TƏLTİFLƏR VƏ MÜKAFATLAR

2017

 

1. İnstitutun elmi işlər üzrə direktor müavini, AMEA-nın müxbir üzvü  Məhəmməd Babanlı Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun keçirdiyi “İlin Alimimüsabiqə­sinin kimya üzrə qalibi olmuşdur.

2. İnstitutun elmi işçisi Natəvan Sultanova  son bir ildə əldə etdiyi  elmi nəticələrə görə   AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanına layiq görülmüşdür.

3. İnstitutun magistraturasının məzunu, kiçik elmi işçi  Nigar İbrahimova AMEA-nın magis­traturasında təhsil alan tələbələr arasında keçirilən  “Magistr-2017” müsabiqə­sinin  1-ci dərəcəli diplomuna layiq görülmüşdür.

4. Elmi işçi Fidan İbrahimova elmi fəaliyyətdə fərqləndiyinə görə “Akademik Murtuza Nağıyev” adına mükafatın diplomu ilə təltif olunmuş, elmi işçi Vüsal Əhmədov və kiçik elmi işçi Səbinə İsmayılova həvəsləndirici mükafata layiq görülmüşlər.

   

26 aprel 2017-ci il tarixində Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi İxtiraçılıq sahəsində nailiyyətlərə görə” IV Respublika Müsabiqəsini keçirimiş, institutun təqdim etdiyi 11 patentdən:

 

İ  2016 0115  “Fenilasetilenin stirola selektiv hidrogenləşmə üsu­lu” müəllifləri V.M.Əhmədov, İ.D.Əhmədov, N.Y.Melnikova, H.Q.Nurullayev, V.M.Əhmədov  II yerə;

İ 2016 0011  “Yüksək dispersli metal tozunun alınma üsulu” – müəllifləri Ə.Ə.Məci­dov, İ.H.Mehdiyev, Z.D.İbayev, 

İ.R.Əmirasla­nov, P.Ə.Fətullayeva və İ 2016 0103 “Foto­­həs­sas material”  E.M.Kərimova, S.N.Mustafa­eva, M.M.Əsədov həvəs­lən­dirici mükafata layiq görülmüşlər.

 

2016

1. Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyi ilə  əlaqədar  uzunmüddətli məhsuldar elmi və elmi-ictimai fəaliyyətlərini nəzərə alaraq  İnstitutun laboratoriya müdirlərindən: t.ü.e.d.  Fikrət Sadıxov,  k.ü.f.d. Lətifə Həsənova,  k.ü.e.d. Akif Əliyev, k.ü.e.d.  İxtiyar Bəxtiyarlı,  k.ü.e.d., Arif Heydərov və k.ü.e.d. Arif Əfəndi Kimya Elmləri Bölməsinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşlar.

 

2. Elmin inkişafınada göstərdikləri elmi fəaliyyət və xidmətlərini nəzərə alaraq,  AMEA-nın müxbir üzvü, şöbə müdiri Əli Nuriyevə, “Kompozisiya örtük materialları və korroziyadan mühafizə” laboratoriyasının  aparıcı elmi işçiləri - t.ü.f.d. İzida Məmməd­yarovaya, k.ü.f.d. Aydın Kazımova və “Elmi nəşrlər” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi t.ü.f.d Zoya Zaytsevaya  şəxsi işinə yazılmaqla təşəkkür elan edilmişdir.

 

3. İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı çərçivəsində  elmi işçilər – Ülvi Nəcəf-Quliyev, Natəvan Soltanova, Elmir Babayev, Səadət  Hümbətova elmi fəaliyyətdə fərqləndiklərinə görə “Akademik Murtuza Nağıyev” adına mükafatın diplomu ilə təltif olunmuşlar.

 

2015

-       Q.İ.Kəlbəliyev - Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət" ordeni

-       M.K.Munşiyeva - “Tərəqqi” medalı

2014

-       T.M.Nağıyev- Azərbaycan Respublikası Dövlət Mükafatı (“Hidrogen peroksidlə kohe­rent-sinxronlaşmış

        oksidləşmə reaksiyaları” (ingilis dilində,Amsterdam) monografi­yasına görə).

