Respublika konfransı

İnstitutun əməkdaşları 2019-ci ildə Respublikada keçirilən aşağıda adları göstərilən konfranslarda iştirak etmişlər

 1.  Abışova N.R. «Co-Ni ərintilərinin qlisin məhlulunda elektrokimyəvi sintezi». Magistrantların XIX Respublika Elmi Konfransının Materialları,    SDU, 15 may 2019, səh.123.
 2.  Меджидзаде В.А., Алиев А.Ш., Бабанлы Д.М. Электроосаждение тонких пленок Sb2Se3 и изучение их фотоэлектрохимических свойств. Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” beynəlxalq elmi konfrans, Gəncə, 2-3 may 2019, səh. 18-20.
 3. .E.B.Zeynalov, L.I.Ahmedova,N.A.Abdurahmanova, Y.M.Nagiyev, M.I. Nadiri,   «Catalytic effect of  TiO2-modified carbon nanotubes on cumene hydroperoxide decomposition reaction». The  İnternational Scientific Conference “Actual Problems of Modern Chemistry” Dedicated to the 90th Anniversary of the Academician Y.H.Mammadaliyev İnstitute of Petrochemical Prosesses, October 2-4, 2019, VI Section “Catalysts, catalytic systems, catalytic processes, optimization of processes and math modeling”, p.357.
 4. N.Ə.Abdurəhmanova, S.Q.Abdullayeva,  Ə.B.Hüseynov,  E.B.Zeynalov,«TiO2@CNTs metal saxlayan karbon nanoborularnın sintezi, onların karbohidrogenlərin oksidləşmə proseslərində katalitik aktivliyinin tədqiqi».AMEA-nın akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir Kimyanın Aktual Problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans.2-4 oktyabr 2019, V Section “Nanotechnologies”, səh.325.
 5. E.B.Zeynalov, Ə.B.Hüseynov, S.H.Abdullayeva, M.M.Ağahüseynova, N.İ.Salmanova,  N.Ə.Abdurəhmanova,«Kumolun oksidləşmə reaksiyasında J@CNT nümunəsinin aktivliyinin öyrənilməsi». AMEA-nın akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir Kimyanın Aktual Problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans. 2-4 oktyabr 2019,II Section “Perspective directions of petrochemical synthesis, computer chemistry”, səh.228.
 6. E.B.Zeynalov, M.İ.Nadiri, L.I.Ahmedova, Y.M.Nagıyev.,  E.R.Hüseynov, «İmpact  of fullerene soot on decomposition of hydrogen peroxide». The  İnternational Scientific Conference “Actual Problems of Modern Chemistry” Dedicated to the 90th Anniversary of the Academician Y.H.Mammadaliyev İnstitute of Petrochemical Prosesses. October 2-4, 2019, VI Section “Catalysts, catalytic systems, catalytic processes, optimization of processes and math modeling”, p.354.
 7. Э.Б.Зейналов, М.И.Надири, Л.И.Ахмедова, Я.М.Нагиев, Н.А.Абдур­рахманова. «Окисление декагидро-нафталина с участием нанокатали­заторов». Международная научная конференция «Актуальные Проблемы Современной Химии» посвященная 90-летию Института Нефтехимических Процессов им. академика Ю.Г.Мамедалиева. 2-4 октября 2019 г., V Section “Nanotechnologies”, стр.320. 
 8. Э.Б.Зейналов, М.Я.Магеррамова, Н.Я.Ищенко, Х.А.Шахмарданлы, «Синергетический эффект для стабилизации полиэтилена низкой плотности». Международная научная конференция «Актуальные Проблемы Современной Химии» посвященная 90-летию Института Нефтехимических Процессов им. академика Ю.Г.Мамедалиева. 2-4 октября 2019 г., VII Section “Surface-active substances and special-purpose reagents”, стр.448. 
 9. V.S. Məmmədov, R.C.Kurbanova, İ.B.Bəxtiyarlı, F.M.Məmmədova, Z.M.Mux­tarova. La2O2S–Ga2S3–Er2O2S  Kvaziüçlü sisteminin likvidus səthinin proyeksiyası. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların” Kimyanın Aktual Problemləri” XIII Beynəlxalq Elmi Konfransının Materilları. 15-16 may.Bakı-2019. Səh. 192-193
 10. Мамедов Ш.Г., Исмаилова Р.А. Изучение квазитройной системы Sb2Se3-PbSe-Bi2Se3  по разрезу Pb6Sb2Bi6Se18-Sb2Se3./Ümumilli lider H.Əli­yevin 96-illik yubleyinə həsr olunmuş “Kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı-2019,s.59-61
 11. Рзагулиев В.А., Керимли О.Ш., Мамедов Ш.Г. Фазовая диаграмма системы Ag2S-Cu4SnS4. / Ümumilli lider H.Əliyevin 96-illik yubleyinə həsr olunmuş “Kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı-2019,s.61-62
 12. Həsənova Ü.A., Məmmədov Ş.H. PbGa2S4-Fe2Ga2S5 sistemində qarşiliqli kim­yəvi təsirin xarakteri. / Ümumilli lider H.Əliyevin 96-illik yubleyinə həsr olunmuş “Kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı-2019, s.54
 13. Həsənova Ü.A., Məmmədov Ş.H. FeGa2S4-PbGa2S4  kvazibinar kəsiyinin tədqiqi. / Ümumilli lider H.Əliyevin 96-illik yubleyinə həsr olunmuş “Kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı-2019,s.53
 14. Мамедов Ш.Г, Исмаилова Р.А. Фазообразование в разрезы Pb6Sb2Bi6Se18 - Bi2Se3 квазитройной системы  Sb2Se3 -PbSe-Bi2Se3./ Ümumilli lider H.Əliyevin 96-illik yubleyinə həsr olunmuş “Kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı-2019,s.57-59
 15. Мамедов Ш.Г., Исмаилова Р.А. Изучение квазитройной системы   Sb2Se3 -PbSe -Bi2Se3  по разрезу Pb6Sb2Bi6Se18-Sb2Se3. / Ümumilli lider H.Əliyevin 96-illik yubleyinə həsr olunmuş “Kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı-2019,s.59-61
 16. Бахтиярлы И.Б., Абдуллаева А.С. Мирзоева А.А., Гурбанова Р.Д. Тер­ми­чес­кая стабильность и ИК –спектры стекла состава Ga2S3(0.70)Nd2S3(0.25)-(Er2S3)0.05./Ümumi lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyinə həsr olunmuş, doktorant, magistr və gənc tədquqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı,2019 c.150-152
 17. Рзагулиев В.А., Керимли О.Ш., Мамедов Ш.Г. Исследование системы Ag2S-Cu2SnS3. Ümumi lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyinə həsr olunmuş, doktorant, magistr və gənc tədquqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı 2019 c.62-63
 18. A.F.Isazade, U.A.Mammadova, O.T.Badalova, R.H.Suleymanova. The immobilization and reduction of  Mn (II) ions to quaternized poly(4-vinylpyridine): Spectroscopic investigation of structure. Baku Higher Oil School First National Students Scientific Conferences dedicated to the 96th anniversary of the National Leader of Azerbaijan Heydar Aliyev, Baku, 2019,  s.90-91.
 19. А.Ф.Исазаде, У.А.Мамедова, Н.А.Керимова. Каталитическое окисление н-гептана на Мn иммобилизованном полимерном катализаторе. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti Kimya fakültəsi Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-ci ildönümünə həsr olun-muş doktorant və gənc tədqiqatçıların “KİMYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” XIII Beynəlxalq Elmi Konfransının Materialları, Bakı. 2019, 145-146 s.  
 20. C.E.Quliyeva. Poli-N-vinilpirrolidon əsaslı hidrogelin tərkibindən antibiotikin ayrılmasının zamandan asılılığının öyrənilməsi. Sumqayıt  Dövlət  Universiteti, Magistrantların XIX Respublika Elmi Konfransının Materialları,      II hissə, Sumqayıt, 2019, 15-16 may, səh 160
 21. А.М.Пашаджанов., М.M Агамалиева, Н.В.Юсифова / Новые неокраши­вающие антиозонанты светлых резин,  Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-ci ildönümünə həsr olunmuş “Gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda Respublika Elmi-texniki Konfranının materiallari, Texniki Universitet,3-4 May 2019.
 22. Ə.A.İbrahimov, R.M.Vəkilova. Kükürd tərkibli qazların emalı üsulu. //Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümünə həsr olummuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq Elmi konfransı, Bakı 2019, 15-16 may, səh 228-230.
 23. Э.А.Теймурова, А.И.Агаев, Н.М.Садыгов, И.А.Талыблы, М.И.Абдул­лаев, А.С.Амиров, Н.И.Аббасова. Фазовые превращения алунита при термическом разложении алунитовой породы Загликского месторождения Азербайджана. //Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2019, 15-16 may, s. 249-251.
 24. R.H.Həmidov. Dolomit filizinin fiziki-kimyəvi tədqiqi. //Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2019, 15-16 may, s. 302-303
 25. Будагова Р.Н., Талыблы И.А.  Синтез новых неионогенных поверхностно-активных веществ на основе эпихлоргидрина и циклического диоксима. //Всемирная научная Мамедалиевская конфр. oктябрь 2019. 
 26. A.A.Geidarov, L.T.Tagiyeva, G.I.Alishanli. Extraction of gallium from acid solutions of alunite production // Ümummilli Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistrant və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq Elmi Konfransı Materialları, 15-16 may 2019, səh. 40
 27. A.Ə.Heydərov, A.A.Quliyeva, G.İ.Alişanlı, E.M.Kazımova. Daşkəsən dəmir filizinin emal tullantıları bəzi metalların hasilat mənbəyidir // Ümummilli Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistrant və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq Elmi Konfransı Materialları, 15-16 may 2019, səh. 41-42
 28. A.Ə.Heydərov, V.A.Əliyeva, S.X.Kələntərova. Alüminium oksid istehsalında tullantı kimi alınmış qırmızı şlamların kompleks emalı // Ümummilli Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistrant və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq Elmi Konfransı Materialları, 15-16 may 2019, səh. 89-90.
 29. А.А.Гейдаров, A.A.Кулиева, Г.И.Aлышанлы. Новый подход к переработке хвостов обогащения Дашкесанского горно-обогатительного комбината // Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir kimyanın aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans, 2019, oktyabr 2-4, səh. 258.
 30. Sh.I.Gahramanova , F.F.Jalaladdinov , R.A.Khudaverdiyev, T.Y.Asgerova, A.Sh.Hajiyev, T.O.Gahramanov.” Synthesis and properties of complex salts of biogenic acids”. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “ Kimyanın Aktual Problemləri” XIII Beynəlxalq Elmi Konfransının Materialları (15-16 may) Bakı- 2019. s.259
 31. Əliyev İ.İ., YusibovY.Ə., Məmmədova N.A., Cəfərova G.Z. InSb2S3Te-InSb2Te3S sistemində kimyəvi qarşiliqli təsir. // Ümummilli lider Heydər Əliye­vin anadan  olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş elmi konfrans Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfransı Gəncə 2019. S. 3-5.
 32. Алиев И.И., Магаммедрагимова Р.С., АлиевО.М., Гурбанов Г.Б. Изотер­мическое сечение квазитройной системы   As2S3-As2Se3-InSe     при  25оС  // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan  olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş elmi konfrans.  Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfransı Gəncə 2019. s.10-12.
 33. Алиев И.И., Aхмедова Дж.A., Бабанлы K.Н., Гашимов Х.М., Ширинов К.Л. Исследование стеклообразования в системе As23-In2Te3 // Ümum­milli lider Heydər Əliyevin anadan  olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş elmi konfrans. Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfransı Gəncə 2019. s.55-58.
 34. S.N.Osmanova, S.A.Ağayeva, A.A.Məmmədova, Ə.Ə.Məcidov, N.M.Əliyeva Metal və metal-oksid əsaslı (Mn,Bi,Ni) kompozitlərin sintezi və tədqiqi / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçiların “Kimyanın aktual problemləri” XIII beynəlxalq elmi konfransının materialları (15-16 may 2019), s.261.
 35. S.N.Osmanova, S.A.Ağayeva, A.A.Məmmədova, Ə.Ə.Məcidov, K.Ə.Mikayılova, N.M.Əliyeva Nanoölçülü oksid kompozisiyalarının (Mn,La) hidrotermal redoks sintez üsulu ilə alınması / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçiların “Kimyanın aktual problemləri” XIII beynəlxalq elmi konfransının materialları (15-16 may 2019), s.263
 36. L.Kh.Gasimova, S.N.Osmanova, S.A.Suleymanova, A.A.Aliyeva,  E.H.Ismailov In-Situ EPR and DLS Studies of Liquid Phase Hydroxylation of Benzene to Phenol Catalyzed by FeOX/Mordenit / The International Scientific Conference “Actual Problems of Modern Chemistry” Dedicated to the 90th Anniversary of the Academician Y.H.Mammadaliyev Institute of Petrochemical Processes October  2 – 4,   2019
 37. Ü.Ə.Məmmədov, M.B.Əbdurəhmanova, Ə.B.Məmmədov və b Müasir ekoloji biliklərin formalaşma tarixi.  XXI əsrdə  ekologiya və torpaqşünaslıq elminin aktual problemləri. VIII Respublika elmi konfransın materialları. 3-4 may, 2019, s.16.
 38. Ü.Ə.Məmmədov, Y.M.Mahmudov, Z.Ə.Yusifova, Ə.B.Məmmədov və b.  Qlobal ekoloyi problemlərin tarixi aspekti. XXI əsrdə  ekologiya və torpaqşünaslıq elminin aktual problemləri. VIII Respublika elmi konfransın materialları. 3-4 may, 2019, s. 32-33.
 39. Шакунова Н.В., Гусейнова Э.М., Мамедов А.Б., Аскеров А.Г., Литвишков Ю.НГетерогенно-каталитическое жидкофазное окисление п-ксилола в присутствии ферритов кобальта, приготовленных в условиях микроволнового воздействия.Международная научная конференция «Актуальные проблемы современной химии», посвященная 90-летию ИНХП им. Ю. Мамедалиева. 2019г., с. 352.
 40. X.N.İlyasova, N.F.Mahmudova, E.İ.Əhmədov, Ə.İ.Yaqubov, M.N.Adıgö­zə­lova, N.V.Vəliyeva, A.M.Mir­zə­ye­va. Kobalt(II), mis(II) və sink ionlarının sorbsiyasının kinetikası. // Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-ci ildönümünə həsr olunmuş dok­to­­rant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual probləmləri” XIII Beynəlxalq Elmi Kon­­fransının materialların// s.86
 41. LG.Qur­ba­nova, T.Ə.Səlimova, Ə.İ.Yaqubov, N.M.Muradova. Kanal sularinin fenol və ağir metal ionlarından sorbsiya üsulu ilə təmizlənməsi. //Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ana­dan olmasının 96-ci ildönümünə həsr olunmuş dok­to­rant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kim­ya­nın aktual probləmləri” XIII Beynəlxalq Elmi Kon­fransının materialları// s.114.
 42. Ü.H.Os­manova, S.A.Məmmədobva, V.Ə.İsmayılova, Ə.İ.Yaqubov. İonogen və  qeyri-ionogen boyaların sorbsiyasının kinetik qanunauyğunluqları. //Ümummilli Lider Heydər Əli­yevin ana­dan olmasının 96-ci ildönümünə həsr olunmuş dok­to­rant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kim­ya­nın aktual probləmləri” XIII Beynəlxalq Elmi Kon­fransının materialların// s.92.
 43. Н.А.Иманова, С.С.Байрамова, У.А.Мамедов, Р.С.Рамазанова, Э.М.Алиев, Ф.Ш.Джа­­­лилов, А.И.Ягубов. Исследование сорбции н-бутиламина на природном и модифицированном мор­де­ни­те. //Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ana­dan olmasının 96-ci il­dö­nü­münə həsr olunmuş dok­to­rant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kim­ya­nın aktual probləmləri” XIII Beynəlxalq Elmi Kon­fransının materialların// s.160.
 44. С.С.Байрамова, Н.А.Иманова, А.И.Ягубов, С.Г.Мамедова, Н.А.Мамедова. Сорбенты на основе природного диатомита для очистки отработанных ком­п­рес­сорных масел. //Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ana­dan olmasının 96-ci ildönümünə həsr olunmuş dok­to­rant, ma­gistr və gənc tədqiqatçıların “Kim­ya­nın aktual probləmləri” XIII Beynəlxalq Elmi Kon­fransının materi­alların// s.245.
 45. 45.Н.А.Иманова, С.С.Байрамова, У.А.Мамедов, Р.С.Рамазанова, Э.М.Алиев, Ф.Ш.Джалилов. Н.А.Мамедова. Исследование сорбции Н-бутиламина на природном и модифицированном мордените. //Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ana­dan olmasının 96-ci il­dö­nümünə həsr olunmuş dok­to­rant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kim­ya­nın aktual prob­ləm-lə­ri” XIII Beynəlxalq Elmi Kon­fransının materialların// s.247.
 46. Ü.Ə.Məmmədov, M.B. Abdurəhmanova, Ə.B.Məmmədov, Ü.Ə.İbrahim­xəli­lova, Y.M.Mahmudov. Müasir ekoloji biliklərin formalaşma tarixi. //Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadaqn olmasının 96 illiyinə həsr olun­muş XXI əsrdə Ekologiya və Torpaqşünaslıq elmlərinin aktual probləmləri, VIII Respublika elmi konfransının materiaıları, 3-4may, Bakı 2019, s.16
 47. Ü.Ə.Məmmədov, Y.M.Mahmudov, Z.Ə.Yusifova, M.B.Abdurəhmanova, Ə.B.Məmmədov, Ü.Ə.İbrahimxəlilova. Qlobal ekoloji problemlərin tarixi aspekti. //Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadaqn olmasının 96 illiyinə həsr olunmuş XXI əsrdə Ekologiya və Torpaqşünaslıq elmlərinin aktual probləmləri, VIII Respublika elmi konfransının materiaıları, 3-4may, Bakı 2019, s.32-33
 48. E.E.Cabarov, S.S.Bəkirova, Ə.İ.Yaqubov, E.İ.Əhmədov, K.Ə.İskəndərova, A.M.Mirzəyeva. Bentonitin Cr2+ və Ni2+ monokation formalarının fiziki-kim­yəvi və kolloid xassələrinin tədqiqi. //Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ana­dan olmasının 96-ci ildönümünə həsr olun­muş dok­to­rant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kim­ya­nın aktual probləmləri” XIII Bey­nəl­xalq Elmi Kon­fransının materialların// s.339.
 49. С.А.Мамедова, Е.Е.Джабаров, Х.Н.Ильясова, Н.М.Мурадова, А.И.Ягубов. Сорбция ионов тяжелых металлов из модельных сточных вод на наноструктурированном сорбенте. //Y.Məmmədəliyev adına NKPİ-nun 90 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları, 2-4oktyabr, Bakı-2019, s.316
 50. Imanova N.Ə., Yaqubov Ə.İ., Məmmədova S.H., Bayramova S.S., Məm­mədov Ü.Ə., Ramazanova R.S., Məmmədova N.Ə. Təbii seolitlər əsasında alınmış hidrofoblaşmış sorbentlərin ətraf mühitin mühafizəsində rolu. //Y.Məmmədəliyev adına NKPİ-nun 90 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları, 2-4oktyabr, Bakı-2019, s.405-406
 51. Байрамова С.С., Иманова Н.А., Ягубов А.И., Мамедова Л.М., Мамедова Н.А., У.А.Мамедов. Исследование текстуры диатомита по фдсорбции бензола. //Y.Məmmədəliyev adına NKPİ-nun 90 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları, 2-4oktyabr, Bakı-2019.s.396-397
 52. Ü.H.Məmmədov. L.A.Abdullayeva, E.M.Teymurova, Ə.İ.Yaqubov. //Ionogen və qeyri-ionogen boyaların model məhlullardan sorbsiya prosesinin modelləşməsi və optimizasiyası. Y.Məmmədəliyev adına NKPİ-nun 90 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları, 2-4oktyabr, Bakı-2019, s.21
 53. Məmmədov M.İ.. Məmmədova S.A. Mineral gübrələrin itkisinin qarşısının alınması və mənimsənilən formalara çevrilməsində təbii adsorbentlərin əhəmiyyəti. // Y.Məmmədəliyev adına NKPİ-nun 90 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları, 2-4oktyabr, Bakı-2019, s.
 54. С.Р.Мамедова, М.К.Муншиева, Ф.Б.Алиева, Г.С.Алиев. Структурно –химическое исследование комплексов некоторых лантаноидов  с о-фталевой кислотой и математическое моделирование процесса их кристаллизации. AMEA akad. Y.Məmmədəliyev adına  Neft Kimya Prosesləri  İnstitutunun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir kimyanın aktual problemləri” Beynəlxalq  Elmi  Konfrans  2019, s.338
 55. Ə.N.Əzizova, Ş.H.Qasımov, İ.Ş.Məmmədova, X.İ.Həsənova. Platinin amine­tiletanol-aminlə koordinasion birləşmələrinin alınması və tədqiqi.Tibb Fakültəsinin yaradılmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi- Praktiki konfrans, 18-19 aprel, 2019, s.229
 56. Ə.N.Əzizova, Ş.H.Qasımov, M.Y.Yusifova, X.İ.Həsənova. Palladiumun merkaptoetanol əsasında çoxnüvəli kompleksinin alınması və tədqiqi. Tibb Fakültəsinin yaradılmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi- Praktiki konfrans, 18-19 aprel, 2019, s.230
 57. Əliyev Q.S., Abasova Ü.Ə. Metil spirtinin qarışqa turşusuna katalitik oksid­ləşməsi prosesinin tədqiqi. Beynəlxalq elmi konfrans: Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri. Gəncə-2019, s. 106-108.
 58. Абасова У.А., Алиев Г.С., Rüstəmli X.M. Metil spirtinin qarişqa turşusuna katalitik oksidləşməsi prosesinin mexanizminin tədqiqi. Müasir kimyanın aktual problemləri” Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2019, s.224
 59. Д.С.МамедГасан-заде, Г.С.Алиев, А.И.Бабаев, К.С.Гасанов. Получение полимерно-битумных композиций для дорожных покрытий. “Müasir kimyanın aktual problemləri” Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2019, s.202-203
 60. С.Р.Мамедова, М.К.Муншиева, Ф.Б.Алиева, Г.С.Алиев. Структурно-химическое исследование комплексов некоторых лантаноидов с 0фталевой кислотой и математическое моделирование процесса их кристаллизацию.  “Müasir kimyanın aktual problemləri” Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2019, s.338
 61. .Р.Н.Будагова.,  С.Б.Зейналов., И.Р.Рушиназ., И.А.Тылыблы. Синтез новых неионогенных поверхностно-активных веществ на основе эпихлоргидрина и циклического диоксима.  //The İnternational Scientific conference “Aktual Problems of  Modern Chemistry”. Dedicated to The 90th Anniversary of the Academician Y.H.Mammadaliyev İnstitute of Petrochemical Processes. Okt. 2-4, 2019. C.435.
 62. Эфенди А. Дж., Магеррамова Л.Г.,  Алиева А.М., Кожарова Л.И.,  Мели­кова И.Г. Катализаторы    конверсии    метанола  в m формальдегид  и  диметоксиметан./ Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri. I hissə. Gəncə, 2019, s. 332
 63. Кожарова Л.И., Шихлинская Т.А., Алиева А.М., Насири Ф.М., Айкан Н.Ф., Юнисова Ф.А. Исследование реакции окислительного аммонолиза фурфурола в жидкой фазе. / Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri. I hissə. Gəncə, 2019, s. 335
 64. Меликова И.Г., Эфенди А.Дж., Фараджев Г.М., ЮнисоваФ.А. Исследо­вание кинетикикаталитического окисления хлорированных углево­дородов. / Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri. I hissə. Gəncə, 2019, s. 336
 65. .İsmayılova B.A.,   Rüstəmova C.T.,  İsmayılova T.A.,  Şixlinskaya T.Ə., Xıdı­rova M.F.,  Əliyeva N.R.  Monoxlormalein anhidridinin metil və etil spirtləri ilə  efirləşmə  reaksiyasinin  seolit katalizatorlari iştirakinda tədqiqi. / Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri. I hissə. Gəncə, 2019, s. 333
 66. Mahmudov F.T., Rəhimli M.Ə., Abbasov M.A., Cabbarova Z.Ə., İlyasova X.Ə., Hümbətova A.S., Əsgərova T.N.” Co2+ və Cu2+ ionlarının Daşkəsən filizi emalının maye tullantısından aminləşmiş klinoptilolit və mordenitdə qatəlaşdırılması.” Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın Aktual Problemləri” XIII Beynəlxalq Elmi konfransının materialları, Bakı-2019, 15-16 may, s.79-80
 67. М.А. Рагимли, Ф.Т. Махмудов, З.А. Джаббарова, Ш.З. Эфендиева, В.Х.Алиева, Х.А.Ильясова.”Сорбция катионов цветных  металлов аминированными  цеолитами.” The İnternational Scientitic Conference “Actual Problems of Modern Chemistry Dedicated to the 90th Anniversary of the Academician Y.H.Mammadaliyev İnstitute of Petrochemical Proesses.October 2-4, 2019, p.476
 68. E.B.Zeynalov, L.I.Akhmedova, Y.M. Nagiyev,  E.R.Huseynov. Impact of fullerene soot on decomposition of hydrogen peroxide. The International Scientific Conference «Actual Problems of Modern Chemistry». Dedicated to the 90th Anni-versary of the Academician Y.H.Mammadaliyev Institute of  Petrochemical Processes. Abstracts. Baku. 2019. VI section: Catalysts, catalytic systems, catalytic processes, optimization of processes and math modeling». P.354.
 69. С.Б.Зейналов, Э.Р.Гусейнов, Садыхова Г.К. Реакции оксида стирола и фенилглицидилового эфира с кетонами алициклического ряда. Между­на­род­ная научная конференция «Актуальные проблемы современной химии», посвященная  90-летию ИНХП им. академика Ю.Г.Мамедалиева. Сборник тезисов. Баку. 2019. с.201.
 70. С.Б.Зейналов, С.К.Шарифова, Э.Р.Гусейнов, С.К.Бехбудова. Одно­стадийный способ получения эпоксиаминопроизводных на основе капролактама. Международная научная конференция «Актуальные проблемы современной химии», посвященная 90-летию Института Нефтехимических Процессов им. академика Ю.Г.Мамедалиева. Сборник тезисов. Баку. 2019. с.229.
 71. E.A.Salakhova, D.B.Tagiyev, M.A.Ramazanov, Z.A.Aghamaliyev, P.E.Kalantarova, K.F.Ibragimova. Electrochemical obtaining of selenium-containing rhenium clusters. Baku State University International Conference “MODERN TRENDS IN PHYSİCS” 1-3 may 2019
 72. Əhmədov E.C., Sultanova S.Q., Babanlı K.N., Bulanova M.V. SbTeI-BiTeI sistemində yeni dəyişən tərkibli fazalar / Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, Gəncə, 2019, səh. 15-18
 73. Ələkbərzadə Q.İ.,  Şükürova Q.M.,  Mirzəyeva R.C.,  İmaməliyeva S.Z. TlSbTe2-TlTbTe2 sistemində bərk faza tarazlıqları / Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, Gəncə, 2019, səh. 31-33
 74. Əşirov G.M., L.F.Məşədiyeva, Z.T. Həsənova, İ.R.Əmiraslanov, M.B.Babanlı. Cu2S-Sb2S3 sistemində faza tarazliqlari / Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, Gəncə, 2019, səh. 10-13
 75. Bayramova Ü.R., L.F.Məşədiyeva, M.B.Babanlı, AI8BIVX6 (AI-Cu, Ag; BIV-Si, Ge, Sn; X-S, Se, Te) tipli birləşmələrin ərimə xarakteri və faza çevrilmələri, “Müasir təbiət və iqtisad  elmlərinin actual problemləri” Beynəl­xalq elmi  konfrans, Gəncə -2019, s.7-10
 76. Həsənova G.S., Ağazadə A.İ., Oruclu E.N., Babanlı M.B Bi-Bi2Se3 altsisteminin faza diaqraminin dəqiqləşdirilməsi/ Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, Gəncə, 2019, səh. 20-22
 77. Мехдиева И.Ф., С.З.Имамалиева, В.П.Зломанов, М.Б.Бабанлы Твердые растворы со структурой Tl5Te3 в системе Tl2Te-Tl9BiTe6-Tl9ErTe6 / Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, Gəncə, 2019, səh. 22-25
 78. Сеидзаде А.Э., Э.Н.Оруджлу, В.А. Гасымов, А.В., М.Б.Бабанлы Твердо­фазные равновесия в системе SnTe-Sb2Te3-Bi2Te3/ Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, Gəncə, 2019, səh. 10-13
 79. Əmiraslanova A.C., İ.C.Alverdiyev, Y.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı. Ag8GeSe6-Ag8GeTe6 sistemində yeni dəyişən tərkibli fazalar / Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, Gəncə, 2019, səh. 3-5
 80. Vu.M. Ahmadov, N.E. Melnikova, G.G. Nurullayev, A.Z. Babayeva, V.M. Akhmedov. Single stage  synthesis  of catalytically active  carbon nitride. AMEA-nın akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun 90- illik yubileyinə həsr olunmuş ″Müasir kimyanın aktual problemləri″mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans. 2019, 2 – 4 oktyabr. ABSTRACTS. Baku – 2019, Section V, p.315.
 81. A.Z. Babayeva, N.E. Melnikova, Z.M. Aliyeva, I.A. Jafarova, V.M. Akhme­dov. Synthesis of platinum. /mesoporous carbon nitride nanocomposites. AMEA-nın akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun 90- illik yubileyinə həsr  olunmuş ″Müasir kimyanın aktual  problemləri″  mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans. 2019, 2 – 4 oktyabr. (IPCP-90). Baku – 2019, Section VI, p.388.
 82. A.M.Əliyev A.R.Səfərov İ.V.Balayev İ.İ.Osmanova A.M.Hüseynova. Обеспечение стабильности работы пропиленового региона химико-технологического комплекса по переработке газов крекинга и пиролиза// AMEA-nın akademik Y.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "Müasir kimyanın aktual problemləri" mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans, 2019, s.
 83. G.Ç.Nəhmətova, N.M.Aslanova, T.M.Nağıyev, Selektiv oksidləşmə prosesləri  üçün model katalitik sistemlər. Ümummilli  lider Heydər Əliyevin anadan olmasının  96-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın Aktual Problemləri” XIII Beynəlxalq Elmi  Konfran­sının Materialları. BDU, 15-16 may 2019, s.210

