Rüstəmli Xədicə Mübariz  qızı

“Kimyəvi- texnoloji   proseslərin  modelləşdirilməsi” lab.          

I kurs

Neft-kimya proseslərinin  riyazi   modelləşdirilməsi

 t.ü.f.d., dos.

 Qoşqar Əliyev

Metanolun katalitik oksidləşməsi prosesinin riyazi modelləşdirilməsi və texnoloji parametrlərinin hesablanması.

İNSTİTUTDA MAGİSTRATURA TƏHSİLİ 

2018

2016/2017- ci tədris ilində magistraturaya “Qeyri-üzvi kimya” ixtisaslaşması üzrə qəbul  olun­muş Oruclu Elnur Nəcəf oğlu və Ağazadə Aytən İsmət qızı magistra təhsil proq­ra­mı­nı başa vurmuş və yekun dövlət attestasiyasından müvəffəqiyyətlə keçərək fərq­lənmə  dip­lomu  almışlar.

2017/2018-ci tədris ilində İnstitutun magistraturasına “Qeyri-üzvi kimya”, “Kimyəvi kinetika və kataliz” və “Fiziki-kimya” ixtisaslaşması üzrə 7 bakalavr qəbul olmuşdur. Magistrlar I kur­su  müvəffəqiyyətlə başa vuraraq yüksək təqaüdə layiq  görülmüşlər. Hal-hazırda  II kur­­sun III semestrində təhsil alırlar.

2018/2019-cu  tədris  ilidə  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının  Prezidentinin 12.09.2018-ci il tarixli №570 sərəncamı ilə İnstitutun  magistraturasına “Qeyri-üzvi kimya”, “Kimyəvi kinetika və kataliz”, “Fiziki-kimya”, “Yüksək molekullu birləşmələr kimyası”, “Neft-kimya  proseslərinin  riyazi  modelləşdirilməsi”  ixtisaslaşması üzrə 6  bakalavr  qəbul ol­muş­­dur.

2017

AMEA-nın Rəyasət Heyətinin 15 oktyabr 2014–cü il tarixli 153 nömrəli qərarı ilə Akade­miyada  magistratura təhsil pilləsinin yaradılması, İnstitutda elmlə təhsilin inte­qrasiyasına, gənclərin elmə cəlb edilməsinə və elmi kadr potensialının yüksək səviyyədə inkişafına səbəb olmuşdur. 2016/2017-ci tədris ilində magistraturaya “Qeyri-üzvi kimya” ixtisas­laşması üzrə yüksək balla qəbul olan bakalavrlar I kursu müvəffəqiyyətlə başa vuraraq, II kursun III semestrində təhsil alırlar. 2017/2018-ci tədris ilində  İnstitutun magistraturasına yüksək balla  7 nəfər (“Qeyri-üzvi kimya” ixtisaslaş­ması üzrə - 3, “Fiziki kimya” ixtisaslaş­ması üzrə - 2, “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisaslaş­ması üzrə isə - 2) bakalavrlar qəbul olmuşlar.  2017-ci ildə İnstitutun “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisas­laşması üzrə təhsil alan 3 magistr  magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişlər. 

2016 

AMEA-nın Rəyasət Heyətinin 15 oktyabr 2014-cü il tarixli 15/3 nömrəli qərarı ilə Akademiyada magistratura təhsil pilləsinin yaradılması, İnstitutda elmlə təhsilin inte­qrasiyasına, gənclərin elmə cəlb edilməsinə və elmi kadr potensialının yüksək səviyyədə inkişafına səbəb olmuşdur.

2015/2016-cı tədris ilində İnstitutun  magistraturasına “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə 3 bakalavr qəbul olunmuşlar. Magistrlər I kursu müvəffəqiyyətlə başa vuraraq (akademik göstərici) yüksək təqaüdə layiq görülmüşlər. Hal-hazırda II kursun III semestrində təhsil alırlar. 2016/2017-ci tədris ilində  magistraturaya “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə yüksək balla 2bakalavr qəbul olunmuşdur: Oruclu Elnur Nəcəf oğlu, Ağazadə Aytən İsmət qızı (AMEA RH-nin 07.09.2016 il 10/2№li qərar).

AMEA-nın Rəyasət Heyətinin 19 oktyabr 2016-cı il tarixli 13/2 №li qərarına əsasən 2017/2018-cı tədris ili üçün  İnstitutun  magistraturasına  daha   ixtisasdan 8 yer üzrə qəbul planı təsdiq olunmuşdur.

2015

2015/2016-cı  tədris  ili üçün AMEA-nın  magistraturasına qəbul haqqında  Tələbə  Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının 8/Q saylı 07.09 2015-ci il tarixli əmri ilə   və   Azərbaycan  Milli  Elmlər  Akademiyası  Prezıdentinin 10.09.2015-ci il tarixli  480 №li  sərəncamına  əsasən İnstitutun  magistraturasına “Kimyəvi kinetika və  kataliz” ixtisası üzrə (əyani) bakalavrlar qəbul olunmuşlar: İbrahimova Nigar Ziya qızı,  Bəhrəmov Eynulla Siyasət oğlu, Abdurəhmanova Nərmin  Ələsgər qızı.

İnstitutda  magistratura  təhsili  ilə bağlı  normativ-hüquqi  sənədlərə  uyğun  olaraq   tədris prosesi  təşkil  edilmişdir.

Magistrlərlə İnstitutun direktoru akademik Dilqəm Tağıyev görüş keçirmiş və qeyd etmişdir ki, işlərini səmərəli və vaxtında tamamlamaq üçün onlara hər bir imkan yaradılacaq.

JURNALLAR
Faydalı linklər