2010

-       D. B.Tağıyev – “Tərəqqi” medalı.

2005

-       T.N.Şahtaxtinski -80 illik yubileyi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının "İstiqlal” ordeni.

-       M.M.Əhmədov– Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət" ordeni.

-       Ə.N.Nuriyev – “Əməkdar Elm Xadimi”fəxri adı.

-       Ə.Ə.Məcidov - "Şöhrət" ordeni.

-       M.X. Ənnağıyev-“Tərəqqi” medalı.

2004

-       T.M.Nağıyev -Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət" ordeni.

2002

-       T.N.Şahtaxtinski - Gürcüstan EA-nın xarici üzvü. 

2001

-       T. N.Şahtaxtinski - Azərbaycan Respublikasının “Şöhrət ordeni”.

2000

-       T.N. Şahtaxtinski - Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı.

-       D.B.Tağıyev –Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar Müəllimi” fəxri adı.

1999

-       R.M.Qasımov - «SSRİ ixtiraçısı», V.İ.Lenin 100-illiyi medalı, SSRİ   Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin gümüş

        və 2 bürünc medalları, Budapeştdə keçirilmiş Beynəlxalq sərginin  diplom və medalı, Respublika Kimya

        Cəmiy­yətinin 1-ci dərəcəli diplomu. Beynəlxalq Mühəndis  Akademiyasının üzvü.

1996

-       A.M.Əliyev - Azərbaycan Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı.

-       T.M.Nağıyev - Azərbaycan Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı.

1995

-       R.M. Qasımov -Nyu-York Elmlər Akademiyasının  üzvü.

1995

-       R.M. Qasımov -Nyu-York Elmlər Akademiyasının  üzvü.

1993

-       F.M. Sadıqov - Azərbaycan  Respublikasının “Əməkdar Mühəndisi” fəxri adı.

1991

-       T.N.Şahtaxtinski - Azərbaycanın "Əməkdar Elm Xadimi” fəxri adı.

-       X.S.Məmmədov – Azərbaycan “Bilik” Maarifçilik Cəmiyyəti Xudu Məmmədov adına mükafat təsis etmişdir.

1988

-       Z.H. Zülfüqarov-   «SSRİ Silahlı qüvvələrinin 70 illiyi» medalı.

1987

-       T.M.Nağıyev - Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının 70 illiyi münasibəti ilə Sov.İKP MK, SSRİ Nazirlər Kabinetinin,

        SPB ÜM və MK LKGİ tərəfindən verilmiş “Fəxri Fərmanı”.

-         M.M.Əhmədov -Oktyabr Sosialist İnqilabının 70 illiyi ilə əlaqədar Fəxri Fərman.

-       Z.H.Zülfüqarov-“Azərbaycanda milyard ton neftin hasilatı” və “50 il partiyada” nişanları.

-       X.S.Məmmədov – Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı.

1986

-       Ə.Ə.Məcidov- "Əməkdə fədakarlığa görə" medalı;

-       F.M.Sadıqov -«Qırmızı Əmək Bayrağı» ordeni.

-       D.B.Tağıyev – “Əməkdə fərqləndiyinə görə” medalı.

-       T.N.Şahtaxtinski - “Xalqlar dostluğu” ordeni.

-       X.S.Məmmədov- “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni.

1985

-       F.M.Sadıqov - «Əmək  veteranı»  medalı.

-       M.İ.Zarqarova - “Akademik N.S.Kurnakov” adına medalı.

-       P.H.Rüstəmov  - “Akademik N.S.Kurnakov” adına medalı.

-       T.N.Şahtaxtinski - Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin “Fəxri Fərmanı”.

-       Z.H.Zülfüqarov - «2-ci dərəcə  Vətən müharibəsi» ordeni.