  

İnstitutun əməkdaşları 2018-ci ildə Respublikada keçirilən aşağıda adları göstərilən konfranslarda iştirak etmişlər

 

 1. Меджидзаде В.А., Бабанлы Д.М., Мамедова С.П., Aлиев АШ. «Исследование процесса электрохимиического осаждения тонких пленок Bi-Se», Müasir Təbiət və İqtisad elmlərinin aktual problemləri, Beynəlxalq Elmi konfrans, 04-05 may 2018, Gəncə, Azərbaycan. I hissə səh. 14-16.
 2. Cəfərova S.F., Məcidzadə V.A., Əliyev A.Ş. «Mo – S nazik təbəqələrinin çökmə prosesinə temperaturun təsiri».Akademik M.Nağıyevevin 110 yubileyinə həsr edilmiş “Nağıyev qirayətləri”.Beynalxalq konfransı, şəh.268, (Bakı, oktyabr 2018).
 3.  Курбанова У.М., Гусейнова Р.Г., Алиев А.Ш. «Электроосаждение тонких пленок Ni-Mo из аммиачно-цитратных электролитов», Akademik M.Nağıyevevin 110 yubileyinə həsr edilmiş “Nağıyev qirayətləri”. Beynalxalq konfransı şəh.297, (Bakı, oktyabr 2018).
 4.  К.И.Гаджиева, Й.Э.Ализаде, Я.А.Нуриев, Микроструктура и рентгенфазовый анализ тонких пленок Sb-Te, Akademik M.Nağıyevin 110 yubileyinə həsr edilmiş “Nağıyev qirayətləri”. Beynalxalq konfransı, səh.49, (Bakı,oktyabr 2018).
 5. Ç.M.Kaskay, A.Ə. Heydərov, A.A.Quliyeva.  Müasir hidrometallurgiya üsulları ilə nəcib və əlvan metalların filizlərdən və tullantılardan emalı, Metallurgiya və materialşünaslığın problemləri mövzusunda 2-ci Beynəlxalq Elmi-texniki konfransın materialları, 28-30 noyabr 2017, AzTU, səhifə 66-67.
 6. A.Ə. Heydərov, A.B. Muradova. Daşkəsən filiz hövzəsi tullantılarından arsenin tələbata uyğun həddə qədər zərərsizləşdirilməsi, Metallurgiya və materialşünaslığın problemləri mövzusunda 2-ci Beynəlxalq Elmi-texniki konfransın materialları, 28-30 noyabr 2017, AzTU,səhifə 72-73.
 7. А.А. Гейдаров, Л.Т.Тагиева, Э.А. Теймурова, А.А.Гулиева. Изучение химизма экстракции галлия из сулфатных сред с использованием метода ик-спектроскопии, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Kimyanın aktual problemləri” XII Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, Bakı 2018, 03-04 may, səhifə 80.
 8. Ş.İ.Qəhrəmanova, F.F.Cəlaləddinov, A.S.Abdullayev, M.H.Abbasov, T.O.Qəhrəmanov. ” Metal hissəcikləri ilə yeni tip kompleks birləşmələrin sintezi və tədqiqi”.Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş doktorant,magistr və gənc tədqiqatçıların ” Kimyanın aktual problemləri ”XII  Beynəlxalq Elmi Kоnfransının Materialları (03-04 may )Bakı- 2018, səh. 143
 9. Ш.И.Гахраманова,Ф.Ф.Джалаладдинов, Р.А.Худавердиев, Т.Я.Аскерова, Т.О.Гахраманов.”Синтез и физико-химические свойства комплексных    соединений марганца с незаменимыми аминoкислотамиAkademik M.F.Nağıyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı. Bakı- 2018, s. 288
 10.  Qəhrəmanova Ş.İ., Süleymanov G.Z., Qəhrəmanov T.O. “Aromatik spirtlərin    oksidləşməsində Mn(II) və Cu(II) komplekslərinin katalitik aktivliyi “  Ümummilli Lider H.Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların ”Kimyanın aktual problemləri” XI Respublika elmi konfransının materialları. (03-04 may  Bakı 2018), s. 122         
 11. Fidan İbrahimova, Asif Məmmədov. Ag-Se sisteminin  maye ərintilərinin termodinamiki stabilliyi.  Akademik Murtuza  Nağıyevin  110 illik yubileyinə həsr olunmuş  elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2018., s.
 12. Günel Paşazadə, Asif Məmmədov. Titanmaqnetitlərin ilmenit fazasinin bərk məhlulları üçün oksigenin parsial təzyiqinin termodinamiki 3D analitik modelləşdirilməsi. Akademik Murtuza  Nağıyevin  110 illik yubileyinə həsr olunmuş  elmi konfransın tezisləri. Bakı,  2018. s.
 13. Nuray Əhmədova, Sona Quliyeva, Asif Məmmədov. Pb-Se sisteminin P(Se2)-T-X  diaqramının termodinamiki hesablanması. Akademik Murtuza  Nağıyevin  110 illik yubileyinə həsr olunmuş  elmi konfransın tezisləri. Bakı,  2018. s.
 14. Fidan İbrahimova, Asif Məmmədov. Ag-Sesistemində maye fazada təbəqələşmənin hüdudlarının termodinamiki hesablanmasi və modelləşdirilməsi // HEYDƏR ƏLIYEVIN anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların “gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda respublika elmi-texniki konfransın tezisləri. 3-5 may 2018-ci il, AzTU, Bakı.
 15. F.S.Ibragimova, N.B.Babanly, A.N.Mammadov. 3D modeling of the crystallization surface in the ternary system Ag-Sn-Se with Bayesian uncertainty analysis // Azərbaycan xalqının ümummilli lideri HEYDƏR ƏLIYEVIN anadan olmasinin 95-ci ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçilarin “gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda respublika elmi-texniki konfransın tezisləri. 3-5 may 2018-ci il, AzTU, Bakı.
 16. G.A.Paşazadə, A.N.Məmmədov. Titanmaqnetit konsentratlarının sənaye reduksiya proseslərinin Gibbs enerjisinin temperatur asılılıqları // HEYDƏR ƏLIYEVIN anadan olmasinin 95-ci ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçilarin “gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda respublika elmi-texniki konfransın tezisləri. 3-5 may 2018-ci il, AzTU, Bakı.
 17. G.Paşazadə. Titanmaqnetitlərin ilmenit fazasının bərk məhlulları üçün oksigenin parsial təzyiqinin termodinamiki hesablanması və modelləşdirilməsi. // HEYDƏR ƏLIYEVIN anadan olmasinin 95-ci ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların “gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda respublika elmi-texniki konfransın tezisləri. 3-5 may 2018-ci il, AzTU, Bakı.
 18. N.Y.Əhmədova, A.N.Məmmədov, E.İ.Məmmədov. Cu-Pb-Te sisteminin faza diaqramının qurulmasi və 3D modelləşdirilməsi // HEYDƏR ƏLIYEVIN anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların “gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda respublika elmi-texniki konfransın tezisləri. 3-5 may 2018-ci il, AzTU, Bakı.
 19. N.Y.Əhmədova, A.N.Məmmədov, E.İ.Məmmədov. Cu-Pb-Se sistemində PbSe-nin likvidus səthinin analitik modelləşməsində Bayesin qeyri-müəyyənlik metodunun tətbiqi  // HEYDƏR ƏLIYEVIN anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların “gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda respublika elmi-texniki konfransın tezisləri. 3-5 may 2018-ci il, AzTU, Bakı.
 20. S.T.Jafarova, Y.B.Qəhrəmanova. Kükürdtərkibli tullantı qazlarının qırmızı şlam vasitəsi ilə təmizlənməsi. //Ümummilli Lider H.Əliyevin  anadan olmasının 95 ildönümünə  həsr olunmuş “Kimyanın aktual problemləri” XII Beynəlxalq Elmi Konfransı. Bakı, 03-04 may 2018, s.100-101.
 21. Y.B.Qəhrəmavova, S.T.Jəfərova, A.I.Ağayev, M.M.Əhmədov. “Tullantı qazların kükürdtərkibli birləşmələrdən təmizlənməsi ücün əlvan metallurgiyanın dəmirtərkibli tullantıları əsasında katalizator və adsorbentlərin hazırlanmasının perspektivliyi”. //Akademik M.Nağıyevin 110- illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfrans.Bakı, sentyabr, 2018, s. 75.
 22. М.М.Ахмедов, Э.А.Теймурова,  А.И.Агаев, И.А.Талыблы, Н.И.Аббасова,К вопросу о переработке алунитовой руды Загликского месторождения. Международная научная конференция, посвященная  110-летнему юбилею  академика М.Ф.Нагиева. Баку, сентябрь, 2018, с. 124.
 23. А.А.Гейдаров, Л.Т.Тагиева, Э.А.Теймурова,А.А.Гулиева. ”Изучение химизма экстракции галлия из сулфатных сред с использованием метода ИК-спектроскопии”. //Ümummilli Lider Heydər Əliyevin andan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuşdoktorant ,magistr və gənc tədqiqatçıların  XII Beynəlxalq Elmi Konfransının  materialları Bakı,3-4may.2018,s 80
 24. J.Ş.Həşimova, S.Q.Əfəndiyeva, P.A.Nadirov, M.M.Əhmədov. Pirrotinləşmiş Filizçay filizinin üçvalentli dəmir duzları ilə oksidləşməsinin termiki analiz üsulları vasitəsilə kinetik parametrlərinin təyini. //AkademikM.Nağıyevin 110- illik yubileyinə həsr olunmuş  Beynəlxalq elmi konfrans. s.53
 25.  Əzizova Ə.N., Acalova G.İ., Qasımov Ş.H., Həsənov X.İ. Palladium meksidol-tetrametiletilendiamin qarışıqliqandlı  kompleksinin alınması və tədqiqi / Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbiətin aktual problemləri” elmi-praktiki konfransın materialları, 2018, s.182.
 26. Азизова А.Н., Юсифова М.Ю., Мусабекова Н.Н., Гасанов Х.И. Сохранение дисульфидной связи в комплексах палладия в неводной среде / Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbiətin aktual problemləri” elmi-praktiki konfran-sın materialları, 2018, s.246
 27. Меликова И.Г., Эфенди А.Дж., Третьяков В.Ф., Фараджев Г.М., Бабаев Э.М. Математическое моделирование каталитических  химико-технологических процессов. Akademik M.Nağıyevin 110 illiyinə həsr olunmuş “Nağıyev Qiraətləri” elmi konfransının materialları. Bakı-2018, s. 209.
 28. Aliyeva A.M., Efendi A.J., Maharramova L.G., Kojarova L.I., Malikova I.G., Ismailova B.A., Khidirova M.F., Babayev E.M. Bifunctional catalysts of methanol conversion to dimethoxymetane. Akademik M.Nağıyevin 110 illiyinə həsr olunmuş “Nağıyev Qiraətləri” elmi konfransının materialları. Bakı-2018, s. 130
 29. Efendi A.J., Babayev E.M., Malikova I.G., Ismailova B.A., Aykan N.F., Ismayilova T.A., Shikhlinskaya T.A. Catalytic behaviours of vanadium oxide based system in the heterogeneous oxidation of dichlorotoluenes. Akademik M.Nağıyevin 110 illiyinə həsr olunmuş “Nağıyev Qiraətləri” elmi konfransının materialları. Bakı-2018, s.135
 30. Nəsiri F.M., Quliyev F.Ə., Əfəndi A.C., Abdullayeva F.Ə., Rüstəmova C.T., İsmayılova T.Ə., Şixlinskaya T.Ə. Feniltiomorfolidin sintezi və onun oksidləşmə prosesinə inhibitor kimi təsiri. Akademik M.Nağıyevin 110 illiyinə həsr olunmuş “Nağıyev Qiraətləri” elmi konfransının materialları. Bakı-2018, s.148
 31. Rüstəmova C.T., Əfəndi A.C., Kojarova L.İ., Allahverdiyev İ.Q., Əliyev S.Ə.,Əfəndiyeva X.A., Salmanova K.S., Məhərrəmova L.G., Xıdırova M.F. Təbii klinoptilolit seolitinin iştirakı ilə dimetil efirinin alınması. Akademik M.Nağıyevin 110 illiyinə həsr olunmuş “Nağıyev Qiraətləri” elmi konfransının materialları. Bakı-2018, s.153        
 32. Əfəndi A.C., İsmayılova B.A., Əliyeva M.İ., Əfəndi Ü.A., İsmayılova T.A., Əfəndiyeva X.A., Cəfərov Z.Q. Mono- və dixlormalein turşularının mürəkkəb diefirlərinin bioloji aktivliyi. Azərbaycan Rspublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət  Universiteti Beynəlxalq elmi konfrans. Müasir aktual və iqtisad elmlərinin aktual problemləri. Bakı 2018, s. 122–124
 33. Babayev E.M., Əfəndi A.C., Aykan N.F., Salmanova K.S., Əfəndi Ü.A., Əliyeva M.İ. Xlorlu üzvi birləşmələin zərərsizləşdirilməsi üçün dərin oksidləşmə prosesləri katalizatorları. Azərbaycan Rspublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət  Universiteti Beynəlxalq elmi konfrans. Müasir aktual və iqtisad elmlərinin aktual problemləri. Bakı 2018, s.115–116
 34. Алиева А.М., Эфенди А.Дж, Третьяков В.Ф., Кожарова Л.И., Магеррамова Л.Г. перспективные направления превращения метанола. Azərbaycan Rspublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət  Universiteti Beynəlxalq elmi konfrans. Müasir aktual və iqtisad elmlərinin aktual problemləri. Bakı 2018, s.188–190
 35. Мирзоева А.А., Агаева С.А., Алиева С.Н., Гусейнова Ш.Б. Анодное растворение теллура из щелочных растворов/ Ak. M.Nağıyevin 110- illik yubleyinə həsr olunmuş, Nağıyev qiraətləri Beynəlxalq konfrans.Bakı-2018, s.253
 36. Mukhtarova Z.M, Bakhtiyarli I.B. Phase equilibrium in system Sm2Te3-GeTe/ Ak. M.Nağıyevin 110- illik yubleyinə həsr olunmuş, Nağıyev qiraətləri Beynəlxalq konfrans.Bakı-2018, s.254
 37. Мамедов В.С., Мамедов А.Н., Бахтиярлы И.Б., Мухтарова З.М. Стандартные термодинамические функции образования соединении Y1O2S, La2O2S и их твердых растворов/ Ak. M.Nağıyevin 110- illik yubleyinə həsr olunmuş, Nağıyev qiraətləri Beynəlxalq konfrans.Bakı-2018, s.222
 38. Həsənova Ü.A., Məmmədov Ş.H. FeS-Pb2Ga2S5 sistemində qeyri-stexiometrik fazalar/ Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant,magistr və gənc tədqiqatçılarin “Kimyanın aktual problemləri” XII Beynəlxalq Elmi konfrans.Bakı-2018,s.119
 39. Мамедов Ш.Г., Курбанова Р.Д., Мамедова Ф.М. Исследование системы Ag2SnS3-AgSbS2/ Ak.H.B.Abdullayevin 100-illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans və məktəb.Baki-2018,s.102
 40. Cahangirova S.K.,Məmmədov Ş.H. AgGaS2-PbS sistemində faza tarazlığı/ Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant,magistr və gənc tədqiqatçılarin “Kimyanın aktual problemləri” XII Beynəlxalq Elmi konfrans.Bakı-2018,s.121-122
 41. Мамедов  Ш.Г. Взаимодействие в системе Cu2SnS3-CuSbS2 / Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemlərinə həsr olunmuş beynalxalq konfrans materialları, Gəncə Dövlət Universiteti,Gəncə-2018, I hissə     səh. 98-100
 42. Бахтиярлы И.Б., Абдуллаева А.С., Курбанова Р.Д., Мамедова Ф.М. Получение и исследования стекла состава ( Ga2S3)0,60 (La2S3)0,35 (Er2S3)0,05  / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönəminə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “ KİMYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” XII Beynalxalq Elmi Konforansının Materialları. BDU. Bakı-2018 səh.185-186      