-       Z.H.Zülfüqarov- «1941-1945-ci illərdə qələbənin 40 illiyi» medalı.

1983

-       D.B.Tağıyev – SSRİ Lenin Komsomolu Mükafatı laureatı (“Neft Kimyası və Kimya sənayesində geniş istifadə olunan

         oksigen tərkibli birləşmələr, monomerlər və reaktivlərin alınmasının elmi əsaslarının və yeni texnologiyasının işlənib

        hazırlanması”na görə).

1980

-       F.M.Sadıqov –Azərbaycan  SSR  Dövlət   Mükafatı” ( Bakı, digər neftlər  və qaz kondensatlarının benzin

        fraksiyalarının riforming ilə benzolun alınma prosesinin yaxşılaşdırılması yolları, tədqiqi, sənayedə tətbiqinə görə).

-       T.N.Şahtaxtinski - “Şərəf nişani” ordeni.

-       M.Ə.Məmmədyarov, N.Ə.Nuriyev və başqaları – “Azərbaycan SSR Dövlət  Mükafatı” laureatı (Mineral su

        yataqlarından sənaye üçün karbohidrogen qazı istehsalının texnologiyasının işlənib hazırlanması və respublikanın

        xalq təsərrüfatında tətbiqi işinə görə) .

1979

-       R.H.Rizayev‑ Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı.

-         Ə.Ə.Məcidov ‑ SSRİ Neft Kimya Sənayesi Nazirliyinin Fəxri Fərmanı.

-       İ.M.Orucova ”Lenin” ordeni.

-       İ.M.Orucova ” Oktyabr İnqilabı” ordeni.

1978

-       P.Rzazadə,T.Qurbanov, Z.H. Zülfüqarov və başqaları - “Azərbaycan Dövlət Mükafatı” laureatı (Yerli xammal

        əsasında mikroelementlərlə zənginləşdirilmiş yeni bor- superfosfat gübrəsi alınmasının texnologiyası işinə görə).

-       Z.H.Zülfüqarov - «IX beşillik zərbəçisi» tərifnaməsi.

1977

-       H.B.Şahtaxtinski-«Əmək veteranı» medalı.

-       Z.H. Zülfüqarov- «Əmək veteranı» medalı.

1976

-       Z.H.Zülfüqarov- «SSRİ Xalq Təsərrüfatının Nailiyyətləri sərgisinin» gümüş medalı.

1975

-       Z.H.Zülfüqarov- «1941-1945-ci ildə qələbənin 30 illiyi» medalı.

1974

-       Z.H.Zülfüqarov - Aərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin Fərmanı ilə “Azərbaycan SSR-in Əməkdar

        Elm Xadimi” fəxri adı.

-       H.B.Şahtaxtinski -«Azərbaycan Əməkdar Elm Xadimi» fəxri adı.

-       T.M.Nağıyev -Azərbaycan Mərkəzi Komitəsi Lenin Komsomolu Gənclər İttifaqının Fəxri Fərmanı.

1971

-       H.B.Şahtaxtinski -«Oktyabr İnqilabı» ordeni.

1970

-       M.F.Nağıyev "Şərəfli əməyə görə" yubiley medalı.

-       F.M. Sadıqov- «Fədakar əməyə görə» medalı

-       T.N.Şahtaxtinski - “Şərəfli əməyə görə” yubiley medalı.

-       T.M.Nağıyev - "Şərəfli əməyə görə" yubiley medalı. 

-       R.H. Rizayev - "Şərəfli əməyə görə" yubiley medalı.

-       H.B.Şahtaxtinski-V.İ.Leninin anadan olmasının 100-illiyi münasibəti ilə «Rəşadətli əməyə görə» yubiley medalı.

-       Z.H.Zülfüqarov-V.İ.Leninin anadan olmasının 100-illiyi münasibəti ilə «Fədakar əməyə görə» yubiley medalı.