 43. Fətullayeva G.M., Bəxtiyarlı İ.B., Kərimli O.Ş., Məmmədova F.M. As2S3-Sm2O3 sisteminin sintezi və xassələrinin tədqiqi Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönəminə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “ KİMYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” XII Beynalxalq Elmi Konforansının Materialları. BDU. Bakı-2018 səh.187-188   
 44. N.Z.İbrahimova, İ.Q.Мəmmədov, Q.M.Cəfərov, İ.U.Lətifov. Fer­rosen-ferrisinium və onların homoloqlarından ibarət sistemlərdə metil qruplarının reor­qaniza­siya enerjisinətəsiri// Bakı Dövlət Universiteti  «Kimyanın aktual problem­lə­ri» XII Beynəlxalq Elmi Konfransı03-04 May 2018-ci il, səh. 184-185.
 45. N.Z.İbrahimova, Q.M.Cəfərov, S.Q.Мəммədоvа, R.M.Səlimov, D.Ə.Əliyeva. Fer­rosen-ferrisinium və onların homoloqları sis­­­­temində elektron mübadilə reak­siyasının sürətinə metil qruplarının təsiri // Akademik M.Nağıyevin 110 il­lik yubileyinə həsr olunmuş “Nağıyev qiraətləri” Elmi konfransı səh. 147.
 46.   N.Z.İbrahimova, S.Q.Мəммədоvа, Q.M.Cəfərov, R.M.Səlimov, D.Ə.Əliyeva.Poli­al­kil­­ferrosenlərin yüksək çıxımla alınma üsulu // Akademik Vahab Əliyevin 110 illik yubi­leyinə həsr olunmuş «Neft kimyası və neft emalının inkişafının innovativ perspektivləri» Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans 9-10 oktyabr 2018-ci il, səh. 173.
 47. Гасангулиева Н.М., Мамедов А.Б., Гусейнова Э.М., Нагдалиева Ю.Р.Аскерова А.И., Джафарова С.А., Сеидова Ф.У. МИКРОВОЛНОВЫЙ ТВЕРДОФАЗНЫЙ СИНТЕЗ ФЕРРИТОВ  Cu и Zn.Материалы Международной конференции, посвященной 110-летнему юбилею академика М.Нагиева «Нефтехимический синтез и катализ в сложноконденсированных системах». Баку, 30--31 октября 2018 г. с.
 48. Р.А.Мурадова, Ф.А.Абдуллаева А.И.Аскерова, Ю.Н.Литвишков. Микроволновая регенерация активности магнетит содержащего катализатора жидкофазного термолиза высоко- молекулярных компонентов тяжелой нефти.Материалы Международной конференции, посвященной 110-летнему юбилею академика М.Нагиева «Нефтехимический синтез и катализ в сложноконденсированных системах». Баку, 30--31 октября 2018 г. с.
 49. Кашкай А.М., Касаикина О.Т. Əволюция производных гидрированных инолинов в процессе окисления. Материалы Международной конференции, посвященной 110-летнему юбилею академика М.Нагиева «Нефтехимический синтез и катализ в сложноконденсированных системах». Баку, 30--31 октября 2018 г. с.
 50. А.М.Алиев, И.И.Османова, А.Р.Сафаров, А.М.Гусейнова, Х.А.Алиева. Блок схема оптимального управления процессом алкилирования бензола этиленом в нестационарных условиях // Материалы Международной Научн. конф., посвящ. 110-летнему юб. М.Ф.Нагиева, 2018. Стр.133
 51. А.М.Алиев, З.А.Шабанова, Г.А.Али-заде, М.К.Алиева.Окислительное дегидрирование метилциклогексанола на модифицированных цеолитных катализаторах // Материалы Международной Научн. конф., посвящ. 110-летнему юб. М.Ф.Нагиева, 2018. Стр.141
 52. A.M.Алиев, M.Я.Аббасов, У.M.Наджаф-Кулиев, Т.И.Гусейнова. Механизм реакции окислительного дегидрирования циклопентана на модифицированном клиноптилолите  // Материалы Международной Научн. конф., посвящ. 110-летнему юб. М.Ф.Нагиева, 2018. Стр.207
 53. A.M.Əliyev, T.İ.Hüseynova, Ü.M.Nəcəf-Quliyev, V.M.Yarıyev, O.A.İsmayılov, R.Y.Mirzəyeva. Propilenin akroleinə oksidləşdirici çevrilməsi reaksiyasinda metalseolit katalizatorlarinin tətbiqi  // Материалы Международной Научн. конф., посвящ. 110-летнему юб. М.Ф.Нагиева, 2018. Стр.210
 54. А.М.Пашаджанов., М.M Агамалиева, А.С.Пиралисой, Г.А.Гулиева., // О влиянии заместителей на антимикробную активность некоторых N-( салицилиден)-анилинов // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XII Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları 3-4 May 2018. s.186.
 55. N.V.Yusifova., A.M.Pashajanov., A.A.Heydarov // Determination of parameters of cobalt mineral thermal decomposition process // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “ Kimyanın aktual problemləri” XII Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları 3-4 May 2018.s 246.
 56. А.М.Пашаджанов., М.M Агамалиева, А.С.Пиралисой, Н.В. Юсифова. //Экстракционно-атомно-абсорбционное определение галлия и меди с азопроизводными пара-трет-бутилфенола // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XII Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları 3-4 May 2018. S 181.
 57. А.М.Пашаджанов, М.М.Агамалиева,  А.С.Пиралисой, Н.В.Юсифова.,// Экстракционно-атомно-абсорбционное определения галлия и титана с азопроизводными пара-трет-бутилфенола // Akademik Murtuza Nağıyevin 110 İlliyinə Həsr Olunmuş «Nağıyev Qiraətləri» Elmi Konfransın materialları , bölmə 3, səh.285,
 58. М.Агамалиева, А.Пашаджанов, А.Пиралисой., // Исследование реакционной способ ности некоторых гидроксиацетофенонов методом спектроскопии ПМР //, Akademik Murtuza Nağıyevin 110 İlliyinə Həsr Olunmuş «Nağıyev Qiraətləri» Elmi Konfransın materialları, bölmə 3, səh.299,
 59. Н.В.Юсифова, А.М. Пашаджанов, А.А.Гейдаров., // Исследование переработки кобальтовых руд месторождения Дашкесан // Akademik Murtuza Nağıyevin 110 İlliyinə Həsr Olunmuş «Nağıyev Qiraətləri» Elmi Konfransın materialları, bölmə1, səh. 103
 60. İsmailova S.Z., Madjidov A.A., Huseynova M.T., Gondolova G.G., Azizova Kh.N.Solid state rechargeable organic batteries based on polymer composites –“Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri”  beynəlxalq elmi konfrans, 4-5 may, 2018, səh. 24-25. 
 61. Гондолова Г.Г., Исмаилова С.З., Гусейнова М.Т., Меджидов А.А.Синтез и исследование комплексных соединений Cu(ll), Co(ll), Ni(ll), Fe(II) и Mn(II) на основе N-(2-гидрокси-5-бром-бензил)-b-аланина - Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri”  beynəlxalq elmi konfrans, 4-5 may, 2018, səh.88-90.
 62. Гусейнова М.Т., Алиева М.Н., Меджидов А.А., Исмаилова С.З., Гондолова Г.Г.  Комплексы Cu(ll), Co(ll), Ni(ll) с N-(2-гидроксибензалиден)- N-циклогексилгидразоном Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri”  beynəlxalq elmi konfrans, 4-5 may, 2018, səh. 194-196.
 63. С.А. Агамамедова, И.Т. Нагиева, Л.М. Гасанова. Механизм реакции когерентно-синхронизированного окисления циклогексана пероксидом водорода на биомиметике per-FTPhPFe(III)OH/Al2O3 / Akademik M.Nağıyevin 110 illiyinə həsr olunmuş “Nağıyev qiraətləri” Elmi konfransının materialları. 30-31 oktyabr, 2018. c. 154.
 64. U.V.Mammadova, L.M.Gasanova, T.M.Nagiev. Kinetics and Mechanism of Ethylene Coherent-Synchronized Biomimetic Catalytic Monooxidation by Hydrogen Peroxide / Akademik M.Nağıyevin 110 illiyinə həsr olunmuş “Nağıyev qiraətləri” Elmi konfransının materialları. 30-31 oktyabr, 2018. p. 160.
 65. Ч.А.Мустафаева, Г.Ч.Нахмедова. Монооксигенирующее  действие катализаторов PPFe3+OH/Al2O3 и TPhPFe3+OH/Al2O3 в реакции окисление метана / Akademik M.Nağıyevin 110 illiyinə həsr olunmuş “Nağıyev qiraətləri” Elmi konfransının materialları. 30-31 oktyabr, 2018. c. 177.
 66. G.C.Nəhmətova, L.M. Həsənova. Metanın  5,10,15, 20 tetrakis (penta­flüorofenil) 21H, 23H Fe(III)Cl/Al2O3 biomimetik katalizatoru üzərində H2O2 ilə birbaşa metanola oksidləşməsinin tədqiqi / Akademik M.Nağıyevin 110 illiyinə həsr olunmuş “Nağıyev qiraətləri” Elmi konfransının materialları. 30-31 oktyabr, 2018. s.138
 67.  Əli-zadə N.İ., Bəhrəmov E.S. 3-pikolinin azot-1 oksid ilə koherent-sinxron­laşdırılmış oksidləşməsi reaksiyasinin tədqiqi./Akademik M.Nağıyevın 110 illiyinə həsr    olunmuş “Nağıyev Qiraətləri” elmi konfransının materiallari. Bakı. 30-31 oktyabr. 2018. S.136.
 68. Меликова Н.Н., Али-заде Н.И., Нагиев Т.М. Влияние температуры и количества смарт материала на каталазную активность биомиметического  сенсора./ Akademik M.Nağıyevın 110 illiyinə həsr  olunmuş “Nağıyev qiraətləri”  elmi konfransının MATERİALLARI. Bakı. 30-31oktyabr. 2018. s.188.
 69. Ф.М.Садыгов,  З.Ю.Магеррамова, Г.Н.Гаджиев, Г.Г.Гасан-заде, И.Г.Мамедова,  Э.Т.Меликова, Г.С.Гахраманов .   Модифицированные антикоррозионные покрытия  на основе жидких продуктов пиролиза нефтяных углеводородов.   Тезисы докладов  конференции посвященной 110-летнему  юбилею   академика  Муртузы  Нагиева.
 70. 5. Ф.М.Садыгов,  З.Ю.Магеррамова, Г.Н.Гаджиев,  Ш.Дж. Джахандаров, Г.Г.Гасан-заде, И.Г.Мамедова,  Э.Т.Меликова.    Разработка  композици­онных материалов антикоррозионнов защиты  металлоконструкций  на основе битума ,  полученного из  жидких продуктов установок  этилена.    Тезисы докладов  конференции посвященной 110-летнему  юбилею   академика  Муртузы  Нагиева.
 71. Келбалиев Г.И. Уравнение Фоккера-Планка и самоорганизация дисперсных систем в химической технологии. Akademik M.Nağıyevin anadan olmasının 110 illiyinə həsr olunmuş «Nağıyev qiraətləri» elmi konfransının materialları. Bakı-2018, s.5-9.
 72. Келбалиев Г.И.,Samedli V.M., Mammadova G.M., Sariyev Q.A., Samedov M.M. Investigation on granulation processes of powdered materials in cylindrical granulation. Akademik M.Nağıyevin anadan olmasının 110 illiyinə həsr olunmuş «Nağıyev qiraətləri» elmi konfransının materialları. Bakı-2018, s.47.
 73. Əliyev Q.S., Abasova Ü.Ə. Metil spirtinin qarışqa turşusuna katalitik oksidləşməsi prosesinin tədqiqi. Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri. Beynəlxalq konfrans. Gəncə-2018, s.106-107.
 74. Əliyev Q.S., Abasova Ü.Ə. Metanolun qarışqa turşusuna katalitik oksidləşməsi prosesinin mexanizminin və parametrlərinin qarşılıqlı asılılığının tədqiqi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş «Kimyanın aktual problemləri» XII Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı-2018, s.222-223.
 75. Kərimli V.İ.  Strukturlaşmış neft dispers sistemlərinin təhlili. Dedicated to the 95th Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev II International Scientific Conference of Young Researchers. Baku-2018, s.146
 76. Ü.Ə.Abasova, Q.S.Əliyev. Metanolun katalitik oksidləşməsi prosesi üxün reaktorun optimal tipinin təyini. Тезисы докладов Международный научно-практической конференции «Инновативные перспективы развития нефтепереработки и нефтехимии», посвященная 110-летию академика В.С.Алиева. 2018 г., стр. 156.
 77. Алиев Г.С.,Абасова У.А.Исследование процесса газофазного  каталити-ческого окисления метилового спирта.Akademik M.Nağıyevin anadan olmasının 110 illiyinə həsr olunmuş «Nağıyev qiraətləri» elmi konfransının materialları. Bakı-2018, s.90.
 78. Алиев Г.С., Наджиева Р.Н., Гулиева Г.А.Исследование адсорбции поверхностно-активных веществ на пористых средах нефтеносных пород. Akademik M.Nağıyevin anadan olmasının 110 illiyinə həsr olunmuş «Nağıyev qiraətləri» elmi konfransının materialları. Bakı-2018, s.87.
 79. Kərimli V. Asfalten və qətran birləşmələrləçirkləndirilmiş neft-lay sularının maye faza ekstraksiyası üsulu ilə təmizlənməsi üçün effektiv ekstragentin seçilməsi. Akademik M.Nağıyevin anadan olmasının 110 illiyinə həsr olunmuş «Nağıyev qiraətləri» elmi konfransının materialları. Bakı-2018, s.74.
 80. Novruzova F.Ə, Hacıəhmədzadə X.Ş., Bağırova E.T. Güclü lyuis turşularının təsiri ilə poliizobutilenin katalitik destruksiyasının nəzəri aspektləri. Akademik M.Nağıyevin anadan olmasının 110 illiyinə həsr olunmuş «Nağıyev qiraətləri» elmi konfransının materialları. Bakı-2018, s.137.
 81. Э.А.Салахова, Д.Б.Тагиев, Л.М.Гулузаде, А.М.Аскерова, А.Ф.Гейбатова.  «Электрохимический метод  получение дисульфида рения». Akademik M.Nağıyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş “Nağıyev qiraətləri” Beynəlxalq konfransı 30-31 oktyabr, Bakı 2018, səh.273.
 82.  Э.А.Салахова, Д.Б.Тагиев, K.Ф.Ибрагимова, П.Э.Калантарова, Н.Н.Ханкишиева. «Электрохимическое получение тонких покрытий в системе Re-Cu-Se». Akademik M.Nağıyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş “Nağıyev qiraətləri”  Beynəlxalq konfransı 30-31 oktyabr,  Bakı 2018.səh. 318
 83. G.Z.Süleymanov, Y.Ə.Cəbiyev, Ə.M.Talıbov, R.M.Muradxanov, D.B.Tağıyev. //Dizel yanacaqları üçün ekoloji təmiz nanokompozit məhlullarının hazırlanması və istifadə imkanlarının tədqiqi.//Ak.M.Nağıyevin 110 illiyinə həsr olunmuş “Nağıyev qiraətləri” elmi konfransının materialları.// S.48. Bakı.2018.//
 84. G.Z.Süleymanov, Z.M.Məmmədova, T.İ.Hüseynova.//Ferrosenin bir- və çoxnüvəli metalkomplekslərinin sintezi, onlar əsasında polimer nazik təbəqə kompozitlərinin alınma texnoloqiyalarının işlənməsi və bəzi elektrofiziki xassələrinin tədqiqi.// Ak.M.Nağıyevin 110 illiyinə həsr olunmuş “Nağıyev qiraətləri” elmi konfransının materialları.// S.80. Bakı.2018.//
 85. G.Z.Süleymanov, Z.H.Qurbanov. //Neft məhsullarında olan merkaptanların zərərsizləşdirilməsi üçün katalizator və proseslərin mexanizmi.// Ak.M.Nağıyevin 110 illiyinə həsr olunmuş “Nağıyev qiraətləri” elmi konfransının materialları. // S.169. Bakı.2018.

 

 

İnstitutun əməkdaşları 2017-ci ildə Respublikada keçirilən aşağıda adları göstərilən konfranslarda iştirak etmişlər

1.  A.Guliyeva, A.A.Haydarov, pH-ı tənzimləməklə sulfatlı məhlullardan hidrolitik yolla arsenin təmizlənməsi və selektiv Cu,Zn,Co,Mn konsentratlarının alınması. AMEA-nın həqiqi üzvü, “Şöhrət” ordenli Rəfiqə Əlirza qızı Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası: analitik kimyanın aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans. BDU.16-17 noyabr 2017-ci il (çapda)

2. A.A.Haydarov, C.M.Kashkay, M. K.Mahmudov, S.A.Kuliyev  Purification of quars sand from iron oxides with oxalic acid AMEA-nın həqiqi üzvü, “Şöhrət” ordenli Rəfiqə Əlirza qızı Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası: analitik kimyanın aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans. BDU.16-17 noyabr 2017-ci il (çapda)

3. Пашаджанов А.М., Агамалиева М.M., Пиралисой А.С.  4-(2-Карбоксифенилазо)-1-гидрокси-2-ацетонафтон-реаген для спектрофотометрического определения воды в алифатических углеводородах. Международной научно-технической конференции "Нефтехимический синтез и катализ в сложных конденцированных системах", посвященной 100-летнему юбилею академика Б.К.Зейналова. 29-30 июня, ст 27, 2017г.

4. А.М.Пашаджанов., М.M Агамалиева, А.С.Пиралисой, Н.В. Юсифова. Экстрак­ци­он­ное атомно-абсорбционное определение тяжелых металлов в почвах, akademik Z.Əliyevanın 85-illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı, Bakı 2017.

5. Н.И.Исмаилов, А.С.Пиралисой, М.В. Мамедова, С.Н. Османова. Азозамещен­ные этоксиакридина-новый реагент для экстракционно-фотометрического определе­ния железа (III)., akademik Z.Əliyevanın 85-illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı, Bakı 2017.

6. M.T.Hüseynova, M.N. Əliyeva, Ə.Ə.Məcidov. Salisilidenin metal kompleksləri, onların elektrik keçiriciliyi, bioloji aktivliyi. Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfrans 4-5 may 2017. Gəncə ş.

7. Г.Г. Гондолова, А.А.Меджидов Синтез и исследование комплексных соединений переходных металлов на основе N-(2-гидрокси-5-бром-бензил)-L-аспарагиновой кислоты. Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfrans 4-5 may 2017. Gəncə ş.

8. С.Б.Зейналов, С.К.Шарифова, Э.Р.Гусейнов, С.К.Бехбудова. Эпоксиэфиры кислот нафтенового ряда. Тезисы докладов Международной научно-технической конференции «Нефтехимический синтез и катализ в сложных конденсированных системах», посвященной 100-летнему юбилею академика  Б.К.Зейналова. г.Баку, июнь 2017, с.193.

9. Я.М.Нагиев,  С.А.Алиева, М.Я.Магеррамова, Э.Р.Гусейнов, Г.Ш.Асад-заде, Э.Б Зейналов. Жидкофазное окисление изопропилбензола молекулярным кислоро­дом в присутствии нанодиоксида титана(IV) и С60 фуллереновой сажи. Тезисы докладов Международной научно-технической конференции «Нефтехимичес­кий синтез и катализ в сложных конденсированных системах», посвященной 100-летнему юбилею академика  Б.К.Зейналова. г.Баку, июнь 2017, с.166.

10. С.Б.Зейналов, Р.Н.Будагова, Г.К.Садыхова, И.Р.Рушиназ, С.К.Бехбудова. Краун-эфиры на основе нафтеновых кислот. Тезисы докладов Международной научно-технической конференции «Нефтехимический синтез и катализ в сложных конденсированных системах», посвященной 100-летнему юбилею академика  Б.К.Зейналова. г.Баку, июнь 2017, с.174. 

11. Zeynalov E.B., Vishnyakov V. Study of purity, morphology and structural integrity of the nanocatalysts. Международная научно-техническая конференция «Нефте­химический синтез и катализ в сложных конденсированных системах», посвящён­ная 100-летнему юбилею академика Б.К.Зейналова, Баку, 29-30 июня 2017г. Тезисы докладов, секция «Органический катализ», Баку-2017, с.158.

12.  Abdurəhmanova N.Ə., Əhmədova L.İ., Məmmədov F.M., Zeynalov E.B. Tsiklohek­senin ferrosen iştirakı ilə maye fazada katalitik oksidləşdirilmə prosesinin tədqiqi. Международная научно-техническая конференция «Нефтехимический синтез и катализ в сложных конденсированных системах», посвящённая 100-летнему юбилею академика Б.К.Зейналова, Баку, 29-30 июня 2017г. Тезисы докладов, секция «Органический катализ», Баку-2017, с.160.

13. Нагиев Я.М., Алиева С.А., Магеррамова М.Я., Гусейнов Э.Р., Асад-заде Г.Ш., Зейналов Э.Б. Жидкофазное окисление изопропилбензола молекулярным кислородом в присутствии нанодиоксида титана (IV) и С60 фуллереновой сажи. Международная научно-техническая конференция «Нефтехимический синтез и катализ в сложных конденсированных системах», посвящённая 100-летнему юбилею академика Б.К.Зейналова, Баку,  29-30 июня 2017г. Тезисы докладов, секция «Органический катализ», Баку-2017, с.166.

14. Зейналов Э.Б., Нагиев Т.М. Новый подход к эффективной очистке нефте­загряз­нённых почв. Концепция. Международная научно-техническая конференция «Нефтехимический синтез и катализ в сложных конденсированных системах», посвящённая 100-летнему юбилею академика Б.К.Зейналова, Баку, 29-30 июня 2017г. Тезисы докладов, секция «Органический катализ», Баку-2017, с.175.

15. А.М.Алиев, М.Г.Алиева, З.А.Шабанова, Г.А.Ализаде, А.А.Сарыджанов. Oкисли­тельное дегидрирование циклогексанола на синтетических и природных цеолитах, модифицированных катионами переходных металлов. Bahadur Zeynalovun 100 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları.стр.181

16.А.М.Алиев., Агаев В.Ш., Cарыджанов А.А.  Диспропорционирование толуола на синтетических деалюминированных морденитах. Bahadur Zeynalovun 100 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları. Стр.165. 

17.Алиев А.М., Агаев Ф.А., Бахманов М.Ф., Сафаров А.Р., Исмайлов О.А. Кинетическая модель окислительного превращения н-амилового спирта в валериановую кислоту.Bahadur Zeynalovun 100 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları. Стр.173 

18.A. M. Əliyev, F. V. Əliyev, F.A. Ağayev, K. İ. Matiyev, V.M. Yarıyev, A.R. Səfərov. metanin 1,4-butandiola oksidləşdirici çevrilmə reaksiyasi. Bahadur Zeynalovun 100 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları. Səh.153 

19.А.М.Алиев, З.А.Шабанова, А.И.Керимов, У.М.Наджаф-Кулиев, М.Й.Аббасов. Селективное окислительное дегидрирование метилциклогексана на модифи­цированных цеолитных катализаторах. Bahadur Zeynalovun 100 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları.стр.187

20.Алиев А.М, И.И.Османова, Сафаров А.Р, Алиева Х.А, Ярыев В.М. Учет влияния коксообразования на производительность процесса пиролиза этана по этилену. Bahadur Zeynalovun 100 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları.стр.128

21.А.М.Алиев, З.А.Шабанова, У.М.Наджаф-Кулиев, Г.А.Али-заде, М.Й.Аббасов. Механизм окислительного дегидрирования циклогексана на модифици­рованном клиноптилолите. Bahadur Zeynalovun 100 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları.стр.176 

22.F. A. Ağayev, V. Ş. Ağayev, O. A. İsmayılov, A. M. Əliyev. Аmil spirtinin valerian turşusuna oksidləşdirici çevrilməsi. Bahadur Zeynalovun 100 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları. Səh.143 

23.А.М.Алиев, М.Г.Алиева, З.А.Шабанова, Г.А.Ализаде, А.А.Сарыджанов. Oкисли­тельное дегидрирование циклогексанола на синтетических и природных цеолитах, модифицированных катионами переходных металлов. Bahadur Zeynalovun 100 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları.стр.181 

24.А.М.Алиев., Агаев В.Ш., Cарыджанов А.А.  Диспропорционирование толуола на синтетических деалюминированных морденитах. Bahadur Zeynalovun 100 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları. Стр.165

25.Алиев А.М., Агаев Ф.А., Бахманов М.Ф., Сафаров А.Р., Исмайлов О.А. Кинетическая модель окислительного превращения н-амилового спирта в валериановую кислоту.Bahadur Zeynalovun 100 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları. Стр.173

26.A. M. Əliyev, F. V. Əliyev, F.A. Ağayev, K. İ. Matiyev, V.M. Yarıyev, A.R. Səfərov. metanin 1,4-butandiola oksidləşdirici çevrilmə reaksiyasi. Bahadur Zeynalovun 100 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları. Səh.153 

27.А.М.Алиев, З.А.Шабанова, А.И.Керимов, У.М.Наджаф-Кулиев, М.Й.Аббасов. Селективное окислительное дегидрирование метилциклогексана на модифи­цированных цеолитных катализаторах. Bahadur Zeynalovun 100 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları.стр.187

28.Алиев А.М, И.И.Османова, Сафаров А.Р, Алиева Х.А, Ярыев В.М. Учет влияния коксообразования на производительность процесса пиролиза этана по этилену. Bahadur Zeynalovun 100 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları.стр.128 

29.А.М.Алиев, З.А.Шабанова, У.М.Наджаф-Кулиев, Г.А.Али-заде, М.Й.Аббасов. Механизм окислительного дегидрирования циклогексана на модифици­рованном клиноптилолите. Bahadur Zeynalovun 100 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları.стр.176 

30.F. A. Ağayev, V. Ş. Ağayev, O. A. İsmayılov, A. M. Əliyev. Аmil spirtinin valerian turşusuna oksidləşdirici çevrilməsi. Bahadur Zeynalovun 100 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları. Səh.143

31. Зульфугарова С.М., Гасанкулиева Н.М., Шакунова Н.В., Нагдалиева Ю.Р., Алескерова З.Ф., Литвишков Ю.Н.  «Изучение кислотности катализаторов тер­мо­десорбцией аммиака под воздействием микроволнового излучения». //Материалы Международной конференции, посвященной 100-летнему юбилею академика Б.Г. Зейналова «Нефтехимический синтез и катализ в сложно­кон­денсированных системах». Баку, 29-30 июня 2017г.

32. Мурадова П.А., Сеидрзаева Э.М., Джафарова С.М., Аскерова А.И., Кулиева Л.А.  «Разрушение устойчивых водонефтяных эмульсий высоковязкой нефти СВЧ-излучением». //Материалы Международной конференции, посвященной 100-летнему юбилею академика Б.Г. Зейналова «Нефтехимический синтез и катализ в сложноконденсированных системах». Баку, 29-30 июня 2017г. 

33. Кашкай А.М., Гасанкулиева Н.М., Мамедов А.Б.  «Катализ окисления этилбен­зола цетилтриметиламмоний  бромидом в сочетании с ацетилацетонатом кобальта». //Материалы Международной конференции, посвященной 100-летнему юбилею академика Б.Г.Зейналова «Нефтехимический синтез и катализ в сложноконденсированных системах». Баку, 29-30 июня 2017г. 

34. F.M.Sadıqov, Ş.C.Cahandarov, E.T. Məlikova, N.S.Sadıqova, Q.S.Qəhrəmanov. Yüngül piroliz qətraninin səmərəli istifadə yollari. akad. B.Q.Zeynalovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Neft-kimya sintezi və mürəkkəb kondensləşmiş sistemlərdə kataliz” beynəlxalq elmi-texniki konfrans, Bakı, 2017, c. 92. 

35.Ф.М.Садыгов, З.Ю.Магеррамова, Г.Н.Гаджиев, Н.И.Гейдарлы, И.Г.Мамедова, Г.Г.Гасан-заде. Схема использования побочных жидких продуктов пиролиза углеводородного сырья.   akad. B.Q.Zeynalovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Neft-kimya sintezi və mürəkkəb kondensləşmiş sistemlərdə kataliz” beynəlxalq elmi-texniki konfrans, Bakı, 2017, c. 125.

36. G.Nəhmətova, G.Alişanlı. Metanın mülayim oksidləşməsi prosesi üçün biomimetik katalizatorlar. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın Aktual Problemləri” XI Respublika Elmi Konfransı. Bakı, 2017, s.70. 

37.T.M.Nağıyev, İ.R.Məmmədova, G.Ç.Nəhmətova. Propilenin hidrogen-peroksid ilə koherent-sinxronlaşdırılmış homogen oksidləşməsi. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın Aktual Problemləri” XI Respublika Elmi Konfransı. Bakı, 2017,s.40. 

38. Ф.М.Мамедов. Кристаллическая структура FeGaInS4. Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfrans,Gəncə,2017, s.56-58

39.N.N. Niftiyev, F.M.Məmmədov,  S.M.Musayeva,  S.N.Niftiyev. MnGa2S4 monokristal- ının optik udulması zamanı Urbax qaydası. İnternational conferenсe: Modern trends in physics, Baku, 2017, p.324-325 

40.  Алиев И.И., Юсибов Ю.А., Урбанов Б.Г., Бабанлы К.Н., Алиев Ф.Г. Xaрактер взаимодействия и стеклообразования в  системе  As2Se3-In2S3 // Beynəlxalq elmi konfrans. Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri. Gəncə. 2017.c.17-20.

41. Əliyevİ.İ., YusibovY.Ə., HüseynovR.İ., Cəfərova G.Z., ƏjdərovaD.S., Maksudova T.F. InTe -InSb2Te3S sistemində faza tarazlığı // Beynəlxalq elmi konfrans. Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri. Gəncə. 2017.c.20-23.

42. Ягубов Н.И., Алиев И.И., Ильяслы T.M., Велиджанова Л., Мурадова Р.Ш. Исследование в сиситеме Ga-CaGaSe2 // Beynəlxalq elmi konfrans. Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri. Gəncə. 2017.c.154-156.

43. Qəhrəmanova Ş.İ.,CəlaləddinovF.F., Xudaverdiyev R.Ə.,Qəhrəmanov T.O., Əliyeva C.C ”İkivalentli misin qarışıqliqandlı(karbamid və tiokarbamid turşusu) kompleks birləşmələrin sintezi , xassə və quruluş xüsusiyyətlərinin tədqiqi” Ümummilli Lider H.Əliyevin anadan olmasının  94-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant,magistr və gənc tədqiqatçıların ”Kimyanın aktual problemləri” XI Respublika elmi konfransının materialları. (03-04 may  Bakı 2017),s 34-35. 

44.Qəhrəmanova Ş.İ., Cəlaləddinov F.F., Haqverdiyeva T.M., Nəciyeva R.N., Lahicova S.R” Mis(II)-xloridin karbamid kompleks birləşməsinin sintezi və tədqiqi”.Ümummilli Lider H.Əliyevin anadan olmasının  94-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant,magistr və gənc tədqiqatçıların”Kimyanın aktual problemləri” XI Respublika elmi konfransının materialları. (03-04 may  Bakı 2017),s 33-34. 

45. Yusibov Yu.A., Alverdiyev I.C., Abbasova V.A., Babanly M.B. Solid-phase equilibria in the Cu8GeSe6-Ag8GeSe6 system and thermodynamic properties of the Cu8-xAgxGeSe6 solid solutions / 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2017)’’, Baku, 2017, p.201 

46. Sultanova S.G., Jafarov Y.I., Mirzoyeva A.M., Babanly M.B.  Phase diagram of the Tl2Se-TlSe-TlFeSe2 system /3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2017)’’, Baku, 2017, p.211 

47. Alekbarzade G.I., Mehdiyeva I.F., Mirzoyeva R.J., Imamaliyeva S.Z.  Phase formation in Tl4PbTe3-Tl9BiTe6-Tl9LnTe6 (Ln-Sm, Tm) systems and some properties of solid solutions / 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2017)’’, Baku, 2017, p.259

48. Seidzade A.E., Alekberova T.M., Guseinov F.N., Imamaliyeva S.Z. Thermodynamic properties of the ternary compounds in the Ge(Sn)Te-Sb2Te3-Tesystems /3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2017)’’, Baku, 2017, p.258

49. Mashadiyeva L.F., Mansimova Sh.H., Kevser J.O., Yusibov Yu.A., Babanly M.B. Thermodynamic study of the AIVTe-AgSbTe2 (AIV-Sn, Pb) systems by EMF technique /3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2017)’’, Baku, 2017, p.303

50. Ismayilova E.N., Mashadieva L.F., Babanly K.N., Shukurova G.M. / Isopleth sections SnSe-CuSbSe2 and SnSe-Cu3SbSe3  of phase diagram of the Cu-Sb-Sn-Se system. / 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2017)’’, Baku, 2017, p.209

51. Abbasova V.A., Alverdiyev İ.C., Rəhimoğlu E., Yusibov Y.Ə., Babanlı M.B. Cu8GeS6-Ag8GeS6 Sistemində faza tarazliqlari və analoji sistemlərlə müqayisəli analiz / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasmm 94-cü  ildönümünə həsr olunmuş "Müasir təbiət elmlərinin aktual problemleri", Gəncə, 2017, s.8-10

52. Aliev Z.S., Chulkov E.V., Amiraslanov I.R., Babanly M.B.. Topological insulators – a novel class of the functional materials. / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasmm 94-cü  ildönümünə həsr olunmuş "Müasir təbiət elmlərinin aktual prob­lemleri", Gəncə, 2017, s.11-12 

53. Мехдиева И.Ф., Имамалиева С.З., Зломанов В.П., Бабанлы М.Б. Исследование систем Tl5Te3-Tl9TmTeиTl2Te-Tl9TmTe6 / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasmm 94-cü  ildönümünə həsr olunmuş "Müasir təbiət elmlərinin aktual prob­lemleri", Gəncə, 2017, s.38-41 

54. Zeynalova G.S., Yusibov Y.Ə., Şevelkov A.V., Babanlı M.B. BiSe-BiTe sisteminin fiziki-kimyəvi tədqiqi. / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasmm 94-cü  ildö­nü­münə həsr olunmuş "Müasir təbiət elmlərinin aktual problemleri", Gəncə, 2017,  s.42-44 

55.A.Mejidzade, A.Sh.Aliyev, D.M.Babanli «Electrochemıcal Reductıon of  Thıosulphate Ions In Tartrate Medıum».3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, September 10-13 2017, Baku, Azerbaijan, p. 286. 

56.D.M.Babanli, S.V.Askerova, D.B.Tagiyev, V.A.Majidzade «Phase relations and some properties of the system TlI-Tl2Se Tl2Te», 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, September 10-13 2017, Baku, Azerbaijan,p. 151. 

57. Osmanova S.N., Məcidov Ə.Ə., İsmayılov E.H. , Süleymanova S.A., Həmzəyeva G.N. Manqanın(II) sisteinlə müxtəlif mühitlərdə kompleks birləşmələrinin tədqiqi Beynəlxalq elmi konfrans, “Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri”, Gəncə, /Azərbaycan , 4-5 may 2017. I hissə. S. 105-108. 

58. Melnikova, H.Nurullayev, A.Babayeva, Z.Aliyeva, I.Jafarova, D.Tagiyev.  Synthesis and characterization of carbon nitride /graphene oxide hybrids.  ITWCCST – 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies. September 10-13, 2017. Baku, Azerbaijan. Book of Abstracts,  PO-3, p.147. 

59. V.Akhmedov. Carbon nitride based metal-free heterogeneous catalysts in chemical synthesis. ITWCCST – 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies. September 10-13, 2017. Baku, Azerbaijan. Book of Abstracts. OR-6, p.16  

60.G.Z.Süleymanov, A.M.Sərdarlı, D.B.Tağıyev. // Vanadiumun V(IV) üzvi liqandli birləşmələrin sintezi və onlar əsasinda daşiyici səthində nanostrukturlaşdirilmiş katalitik sistemlərin yaradilmasi. // НАНА Институт Нефтехимических процессов. Международная научно-техническая конференции «Нефтехимический синтез и катализ в сложных конденсированных системах», посвящённой 100-летнему юбилею ак. Б.К.Зейналова. 29-30 июня 2017. С.161.

61. А.М.Сардарлы, Г.З.Сулейманов,  Ш.И Гахраманова, Д.Б.Тагиев. // Изучение реакции окислительного дегидрирования изобутана с использованием ванадий содержащих каталитические системы полученных разложением метал­лоорганических соединений ванадия. // Международная научная конференция «Химия координационных соединений: актуальные проблемы аналитической химии». BDU.   16-17 ноября 2017 г. 

62K.Ə.Cəbiyev, Ə.M.Talıbov, E.Q.Həşimov, A.R.Rzayeva, G.Z.Süleymanov. // Ferrosenin və onun oh-funksional qruplu törəməsinin alinma texnologiyasinin işlənməsi və onlar əsasinda dizel yanacaqlari üçün nanokompozit məhlullarin hazirlanmasi. // Международная научная конференция «Химия координационных соединений: актуальные проблемы аналитической химии». BDU. 16-17 ноября 2017 г. 

63. С.Р.Гаджиева, Н.А.Магеррамова, Ф.И.Шикилиев,Г.З.Сулейманов. // Жидко­фаз­ная экстракционная очистка сточных вод загрязнённых  компонентами нефте­переработки. // Международная научная конференция «Химия координационных соединений: актуальные проблемы аналитической химии». BDU. 16-17 ноября 2017 г.

64 . Алиева А.М., Эфенди А.Дж., Рустамова Дж.Т., Исмайлова Б.А., Кожарова Л.И., Меликова И.Г., Магеррамова Л.Г. Конверсия  метанола на модифицированных природных цеолитах /Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans, 4-5 may 2017, Gəncə, Azərbaycan. S.159                                    

65.Əfəndi A.C., İsmayılova B.A., Babayev E.M.,  Əliyeva A.M., Rüstəmova  C.T., Aykan N.F., Cəfərov Z.R., Məlikova İ.H. Aşağı molekullu alifatik spirtlərin (C1–C4) mono- və dixlormalein anhidridi ilə seolit katalizatorlarının iştirakında efirləşməsi. /Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans, 4-5 may 2017, Gəncə, Azərbaycan. S.250

66.Əfəndi A.C., Babayev E.M., Tağıyev D.B., Tretyakov V.F.,  İsmayılova B.A.,  Aykan N.F., Məlikova İ.H., Yunisova F.Ə. Trixlortoluolların vanadiumoksid katalizatorlar üzərində  selektiv oksdiləşməsi /Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans, 4-5 may 2017, Gəncə, Azərbaycan. S.253 

67. S.M. Məmmədova, S.F. Hümbətova, Ş.Z. Tapdıqov, A.İ. Məmmədova, N.A. Zeynalov. Poli-N-vinilpirrolidon əsaslı hidrogelin müxtəlif qatılıqlı doksoru-bisinə görə sorbsiya tutumu və sorbsiya dərəcəsinin öyrənilməsi. «Funksional monomerlər və xüsusi xassəli polimer materiallar: problemlər, perspektivlər, və praktiki baxışıar» mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti,15-16 noyabr, 2017-ci il. 

68. S.M. Məmmədova, Ş.Z. Tapdıqov, S.F. Hümbətova, S.F. Səfərəliyeva, N.A. Zeynalov. Poli-N-vinilpirrolidon əsaslı hidrogelə doksorubisinin immobilizə olunması və bioloji aktivliyinin tədqiqi. «Funksional monomerlər və xüsusi xassəli polimer materiallar: problemlər, perspektivlər, və praktiki baxışıar» mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti, 15-16 noyabr, 2017-ci il.   

69. S.M.Məmmədova, N.A.Zeynalov, D.B. Tağıyev, Ş.Z.Tapdıqov S.F. Hümbətova . Poli-N-vinilpirrolidon mühitində gümüş nanohissəciklərinin, eləcə də onun doksorubisinlə kompozitinin alınması və bir sira üsullarla tədqiqi.  «Funksional monomerlər və xüsusi xassəli polimer materiallar: problemlər, perspektivlər, və praktiki baxışıar» mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti, 15-16 noyabr, 2017-ci il.                          

70.S.F. Hümbətova,  Ş.Z.Tapdıqov, S.M. Məmmədova, Z.S. Qarayeva, N.A. Zeynalov. Qummiarabik və polietilenqlikol mühitində alınmış gümüş nanohissəciklərinin UB  spektroskopiya üsulu ilə tədqiqi.  «Funksional monomerlər və xüsusi xassəli polimer materiallar: problemlər, perspektivlər, və praktiki baxışıar» mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti, 15-16 noyabr, 2017-ci il.                          

71.S.F.Hümbətova, S.M.Məmmədova, Ş.Z.Tapdıqov, Ç.Ə. Sultanov, A.A. Cavadzadə,  N.A.Zeynalov. Xitozan mühitində gümüş nanokompozitin alınması və quruluşunun müxtəlif üsullarla öyrənilməsi. «Funksional monomerlər və xüsusi xassəli polimer materiallar: problemlər,  perspektivlər, və praktiki baxışıar» mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti, 15-16 noyabr, 2017-ci il.                          

72.О.Т. Бадалова, Н.А.Зейналов, Р.Г. Сулейманова, Л.Н. Кулибекова, А.Р. Кулиева. Синтез бифункциональных углеводородоных олигомеров в полярной среде. «Funksional monomerlər və xüsusi xassəli polimer materiallar: problemlər, perspektivlər, və praktiki baxışıar» mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti, 15-16 noyabr, 2017-ci il. 

73.Р.Г. Сулейманова,  Н.А. Зейналов,  О.Т. Бадалова,  Л.Н. Кулибекова,  А.Р. Кулиева, А.Ф. Исазаде. Окисление циклогексанона в присутствии металллополи­мерных комплексов полиэтиленимина. «Funksional monomerlər və xüsusi xassəli polimer materiallar: problemlər, perspektivlər, və praktiki baxışıar» mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti, 15-16 noyabr, 2017-ci il.

74. С.А. Мамедова, У.А. Мамедова, Н.А. Зейналов, Г.М. Гейдарзаде, А.И. Ягубов,  З.Р.Агаева. Получение полимерных нанокомпозитов на основе слоистых силикатов. «Funksional monomerlər və xüsusi xassəli polimer materiallar: problemlər,  perspektivlər, və praktiki baxışıar» mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti, 15-16 noyabr, 2017-ci il.          

75. Шабанова Ч.М., Гусейнова Ф.К. Регистр отходов процессов производ­ства полиэтиленовой продукции. // B.Q. Zeynalovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Neftkimya sintezi və mürəkkəb kondensləşmiş sistemlərdə kataliz”. Beynəlxalq elmi-texniki konfransın materialları. Bakı. AMEA. NKPİ. 2017. S. 243.

76. S.İ.İbrahimov, Q.H.Hüseynov, G.M.Ağamirzəyeva. CuGaİn2Se5 bərk məhlul   kristalının  alınması və kristal quruluşu. İnternat. Conference: Modern Trends in Physics, Baku-2017, str. 217-219

77.Х.Р.Самедов, К.Г.Рагимов, У.А.Mамедов, В.А.Гасымов. Синтез  и исследование галлосиликата оффретитового типа.  Ümummilli lider H. Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları, 17-18 may, Bakı, 2017, səh. 77-78. 

86. Sаmаdova.R.А-“Synthesis and research of the structures of complex compounds of manganes (ii) and rhenia (iv)”  Bakı Dövlət Universiteti Akademik R.Ə.Əliye-vanın 85-illik yubileyinə həsr olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası” VII Beynəlxalq elmi konfransı.s65-66

78. Nəciyeva R.N -Mis(II)-xloridin karbomid kompleks birləşməsinin sintezi və tədqiqi. Ümummilli Lider H.Əliyevin anadan olmasının  94-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant,magistr və gənc tədqiqatcıların ”Kimyanın aktual problemləri” XI Respublika elmi konfransının materialları. (03-04 may  Bakı 2017),s 33-34 

79. Gakhramanova Sh.I., Jalaladdinov F.F., Khudaverdiyev R.A., Samadova R.А., Aliyeva C.C., Gakhramanov T.O. "Synthesis and research of the structures of complex compounds of manganes (II) and rhenia (IV)" Bakı Dövlət Universiteti Akademik R.Ə.Əliyevanın 85-illik yubileyinə həsr olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası” VII Beynəlxalq elmi konfrans, 2017.səh.65-66

80.Асадов М.М., Ахмедова Н.А. Свойства стеклообразных образцов для нелинейной оптики на основе Li2O×3B2O3–Yb2O3×B2O3 // Proc. Of the 2-nd Inter. Sci. & Technical conference. Problems of metallurgy and materials science. Proceedings. 28-30 November 2017. AzTU. Baku. Azerbaycan. p. 196-199. 

81. Асадов М.М., Ахмедова Н.А. "Metallurgiya və materialşünaslığın problemləri" mövzusunda 2-ci Beynəlxalq Elmi-texniki konfransın materialları. 28-30 noyabr 2017. AzTU. Bakı. Azərbaycan. s. 196-199.

82. Асадов М.М., Солтанова С.М., Гусейнова Ф.А., Гасанова Н.Г.  Кинетические и динамические закономерности сорбции вредных ионов металлов и органических веществ из водных растворов // Proc. Of the 2-nd Inter. Sci. & Technical conference. Problems of metallurgy and materials science. Proceedings. 28-30 November 2017. AzTU. Baku. Azerbaycan. p. 317-320. 

83.Асадов М.М., Солтанова С.М., Гусейнова Ф.А., Гасанова Н.Г."Metallurgiya və materialşünaslığın problemləri" mövzusunda 2-ci Beynəlxalq Elmi-texniki konfransın materialları. 28-30 noyabr 2017. AzTU. Bakı. Azərbaycan. s. 317-320.

 

İnstitutun əməkdaşları 2016-ci ildə Respublikada keçirilən aşağıda adları göstərilən konfranslarda iştirak etmişlər

1. Э.А. Салахова,  Д.Б. Тагиев,  К.Ф. Ибрагимова, П.Э. Калантарова,  А.Ф.Гейбатова.  Электрохимический  Метод  Исследования  Cистемы  Рений-Теллур-Медь.  M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları. 15-16 noyabr 2016., səh.34-36

2. Babanlı D.M., Əliyev A.Ş., Tağıyev D.B. «Tl-S-I sistemində faza tarazlıqları». // Müasir kimya  və biologiyanın aktual problemləri beynəlxalq elmi konfransı. Gəncə, 12-13 may 2016, I hissə, s. 24.

3. Babanlı D.M.,   Əliyev A.Ş. «Tl2Te-TlHal-TlHal/ (Hal–Cl,Br,I) sistemlə­rində yeni qeyri-stexiometrik fazalar». // M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları, 15-16 noyabr 2016, Bakı, səh. 18-19.

4.S.Z.İsmayilova, Ə.Ə.Məcidov. o-fenilendiamin əsasında elektrikkeçirici polimerlərin sintezi. Ümummilli lider Н.Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” mövzusunda X respublika elmi konfransı. 4-5 may 2016. səh.86-87.

5. S.Z.İsmayilova, Ə.Ə.Məcidov, G.H.Gondalova . Malon dihidrazid və ftalimid əsasında metal kompleks birləşmələrin sintezi və tədqiqi. Ümummilli lider Н.Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” mövzusunda X respublika elmi konfransı. 4-5 may 2016.səh.87-88.

6. Г.Г.Гондалова, С.З.Исмайлова, А.А.Меджидов. Комплексы переходных металлов с п-(салициламидо)-фталимидом. Ümummilli lider Н.Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” mövzusunda X respublika elmi konfransı. 4-5 may 2016, səh. 112.

7.А.А.Мирзоева, И.Б.Бахтиярлы, С.А.Агаева, С.К.Бехбудова, Ш.С.Абдулла-ева. Электроразделение теллура и селена при рафинировании технического селена. IV International scientific conference of Young Researchers. KaвказскийУниверситет, 29-30 апреля  2016, г. Баку.стр. 154-156.

8. G.Г.Gondalova, А.А.Меджидов. Синтез и исследование комплексных соединений переходных металлов на основе N-(2-гидрокси-5-бром-бензил)-L-аспарагиновой кислоты. Н.Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” mövzusunda X respublika elmi konfransı. 4-5 may 2016, səh. 111.

9.M.T.Hüseynova, M.N.Əliyeva, Ə.Ə.Məcidov. 5-Brom-Salisilaldehidinin tsikloheksilqlisinin hidrazidi ilə hidrazonu əsasında metal  kompleks birləşmələrin sintezi və tədqiqi. Ümummilli lider Н.Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” mövzusunda X respublika elmi konfransı. 4-5 may 2016, səh.137.

10. M.T.Hüseynova, M.N.Əliyeva, Ə.Ə.Məcidov. Tsiklosemikarbazidin salisil aldehidi əsasında metal kompleks birləşmələrin sintezi və tədqiqi. Ernational youth forum integration processes of the world science in the 21st century. Bakı 2016. S.47.

11. 5-brom-Salisilaldehidinin ditsikloheksilqlisinin hidrazidi ilə hidrazonu əsasında metal  kompleks birləşmələrin sintezi və tədqiqi. Ümummilli lider Н.Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” mövzusunda X respublika elmi konfransı. 4-5 may 2016, səh.138.

12. A. Ə. Heydərov, A. A. Quliyeva, S. X. Kələntərova, L. M. Məmmədova və baş. Daşkəsən dəmir filizinin emal məhsullarından qiymətli metalların yuyulub çıxarılması şəraitinin tədqiqi. Azərbaycan MEA-nın M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubleyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı. 15-16 noyabr, 2016, səh.308-309

13.A. Ə. Heydərov, A. B. Hüseynova, M. K. Mahmudov. Filizçay polimetal sulfid filizinin pirrotinləşdirici yanması arsenin tam utilizə olunmasının ilkin mərhələsidir. Azərbaycan MEA-nın M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubleyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 15-16 noyabr, 2016, səh.306-307        

14. Əliyev İ.İ.,Yusibov Y.Ə., Həsənquliyeva Ş.Ə., Əliyev F.H. Se-Cr4As2Se9 sisteminin fiziki-kimyəvi tədqiqi. // Ümummilli lider Heydər Əliyevin 93-ü ildönümünə həsr olunmuş Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfransı. Məqalə toplusu. Gəncə. 12-13 may  2016.s. 43-46.

15.Sadıqov F.M., İlyaslı T.M.,QəmbərovaG.T.,  Əliyev İ.İ.. Sb-NdSe sistemində faza tarazlığı. // Ümummilli lider Heydər Əliyevin 93-ü ildönümünə həsr olunmuş Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfransı. Məqalə toplusu. Gəncə. 12-13 may  2016.s. 49-52.

16.Yusibov Y.Ə.,Cem Kevser Osman, Babanlı N.B.,Əliyev İ.İ. Ag2Te-SnTe-Sb2Te3 sistemində bərk faza tarazlıqları. // Ümummilli lider Heydər Əliyevin 93-ü ildönümünə həsr olunmuş Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfransı. Məqalə toplusu. Gəncə. 12-13 may  2016.s. 47-49.

17.Əliyev, İ.İ.,Həsənquliyeva Ş.Ə., Babanlı K.N.  As2Se3 – CrSe Sistemində fazaəmələdəlmə və şüşə sahəsinin tədqiqi. // AMEA-nın Kataliz və qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yübileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans. 2016.  20 noyabr. s. .

18. N.Z.İbrahimova. Heksametilferrosen və heksametilferrisinium-heksaflüorfosfat duzunun sintezi. // Sumqayıt Dövlət Universisetində Ümumilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunmuş Magistrantların XVI Respublika elmi konfransı. 19–20 May 2016-cı il, səh. 225-226

19. Садыгов Ф.М., Магеррамова З.Ю., Гаджиев Г.Н., Гейдарлы Н.И.,    Садыгова Н.С., Гахраманов Г.С. Рациональное использованиетяжелой смолы пиролиза для решения экологических проблем. Neft kimyası üzrə IX Bakı Beynəlxalq Yusif Məmmədəliyev konfrans. 2016. Səh.148

20. Садыгов Ф.М., Магеррамова З.Ю., Гусейнов И.А., Гаджиев Г.Г., Джахандаров Ш.Д.,Мамедова И.Г. Получение высокочистого бензола переработкой легкой смолы производства ЭП-300. Neft kimyası üzrə IX Bakı Beynəlxalq Yusif Məmmədəliyev konfrans. 2016. Səh.144.

21. Садыгов Ф.М., Гаджиев Г.Н., Гейдарлы Н.И., Гасан-заде Г.Г.,       Меликова Э.Т., Мамедова И.Г. Исследование сочетания технологического режима установки пиролиза для регулирования качественного состава тяжелой смолы. Neft kimyası üzrə IX Bakı Beynəlxalq Yusif Məmmədəliyev konfrans. 2016. Səh.138.

22. Садыгов Ф.М., Магеррамова З.Ю., Гаджиев Г.Н., Гусейнов И.А.,  Гейдарлы Н.И., Гасан-заде Г.Г. Исследование путей извлечения нафталина из тяжелой смолы пиролиза. Neft kimyası üzrə IX Bakı Beynəlxalq Yusif Məmmədəliyev konfrans. 2016. Səh.137.

23. Садыгов Ф.М., Магеррамова З.Ю., Гусейнов И.А., Гаджиев Г.Г.,     Джахандаров Ш.Д., Мамедова И.Г. «Каталитическая переработка легкой смолы пиролиза производства ЭП-300». Материалы Республиканской научной конференции, посвященной 80-летнему юбилею института катализа и неорганической химии имени М.Нагиева. 15-16 ноября 2016. 458 с.

24. Садыгов Ф.М., Магеррамова З.Ю., Гаджиев Г.Н., Гейдарлы Н.И., СадыговаН.С., Гахраманов Г.С. «Переработка тяжелой смолы пиролиза с целью решения экологических проблем». Материалы Республиканской научной конференции, посвященной 80-летнему юбилею института катализа и неорганической химии имени М.Нагиева. 15-16 ноября 2016. 452 с.

25. Садыгов Ф.М., Магеррамова З.Ю., Гаджиев Г.Н., Гусейнов И.А., Гейдарлы Н.И., Гасан-заде Г.Г. «Пути извлечения нафталиновой фракции из тяжелой смолы пиролиза». Материалы Республиканской научной конференции, посвященной 80-летнему юбилею института катализа и неорганической химии имени М.Нагиева. 15-16 ноября 2016.  454 с.

26. Садыгов Ф.М., Гаджиев Г.Н., Гейдарлы Н.И., Гасан-заде Г.Г., Меликова Э.Т., Мамедова И.Г. «Сочетание технологического режима пиролиза и качественного состава тяжелой смолы». Материалы Республиканской научной конференции, посвященной 80-летнему юбилею института катализа и неорганической химии имени М.Нагиева. 15-16 ноября 2016. 456 с.

27. A.M.Пашаджанов. Экстракционно – атомно – абсорбционное определение скандия (III) с азопроизводными пара  - трет – бутилфенола. // AMEA-nın Kataliz və Qeyri-üzvi kimya institutunun 80 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları, Bakı 2016, s 76-77

28.Н.И.Исмаилов.  Ассосциаты хлориндата с азозамещенными этоксиакридина и примeнение их в фотометрическом анализе.  // Bakı, AMEA-nın Kataliz və Qeyri-üzvi kimya İnstitutunun 80 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları, Bakı 2016, s 53-54

29.Н.Х. Рустамов. //Ш.М.Байрамов, М.И.Гамбарова. Синтез и изучение физико-химических свойств комплекса вольфрама (VI) бензидин бис- азопирокатехином и хлоридом цетилпиридиния.  //  Bakı, AMEA-nın  Kataliz və Qeyri-üzvi kimya İnstitutunun 80 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları, Bakı 2016, s 137-138

30. S.M.Mammedova, Sh.Z.Tapdiqov, N.Zeynalov, D.Taghiyev. The investigation of the chemical interaction type between doxorubicin hydrochloride and polyacrylic acid based hydrogel. IV International Scientific Conference of Young researchers, Baku, Qafqaz University, 2016, s.217

31.S.Humbatova, Sh.Z.Tapdiqov, N.Zeynalov, D.Taghiyev. Polymer composite material based on chitosan and silver nanoparticles orada s. 223-224

32.M.Hasanova, Sh.Z.Tapdiqov, H.Mammadov, D.Taghiyev, N.Zeynalov. Studying influence of acidity condition on solution of doxycycline by ultraviolet method of electronic spectroscopy orada s.244-245

33.S.F.Hümbətova, S.M.Məmmədova, Ş.Z.Tapdıqov, V.A.Qasımov, N.A.Zeynalov. Müxtəlif polimerlər mühitində gümüş nanohissəciklərinin sintezi və quruluşlarının öyrənilməsi. Polimer Materialları İnstitutunun yaradılmasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş “Makromolekullar Kimyası, üzvi sintez və Kompozit Materialları” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları, Sumqayıt. 2016 s.16

34.L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, N.F.Şərifzadə, Q.X.Sahratov, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov. Poli-4-vinilpiridin əsaslı sorbentin kvaternizə edilməsi və quruluşlarının öyrənilməsi. Orada.s.23.

35.S.M.Məmmədova, Ş.Z.Tapdıqov S.F.Hümbətova, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov. Tikilmiş poli-N-vinilpirrolidonun tərkibindən doksorubisin antibiotikinin ayrılmasının zamandan asılılığı. Orada.61.

36.Л.Н.Кулибекова, А.Р.Кулиева, А.Ф.Исазаде, Н.Ф.Шарифзаде, Д.Б.Тагиев, Н.А.Зейналов. Исследование кинетики сорбции ионов меди комплексообразующим сорбентом на основе поли-2-винилпиридина. Orada.s.136.

37.Л.Н.Кулибекова, А.Р.Кулиева, А.Ф.Исазаде, К.Х.Сахратов, Д.Б.Тагиев, Н.А.Зейналов. Синтез и исследование полимерного сорбента с поли-4-винилпиридином и его применение для сорбции ионов металлов. Orada. s.138.

38.Н.Ф.Шарифзаде, Н.А.Зейналов, Л.Н.Кулибекова, А.Р.Гулиева. Синтез и исследование комплексообразющего полимерного сорбента с памятью на основе поли-4-винилпиридина. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Konfrans materialları. Bakı.2016, s.136.

39.Р.Г.Сулейманова, Н.А.Зейналов, О.Т.Бадалова, Л.Н.Кулибекова, Н.Ф.Шарифзаде, А.Р.Кулиева, Д.Б.Тагиев. Жидкофазное окисление н-додекана в присутствии металлополимерных комплексов. Orada.267.

40.У.А.Мамедова, Н.А.Зейналов, Х.Р.Самедов, В.А.Гасымов, К.Г.Рагимов, Э.Ф.Исмаилова. Синтез композиционных материалов на основе гибридных систем-поливинилпирролидона и клиноптилолита. Orada.285.

41.О.Т.Бадалова, Н.А,Зейналов, Р.Г.Сулейманова, Л.Н.Кулибекова, Н.Ф.Шарифзаде, Г.Х.Сахратов. Синтез бифункциональных углеводородных олигомеров прямым взаимодействием мономера с щелочным металлом в полярных средах. Orada.436.

42. А.М. Алиев, В.Ш. Агаев, А.А. Сарыджанов. Диспропорциониро­вание толуола на модифицированых природных морденитах. AMEA-nıakademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyrizvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans. Noyabr 2016, s. 417.

43.А.М.Алиев, А.Р.Сафаров, И.И.Османова, А.М.Гусейнова. Моделирование и оптимизация химико-технологического комплекса по переработке газов крекинга и пи­­ролиза. // AMEA-nıakademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyrizvi Kimya İnsti­tutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans. 2016 noyabr. с. 384-385.

44.А.М.Алиев, Э.М.Мамедов, А.Р.Сафаров, И.И.Османова, А.М.Гусейнова. Интенсификация процесса пиролиза бензина. // AMEA-nıakademik M.Nağıyev adı­na Kataliz və Qeyrizvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans. 2016 noyabr, с. 208-209.

45.А.М.Алиев, Э.М.Мамедов, А.Р.Сафаров, И.И.Османова, А.М.Гусейнова. Периоды изменения активности катализатора. // AMEA-nıakademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyrizvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans. 2016 noyabr, c. 210-211.

46.А.М.Алиев, A.A.Сарыджанов, З.А.Шабанова, М.К.Алиева, Г.А.Али-заде. Окислительное дегидрирование алифатических и алициклических спиртов на модифицированных цеолитных катализаторах. // AMEA-nın akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans. 2016 noyabr. s. 230-231.

47.А.М.Алиев, З.А.Шабанова, Керимов А.И., Наджаф-кулиев У.М. Подбор высокоселективного модифицированного цеолитного катализатора для окислительного дегидрирования метилциклогексана в метилциклогексадиен 1,3. // AMEA-nın akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans. 2016 noyabr, s. 242.

48.A.M.Aliyev, Z.A.Shabanova, M.G.Aliyeva, G.A. Alizade. Selection of an active metalzeolite catalyst for oxidative dehydrogenation of cyclohexanol.

// AMEA-nın akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans. 2016 noyabr. p. 162-163.

49.F.V.Əliyev, F.A. Ağayev. A.M.Əliyev. Modifikasiya edilmiş seolit katalizatorunun iştiraki ilə iki pilləli reaktorda metanin 1,4-butandiola oksidləşdirici çevrilməsi. // AMEA-nın akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans. 2016 noyabr. s. 178-179

50.F.A.Ağayev, V.Ş.Ağayev, Z.A.Şabanova, Ə.Ə.Sarıcanov, A.M.Əliyev.  Amil spirtinin modifikasiya olunmuş seolit katalizatorlari üzərində oksidləşdirici dehidrogenləşməsi. // AMEA-nın akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans. 2016 noyabr. s.174.

51.Z.A.Məmmədov, S.R.Hacıyeva, N.A.Alıyev, A.R.Səfərov. Propan-propilen fraksiyasinin tərkibində olan kükürdlü birləşmələrdən təmizlənməsi prosesinin tədqiqi. AMEA-nın akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans. 2016 noyabr c. 400-401.

52.Z.A.Məmmədov, S.R.Hacıyeva, N.A.Alıyev, A.R.Səfərov. Hidrogen əlavə  etməklə C3 və C4 (maye qaz) fraksiya qarişiqlarinin piroliz prosesinin tədqiqati. AMEA-nın akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans. 2016 noyabr c. 398-399.

53.A.M.Əliyev, Z.A. Şabanova, Ü.M. Nəcəf-Quliyev, Ə.İ. Kərimov. Modifikasiya olunmuş seolit katalizatoru üzərində tsikloheksanın oksidləşdirici  dehidrogenləşmə reaksiyasının tədqiqi. AMEA-nın akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans. noyabr 2016, s.192-193.

54.Nəcəf-Quliyev Ü.M, Tsikloheksanın selektiv oksidləşdirici dehidrogenləşmə reaksiyasında metalseolit katalizatorlarının tətbiqi, International youth forum. Integration processes of the world science in the 21st centry. Ganja, Azerbaijan 10-14 october, 2016. p. 62.

55.Гулиева Э.А, Кахраманова Ш.И, Аскерова Т.Я, Худавердиев.Р.А, Джалаладдинов Ф.Ф. Синтез и исследование биологических свойств аминокислотных комплексов марганца(II) .Материалы Республи­канской Научной конференции, посвященной 80-летнему юбилею Института Катализа и Неорганической Химии имени М.Нагиева,15-16 ноября 2016, с.154

56. V.M.Akhmedov,  H.G.Nurullayev, V.M.Ahmadov. Metal-free graphitic carbon nitride as a  catalyst for hydrogenation of phenol. Тезисы докладов, IХ Бакинская  Международная Мамедалиевская конференция по      Нефтехимии, Баку, октябрь2016.с.54.

57. V.M.Akhmedov, I.D.Ahmadov, H.G.Nurullayev, V.M.Ahmadov. New metal-free catalysts for the hydrogenation of multible bonds based on graphitic carbon nitrides. Тезисы  докладов,  с.57.

58. А.З.Бабаева, И.Д.Ахмедов, Н.Е.Мельникова, З.М.Алиева, В.М.Ахме­дов. Полимеризация стирола на мезопористом графитоподобном нитриде углерода. Тезисы докладов,  с.104. 

59. А.З.Бабаева,И.Д.Ахмедов, Н.Е.Мельникова, Э.Ф.Исмайлова, В.М.Ах­ме­дов. Синтез мезопо-ристого нитрида углерода и применение его в качестве  катализатора в  реакции ацилирования. Тезисы докладов, с.109.            

60. V.M. Akhmedov, I. Ahmadov, H.G. Nurullayev, V.M. Ahmadov. New metal-free  Catalysts  for the hydrogenation of multiple bonds based on graphitic carbon nitrides. AMEA-nın  M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans, noyabr 2016. Abstracts, p.218

61. V.Akhmedov, I.Ahmadov, H.Nurullayev, V.M.Ahmadov. Metal-free organic catalyst for selective partial hydrogenation of phenylacetylene. Abstracts, p.220.

62. И.Ахмедов, Н.Мельникова, А.Бабаева, И.Джафарова, В.Ахмедов. Синтез циклических полиимидов на основе мелема и диангидрида пиромеллитовой кислоты. Материалы конференции, с.421.

63. И.Ахмедов, Н.Мельникова, З.Сафиева, Н.Агаева, В.Ахмедов. Получение гидpоксиметилфур-фураля из целлюлозы и гексозных углеводов. Материалы конференции, с.255

64.А.З.Бабаева, И.Д.Ахмедов, Н.Е.Мельникова, С.С.Аббасова, В.М.Ахме­дов. Синтез и исследование нанокомпозитов платины, палладия, никеля на основе полиэтиленимина. с.107.

65. Маликова.Н.Н., Али-заде.Н.И., Асадзаде.А.А., Нагиев.Т.М. Иссле­дование полупроводниковых материалов для биомиметического электрода. //Akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materiallları , 15-16 noyabr, 2016.

66. Нагиева И.Т., Али-заде Н.И., Валиева Т.Г., Бахрамов Э.С., Нагиев Т.М. Kогерентно-сихронизированное окисление пиридина закисью азота в 2,2- и 2,3-дипиридил. //Akad.M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materiallları, 15-16 noyabr, 2016.

67. F.M. Allahmanlı, Ş.A. Nasseri, Ə.İ. Yaqubov.Bentonitin mübadilə kationlarının miqdarının təyini . //Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistir və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri ” X Respublika Elmi Konfransının Materialları, Bakı-2016 s.60

68. Z.C. Babayeva, Ü.H. Osmanova, Ə.İ. Yaqubov, E.İ. Əhmədov, S.A. Məmmədova, K.Ə. İskəndərova. Bentonitin üzvi kation formalarının tədqiqi. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunmuş doktorant, magistir və gənc tədqiqatçıların  “Kimyanın aktual problemləri”  X  Respublika Elmi Konfransının Materialları, Bakı-2016 s.61

69. Z.C. Babayeva, Ü.H. Osmanova, S.A. Məmmədova, E.İ. Əhmədov, Ə.İ. Yaqubov. Kationaktiv Boyaların Hidrofoblaşmış bentonitdə sorbsiyasının tədqiqi. //Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistir və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” X Respublika Elmi Konfransının Materialları, Bakı-2016 s. 65

70. Ş.A. Nasseri. E.E. Cabarov, N.V. Vəliyeva, Ə.İ.Yaqubov, K.Ə. İskəndərova. Model məhlullardan sink ionlarının Na və Ca bentonitdə sorbsiyası. //Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü  ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistir və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” X Respublika Elmi Konfransının Materialları, Bakı-2016 s. 78

71. Исмаилова В.Э., Илъясова Х.Н., Ягубов А.И., Ахмедов Е.И.,

Велиева Н.В. Адсорбции ацетона на модифицированных формах бентонита. //Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü  ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistir və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” X Respublika Elmi Konfransının Materialları, Bakı-2016 s. 79

72.Исмаилова В.Э., Агаева З.Р., Мамедова С.A., Рамазанова Р.С. Физико- химические показатели экологически чистых сорбентов на основе природных алюмосиликатов. “Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr olunmuş. XXI əsrdə ekologiya və torpaqşunaslıq elmlərinin aktual problemləri” və Respublika elmi konfransının materialları, Bakı 2016 səh 34-36.

73.Мамедова С.А. Исcлeдование влияния ПАВ и диффузионных покрытий на коррозионно-механическое изнашивание в нефте-газопромысловых средах.

74. Н.А Иманова, Э.Э Джабаров, С.Г Мамедова, З.Р. Агаева, А.И Ягубов. Сорбент для очистки отработанных индустриальных масел.

75. Н.А Иманова, З.Р. Агаева, Т.М Алиева, Р.С Рамазанова , А.И Ягубов. 312-314. Модифицированный сорбент смектитовой породы для очистки обработанных масел. M.Nağıyev  adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. 15-16 noyabr- Bakı -2016, cтр. 312-314

76. S.A Mammadova, Sh.A Nasseri,  N.M Muradova, G.H Heyderzade, N.V Veliyeva, A.I Yaqubov. Adsorbtion of zinc ions on modified nanobentonites. Cтр. 376-378.

77. Ü.Ə Məmmədov, Azərbaycanda ekoloji biliklərin təkamülü tarixinin öyrənilməsi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı. 5-6 may 2016.səh. 100

78. 1. Məmmədov F.M., Neymətova A.V., İ.B.Bəxtiyarlı, Abbasova N.İ. Pr2S3-Bi2S3-Pr2O3 üçlü sisteminin tədqiqi. / M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubleyinə həsr olunmuş Respublika konfransının materialları. Bakı, 2016, s.37-38.

79.Абдуллаева А.С., Бахтиярлы И.Б, Керимли О.Ш., Мирзоева А.А. Область стеклообразования в системе Sm2S3-Ga2S3-EuS рентген­фазовый анализ полученных фаз. // Материалы Республиканской научный конференции посвященный 80 летному юбилейному Института Катализа и Неорганической химии им. М.Нагиева.Баку,2016,ст.109-110.

80.Мирзоева А.А.,Бахтиярлы И.Б, Агаева С.А., Бехбудова С.К. Электрорафинирование чернового селена и отделение теллура в присуствииболших количеств селена. //Материалы Республиканской научный конференции посвященный 80 летному юбилейному Института Катализа и Неорганической химии им. М.Нагиева. Баку, 2016,ст.133-134.

81.Fatullaeva G.M., Bakhtiyarly I.B., KerimliO.Sh. Glassformation in La2O3-As2S3-Pr6O11system. //Of Republican scientific conference dedicated to the 80th anniversary of M. Nagiev institute of catalysis and inorganic chemisty. Baku, 2016, p. 41-42.

82.Мамедов В.С., Бахтиярлы И.Б. Разрез (Ga2S3)0.75(Y2O2S)0.25-(Ga2S3)0.75(Eu2O2S)0.25. // Материалы Республиканской научный конфе­рен­ции посвященный 80 летному юбилейному Института Катализа и Неорганической химии им. М.Нагиева.Баку,2016,ст.68-69.

83.Мухтарова З.М,  Бахтиярлы И.Б. Система SmTe-GeTe. /Материалы Республиканской научный конференции посвященный 80 летному юбилейному Института Катализа и Неорганической химии им. М.Нагиева. Баку,2016,ст.119-120.

84.Bakhtiyarly I.B., Kurbanova R.C., Karimov P.I., Ismayilova E.N., Hasanova U.A.,   Məmmədov F.M.  (Ga2S3)0.315(Nd2S3)0.685-(Ga2S3)0.33(Nd2S3)0.67 sistemində qarşılıqlı kimyəvi təsirin tədqiqi/  M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubleyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2016,s.80-81.

85. С.К.Шарифова, Э.Р.Гусейнов, С.Б.Зейналов, Ф.А.Абдуллаева, Г.М.Мурсакулова. Синтез комплексных солей меди (II) и железа (III) с глицином, аланином и валином. M.Nağıyev  adına Kataliz və qeyri-üzvi kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika  Elmi konfransın materialları, qeyri-üzvi kimya seksiyası. Bakı,15-16 noyabr 2016, s.141-142.

86.Э.Р. Гусейнов, С.Б.Зейналов, С.К.Шарифова, С.К.Бехбудова. Исследование оптимальных условий процесса нейтрализации сернисто-щелочных стоков.  M.Nağıyev  adına Kataliz və qeyri-üzvi kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika  Elmi konfransın materialları, kimya müəndisliyi və texnologiyası seksiyası.   Bakı, 15-16 noyabr  2016, s.348-349.

87.Э.Б.Зейналов, М.Я.Магеррамова, Э.Р.Гусейнов,  С.К.Шарифова, С.Б.Зейналов.   Активность железосодержащего аминокислотного комплекса в модельной реакции аэробного окисления кумола в присутствии пероксида водорода. M.Nağıyev  adına Kataliz və qeyri-üzvi kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika  Elmi konfransın materialları, kimyavi kinetika və kataliz seksiyası. Bakı,  15-16 noyabr  2016, s.295-296.

88.Р.Н.Будагова, С.Б.Зейналов, И.Р.Рушиназ, С.К.Бехбудова.  Синтез краун-эфиров – комплексообразователей и экстрагентов металлов. M.Nağıyev  adına Kataliz və qeyri-üzvi kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika  Elmi konfransın materialları, kimya müəndusliyi və texnologiyası seksiyası. Bakı,15-16 noyabr  2016,  s. 442-443.

89. Mahmudov F.T., Nuriyev Ə.N., İlyasova X.Ə., Cabbarova Z.Ə., Abbasov M.A. Ti-əsaslı sorbentlərin ağır keçid metal ionlarına qarşı sorbsiya xüsusiyyətləri. //Akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Konfrans, 15-16 noyabr, 2016, səh. 338–339

90.Mahmudov F.T., Nuriyev Ə.N., Cabbarova Z.Ə., Rəhimli M.Ə., Əliyeva S.A. Ağır və keçid metal ionlarının Na-klinoptilolitdə sorbsiyasının kinetikası //Akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Konfrans, 15-16 noyabr, 2016, səh. 342–343.

91.Рагимли М.А., Нуриев А.Н., Махмудов Ф.Т., Эфендиева Ш.З., Алиева В.Х., Аббасов М.А. Влияние некоторых факторов на синтез и сорбционные свойства смешанных гидроксидных сорбентов относительно катионов цветных металлов. //Akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Konfrans, 15-16 noyabr, 2016, səh. 425–427

92. Teymurova  E.A.,  Ahmadov M.M. Elaboration of the complex processing technology of the high pyritous  lead concentrates. //Материалы Республиканской научной конф. посвященной 80-летию Институту Катализа и  Неорганической химии им. акад. М.Нагиева НАНА. 15–16 ноября, 2016. С. 333–335.

93. У.B. Maмeдoвa, И.Т. Нагиева, Л.М.Гасанова Т.М. Нагиев. Селективное когерентно-синхронизированное окисление этилена пероксидом водорода на биомиметическом катализаторе per-FTPhPFe3+ OH/Al2O3. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik    yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı, 15-16 noyabr 2016, Bakı, Azərbaycan Respublikası konfrans materialları, s.281-282

94.С.А.Агамамедова, Л.М. Гасанова, Т.М.Нагиев. Избирательное действие  биомиметического катализатора  в процессе   окисления пероксидом водорода. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı, 15-16 noyabr  2016, Bakı, Azərbaycan Respublikası konfrans materialları s.273-274

95.Nəhmətova G.Ç., Mustafayeva Ç.A. Oksidləşmə reaksiyalarında hidrogen  peroksidlə kimyəvi qoşulma. International Youth Forum. Integration Processes of the World Science in the 21st Century.10-14 October, 2016,    Ganja, Azerbaijan. Bookofabstractsp.75-76.

96. Гасымова А.М, Шарифова И.Г, Мамедов А.Н. Термодинамические функции реакций восстановления титаномагнетитового концентрата Аджинаурских песчаников природным газом. AMEA M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı, 2016, s.104-106

97.Ф.С. Ибрагимова, Э.Р. Тагиев, Н.Б. Бабанлы, А.Н. Мамедов. 3D-моделирование поверхности кристаллизации PbSe  в тройной системе Ag-Pb-Se. AMEA M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı, 2016, s.159-160

98.Алвердиев И.Дж.,Ибрагимова Ф.С.,Завражнов А.Ю.,Мамедов А.Н. 3D Моделирование поверхности ликвидуса системы Ag-Ge-Se.

// Müasir kimya və biologiyanin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans 12-13 may 2016-cı il. I Hissə. Gəncə 2016. Konfrans Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunub.2016, I Hissə, səh.37,38

99.Məmmədov A.N.,Səmədzadə Q.M.,Qasımova A.M.,Əbdülrəhmanova O.S.,Şərifova Ü.N.,İsaçenko T.A., Şərifova İ.Q.,Əliyeva A.A.Acınohur titanmaqnetit konsentratından titandioksidin alınması// Müasir kimya və biologiyanin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans 12-13 may 2016-cı il. I Hissə. Gəncə 2016. Konfrans Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunub.2016, I Hissə, səh.58-60

100. Ахундов А.А., Асадов С.М. Моделирование процессов окислительного дегидрирования углеводородов, включающих многомаршрутные реакции. // Материалы республиканской научной конференции, появященной 80-летнему юбилею института катализа и неорганической химии имени М. Нагиева. 15-16 ноября 2016. С. 318-320.

101.Asadov S.M. and Kelbaliev K.I. Modeling of thermodynamic and physical properties of materials for solid-state electronics. // Abstracts of republican scientific conference dedicated to the 80th anniversary of M. Nagiev institute of catalysis and inorganic chemistry. 15-16 November 2016. Р. 378-379.

102.Əsədov S.M., Əzizova Ə.N., Kəlbəliyev Q.İ. Çoxkomponentli kompleksəmələgəlmə prosesində hissəciklərin tarazlıq qatılıqlarının hesablanması alqoritmi. // M.Nağıyev adına kataliz və qeyri-üzvi kimya institutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materiallar. 15-16 noyabr 2016.S. 380-381.

103.Меликов Р.А. Изучение влияния малого времени контактиро­вания катализатора в реакторе. // Материалы республи­канской научной конференции, появященной 80-летнему юбилею института катализа и неорганической химии имени М. Нагиева. 15-16 ноября 2016. С. 440-441.

104.Шабанова Ч.М., Рзаева Р.У., Мамедов А.А. Модель идентифи­кации отходов процессов нефтепереработки. “Kimyanın Aktual Problemləri”. X Respublika Elmi Konfransının Materialları. Bakı. 4-5 may 2016. S. 113-114.

105.Шабанова Ч.М., Рзаева Р.У., Мамедов А.А. Картирование почв как метод диагностики уровня загрязнения. “XXI əsrdə Ekologiya və Torpaqşünaslıq Elmlərinin Aktual Problemləri”. V Respublika Elmi Konf. Materialları. Bakı. 5-6 may 2016. S.190-191.

106. Усубалиев Б.Т. , Тагиев Д.Б. , . Алиева Г.М., Муншиева М. К., Мамедова Н.Ф., Мансурова К.А., Аскеров А.К. Физико-химическое  исследование парааминосалицилата меди (II) и его взаимодействие с уксусной кислотой. //M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri Üzvi   Kimya İnsititutunun 80 illik yubileyinə həsr  olunmuş Konfrans 15-16 noyabr 2016

107. Əzizova Ə.N., Əsədov S.M., Kəlbəliyev Q.İ. Çoxkomponentli kompleksəmələgəlmə prosesində hissəciklərin tarazlıq qatılıqlarının hesablanması alqoritmi. //M.Nağıyev adına kataliz və qeyri-üzvi kimya institutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materiallar. 15-16 noyabr 2016. S. 380-381.

108. Усубалиев Б.Т., Тагиев Д.Б.,  Алиева Г.М., Муншиева М.К., Мамедова Н.Ф., Мансурова К.А., Аскеров А.К. Физико-химическое  исследование парааминосалицилата меди (II) и его взаимодействие с уксусной кислотой. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri Üzvi   Kimya İnsititutunun 80 illik yubileyinə həsr  olunmuş Konfrans 15-16 noyabr  2016

109. Azizova A.N., Gasimov Sh.G., Sadigova A.I., Hasanov Kh.I. Qlioksal turşusunun heterotsiklik hidrozonlari əsasinda alinmiş  platin (II) və palladium(II)   komplekslərinin bioloji fəalliği və fiziki-kimyəvi tədqiqi. // International youth forum. Integration processes of the world sciense in the 21st century. Book og abstracts 10-14 October, 2016. Ganja, Azerbaijan. S. 79-80

110.  Мурадова П.А. Интенсифицирующее влияние микроволновой активации воды на деалкилирование толуола с водяным паром в присутствии  Ni-Co-Cr /Al/Al2O3-катализатора. Сборник тезисов, посвященный 80-летию Института Катализа и Неорганической химии им. акад. М.Нагиева. Баку. 2016, с.263.

111. Зульфугарова С.М., Гасанкулиева Н.М., Нагдалиева Ю.Р., Acкеров А.Г., Алескерова З.Ф., А.Б.Мамедов.  Mикроволновой синтез феррита магния.  Там же. с.121.

112.  Кашкай А.М. Окислительная трансформация углеводородов на основе ПАВ.   Там же. с. 263.

113. Н.В.Шакунова, Э.М.Гусейнова, М.Р.Эфендиев, А.И.Aскерова, С.А.Джафарова, Л.А.Кулиева. Исследование реакции ацилирования диэтиламина  м-толуиловой  кислотой в присутствии Zn-B-P/AL2O3/Al  катализатора при воздействии излучения СВЧ-диапазона. Там же. с.253.

114. Нагиев Я.М., Зейналов Э.Б.  Каталитический диеновый синтез N-арилимида-эндо - 2,3 - дихлорбицикло [2.2.1] - гепт - 5 - ен - 2,3-дикарбоновой кислоты. Республиканская Научная Конференция, посвященная 80-летию Института Катализа и Неорганической Химии им. М. Нагиева, Материалы конференции: секция «Химическая кинетика и катализ»,  Баку, 15-16 ноября  2016, с. 303-304.

115.Зейналов Э.Б., Магеррамова М.Я., Гусейнов Э.Р., Шарифова С.К., Зейналов С.Б., Активность железосодержащего аминокислотного комплекса в модельной реакции аэробного окисления кумола в присутствии пероксида водорода., orada с. 295-296.

116. Nağıyev Ya.M., Zeynalov E.B., Asadzade  G.Sh. Liquid-phase aerobic oxidation of cumene  in the presence of additive amounts of  N-p-acetilphenil-dichloromaleimide,  orada,  s. 224-225.

117.Черепнова Ю.П., Зейналов. Э.Б. Кинетический анализ базовых антиоксидантов с помощью модельной реакции инициированного окисления кумола, orada, с. 299-302.

118.Насибова Г.Г., Зейналов Э.Б., Алиева А.З., Нуриев Л.Г. Катализ окисления дизельной фракции в присутствии КBr. orada, с. 236-237.

119. Abdurəhmənova N.Ə. Tsikloheksenin dəmir-üzvi kompleks birləşmələrin iştirakı ilə maye fazada katalitik oksidləşdirilməsi. Magistrant­ların XVI Respublika Elmi Konfransının materialları, 2016, s. 226-227

120. З.Р. Агаева, Э.Э Джабаров, Дж.А Нагиев, Н.А Иманова, А.И Ягубов.  Исследование радиоактивных элементов в системе порода- нефть-пластовая вода.

121. Babayev E.M., Efendi A.C., Aykan N.F., İsmayilova B.A.  Catalytic conversion of 2,5-dichlorotoluene.  /IX Бакинская Международная Мамедалиевская Конференция по Нефтехимии, Тезисы Докладов, Баку 4-5 октября 2016, ст.43

122.Babayev E.M., Efendi A.C. Aykan N.F. Ismayilova B.A.,  Yunisova F.A. Catalytic conversion of 2,5-dichlorotoluene /Orada, с.43

123.Алиева А.М., Рустамова Дж.Т., Эфенди А.Дж., Кожарова Л.И., Магеррамова Л.Г., Мамедов С.М.  Исследование каталитической активности модифицированных цеолитов  на основе КлХ в реакции превращения метанола / Orada, стр.

124.Babayev E.M., Efendi A.C., Aykan N.F. Heterogeneous selective oxidation of chlortoluenes. "XXI əsrdə dünya elminin inteqrasiya prosesləri" beynəlxalq forum,  Gəncə, 10-14 oktyabr 2016, səh.

125.Babayev E.M., Efendi A.C., Malikova İ.H., Aykan N.F. Selective oxidation of chlorotoluenes to chloromaleic anhydrides over oxovanadium catalysts. /Akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Konfrans, 15-16 noyabr, 2016, səh.172

126.Алиева А.М., Кожарова Л.И., Эфенди  А.Дж., Мамедов С.М. Меликова И.Г., Магеррамова Л.Г., Джафаров З.Р. Получение экологически чистых топлив  на базе метанола /Orada,  səh. 232

127.Məlikova İ.H., Aykan N.F., Babayev E.M., Əfəbdi A.C.,   Fərəcov H.M., Yunisova F.Ə. Xlorbutenlərin  Katalitik oksidləşmə reaksiyalarının mexanizminin  tədqiqi və prosesin kinetik modelinin tərtibi. /Orada, səh.358

128.Рустамова Дж.Т., Алиева А.М., Эфенди А.Дж., Кожарова Л.И., Шихлинская Т.А., Хыдырова М.Ф., Аллахвердиев И.К. Конденсация  уксусной кислоты на поверхности цеолитных катализаторов. / Orada, с.

129.Алиева А.М., Кожарова Л.И.,  Рустамова Дж.Т., Насири Ф.М., Юнусова Ф.А. Влияния состава Co–Br катализатора на реакцию жидкофазного окислительного аммонолиза n-ксилола  / Orada, 2016, с.

130. Abbasova V.A.,  Alverdiyev İ.C., Qurbanov Q.B.,Bağırzadə N.R., Babanlı M.B. Cu2GeS3-Ag2GeS3 Sisteminin Fiziki Kimyəvi Tədqiqi. // Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-ci ildönümünə həsr olunmuş "Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri "Beynəlxalq Elmi Konfransı", Gəncə, 2016,s.20

131.Гасанлы Т.М., Мехдиева И.Ф., Зломанов В.П., Имамалиева С.З. Физико-химическое взаимодействие в Системе Tl2Te-Tl9GdTe6 .// Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-ci ildönümünə həsr olunmuş "Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri "Beynəlxalq Elmi Konfransı", Gəncə, 2016, c.31.

132.Султанова С.Г., Джафаров Я.И.,  Гасанова З.Т., Бабанлы М.Б. Поверхность Ликвидуса Системы Tl2Se-TlSe-TlFeSe2 . // Ümumilli lider eydər Əliyevin anadan olmasının 93-ci ildönümünə həsr olunmuş "Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri" Beynəlxalq Elmi Konfransı", Gəncə, 2016, c.14

133.Юсибов Ю.А., Алвердиев И.Дж., Мусазаде В.Р.,Имамалиева С.З. Синтез и Термо­дина­мическое Исследование Твердых Растворов Ag8Ge1-xSnxSe6 .// Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-ci ildönümünə həsr olunmuş "Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri"Beynəlxalq Elmi Konfransı", Gəncə, 2016, c.6.

134.Алиев З.С, Бабанлы М.Б. Фазовые диаграммы в материало­ведении топологических изоляторов .// AMEA-nın akad.M.Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransı, 2016,с.20

135.ГасановаЗ.Т, МашадиеваЛ.Ф, МирзоеваР.Дж, М.Б.БабанлыМ.Б. T-x-y диаграмма системы Cu-As-Se в области составов Cu2Sе-Cu3AsSе4-Sе. //AMEA-nın akad.M.Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransı, 2016, с.43.

136.Имамалиева  С.З, АлекберзадеГ.И.,АгаевФ.Г., БабанлыМ.Б. Фазовая­диаграмма системы Tl4PbTe3-Tl9BiTe6-Tl9GdTe6 .//AMEA-nın akad.M.Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransı, 2016, с.51

137.Имамалиева С.З., Мехдиева И.Ф. Фазообразование в системе Tl2Te-Tl9TmTe6 // AMEA-nın akad.M.Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransı, 2016,с.64

138.Султанова С.Г., ДжафаровЯ.И, Махмудова М.А, Бабанлы М.Б. Термодинамическое исследование сульфидов железа методом ЭДС . // AMEA-nın akad.M.Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransı, 2016,с.91

139.S.İ.Bənənyarlı, R.N.Qasımova, İ.F.Mehdiyeva, N.Çernışeva, 3Bi2O3 ·5B2O3 – Nd2O3·3B2O3 sisteminin fiziki-kimyəvi tədqiqi. // AMEA-nın akad.M.Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransı, 2016, s.66,67

140.S.İ.Bənənyarlı, Ş.S.İsmayılov, R.N. Qasımova, Ç.Ə.Əsgərli, 3Bi2O3∙5B2O3-Nd2O3∙3B2O3    sistem ərintilərinin elektro-fiziki xassələrinin tədqiqi. //AMEA-nın akad.M.Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransı, 2016, s.84,85

141. Verdiyev S.C., Tahirli H.M., Vəliyeva S.M., Hüseynova A.S., Sabili L.Ş.Hidrotexniki qurğuların istismarı şəraitində metal avadanlıqların korroziyası nəticəsində yarana biləcək fövqəladə halların proqnozlaşdırılması. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaradılmasının 10 illiyinə həsr edilmiş “Fövqəladə hallar və təhlükəsiz həyat” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 10 dekabr 2015-ci il, Səh. 241-244

142.S.C.Verdiyev, H.M.Tahirli, E.M.Əkbərov, T.İ.Şirinov, L.Ş.Sabili. ” Kür və Araz çayları üzərində olan bəzi hidrotexniki qurğulardakı metal avadanlıqların korroziya vəziyyətinin tədqiqi. “Maşınqayırma intellektual texnologiyalar” adlı beynəlxalq konfransın materialları.  28-30 sentyabr 2016-cı il.

143.Tahirli H.M., Мамедьярова И.Ф., Селимханова Д.Г., Бахышова Д.А.Влияние некоторых катионов и анионов на коррозию углеродистой стали в нейтральной водной среде. AMEA-nın akademik M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans, 2016

144.S.C.Verdiyev, H.M.Tahirli,T.Ə.Ağalarova S.M.Vəliyeva, A.S.Hüsey­no­va,  L.Ş.Sabili.Hidrotexniki qurğuların metal avadanlıqlarının istismar şəraitində korroziyasının tədqiqi. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları, 2016, səh 392-393

147.D.B.Tağıyev, G.Z.Süleymanov, A.M.Sardarly, V.P.Vislovskiy, Sh.I.Gahra­ma­nova. Obtaining and study of  nanostructured catalytic systems based on vanadium oxide for mare effective oxidative denydrogenation of  C2-C4 paraffines.. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları. 2016. S.180.

148. R.M.Muradxanov, T.Huseynova,T.Abbasova,G.Z.Süleymanov. Tsiklik və alifatik aminlərlə aktivləşdirilmiş monotsiklopentadienlə bispiridin dəmir iki xloridin qarşılıqlı təsir reaksiyasının tədqiqi. . M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları. 2016. S.95.

149. Z.M.Məmmədova, M.A.Qurbanov, A.F.Qoçuyeva, A.İ.Rüstamova, G.Z.Süleymanov. Ferrosen və onun amin hidroksil funkusional qruplu törəmələri-polietilen əsasında mənfi fotohəssas kompozit materialların alınması və onların bəzi fiziki-mexaniki xüsusiyyətlərinin tədqiqi.  M. Nağı­yev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları.  2016. S.97.

150. Г.З.Сулейманов, Р.М.Мурадханов, З.Г.Курбанов, Д.Б.Тагиев. Фер­роцен и цимантренсодержащие нанокомпозиционные растворы и возможность использования их в качестве нейтрализаторов выхлопных газов для дизельных топлив. . M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları 2016. S.139.

151. S.H.Zəkiyeva. Ferrosenin ftalanhidridinə birbaşa katalitik birləşmə reaksiyası üçün katalizatorun seçilməsi və prosesin kinetik tədqiqi.  M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları. 2016.S.264.

152. Г.И.Келбалиев, Г.З.Сулейманов, Ф.И.Шекилиев, В.И.Керимли, Р.М.Мурадханов. Технология очистки нефтяных сточных вод.  M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları. 2016. S.350.

153. Ф.И.Шекилиев, С.Р.Гаджиева, Н.А.Магеррамова, Р.М.Мурадханов. Экстракционный способ очистки сточных вод, загрязненных дизельными топливами.  M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları 2016. S.449.

154. İ.Kərimli, Z.Qarayeva. Neft şlamları ilə çirkləndirilmiş tullantı sularının izopropil efiri ilə təmizlənməsi. H.Əliyevin 93-cü illiyinə həsr olunmuş gənc alimlərin IV Beynəlxalq konfransı, 29-30 aprel, 2016, səh.234

 

İnstitutun əməkdaşları 2015-ci ildə Respublikada keçirilən aşağıda adları göstərilən konfranslarda iştirak etmişlər

1. Akademik T.Şaxtaxtinskinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı. Bakı, 2015, oktyabr 

2. Akademik elm həftəliyi – 2015” adlı beynəlxalq multidissiplinar forumu, 2-4 noyabr 2015,  Azərbaycan, Bakı, səh. 150-151. 

3. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” IX Respublika Elmi Konfransının Materialları, Bakı-2015, s.56. 

4. “Monomerlər və Polimerlər Kimyasının müasir problemləri”. III Respublika Elmi Konfransının Materialları, Sumqayıt, 2015, s. 

5. Akademik Ə.Quliyev adına Aşqarlar kimyası institutunun yaradılmasının 50 illiyinə həsr olunmuş "Sürtgü materialları, yanacaqlar, xüsusi mayelər, aşqar və reagentlər" mövzusunda respublika elmi konfransı. 13-14 oktyabr

6. Akademik elm həftəliyi – 2015 adlı beynəlxalq multidissiplinar forum, 2-4 noyabr 2015.

7. "Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri" II-ci Beynəlxalq Konfransının materialları, Gəncə, 2015,

8. Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri elmi praktik konfrans. Gəncə. 05-06 may 2015.

9. Kонференция, посвящ. 50-летию Институ­та Химии Присадок, Баку, октябрь, 2015.

10. AMEA-nın 70 illiyi­nə həsr olunan “Akademik elm həftəliyi–2015” adlı beynəlxalq multidis­sip­linar forum. 2-4 noyabr, 2015.

  

 

JURNALLAR
Faydalı linklər