-       İ.M.Orucova – “Azərbaycan Dövlət Mükafatı” laureatı(“Bakı neftindən istehsal edilən motor yağları üçün bir sıra

        effektli aşqarların və onların kompozisiyalarının işlənib hazırlanması və sənayedə tətbiq edilməsi” üçün). 

1969

-       M.F. Nağıyev - “Lenin”ordeni və“ Oraq və Çəkic” qızıl medalı ilə birlikdə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı

        (“Sovet elminin inkişafındakı xidmətləri”nə görə).

1967

-       X.S.Məmmədov – “Şərəf nişanı” ordeni.

1966

-       V.F.Neqreyev – Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri sərgisinin “Gümüş” medalı.

1965

-       M.M.Əhmədov-  “1941-1945 illərin Böyük Vətən Müharibəsi qələbəsinin 20 illik yubileyi” medalı.

-       Z.H. Zülfüqarov - «1941-1945-ci ildə qələbənin 20 illiyi» medalı.

1964

-       İ.M.Orucova – Azərbaycan SSR “Əməkdar elm və texnika xadimi”fəxri adı. Sonrakı illərdə o, “Lenin”, “Oktyabr

      İnqilabı”, “Qırmızı Əmək Bayrağı”, “ Şərəf nişanı” ordenləri ilə təltif olunmuşdur.

1963

-       V.F.Neqreyev –Azərbaycan SSR “Əməkdar elm və texnika xadimi”fəxri adı.

1961

-       V.F.Neqreyev - “Lenin” mükafatı laureatı (Metal və neft-mədən avadanlığının korroziyadan mühafizəsi işinə görə).

-       V. F.Neqreyev –Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri sərgisinin  “Qızıl” medalı.

1960

-       H. X.Əfəndiyev- Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə “Fəxri Fərman”.

1956

-       M.F.Nağıyev -  Azərbaycan SSR-nin “Əmək­dar Elm Xadimi” fəxri adı.

1952

-       H.Z. Zülfüqarov - «Əmək rəşadətinə görə» medalı.

-       V. F.Neqreyev – SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə “ Lenin” ordeni.

1951

-       V. F.Neqreyev – Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni.

-       H.X.Əfəndiyev  -  SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə SSRİ EA 220-ci illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq

        2-ci dəfə “Şərəf nişanı” ordeni.

1948

-       M. F.Nağıyev - “Qır­mızı Əmək Bayrağı” ordeni.

1946

-       M. F. Nağıyev – Azərbaycan SSR Ali Sovetinin “Fəxri Fər­manı”.

-       V. F.Neqreyev -  SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə «1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində

        rəşadətli əməyə görə» medalı.

-       H. X. Əfəndiyev SSRİ -Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə «1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində

        rəşadətli əməyə görə» medalı.

-       İ.M.Orucova – SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə «1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində

        rəşadətli əməyə görə» medalı.

1945

-       M.F.Nağıyev – Azərbaycan SSR Ali Sovetinin “Fəxri Fər­manı”.

-       M.F.Nağıyev - «1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində rəşadətli əməyə görə» medalı.

-       H. B. Şahtaxtinski -  «1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində rəşadətli əməyə görə» medalı.

-       Z.H. Zülfüqarov -  «Böyük Vətən müharibəsində Almaniyanın üzərində qələbəyə görə».

-       H. X. Əfəndiyev – SSRi Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə “ Şərəf nişanı” ordeni, “Qafqazın müdafiəsi”medalı.

1944

-       Z. H. Zülfüqarov - «Qafqazın müdafiəsi»  medalı.

-       V.F. Neqreyev – SSRİ Ali Soveti Rəyasət  Heyətinin qərarı ilə “Qafqazın müdafiəsi” medalı.

1943

-       V. F. Neqreyev  - SSRİ Ali Soveti  Rəyasət Heyətinin qərarı ilə “Şərəf nişanı” ordeni.

1940

-       M. F. Nağıyev – Azərbaycan SSR Ali Sovetinin “Fəxri Fər­manı”.

1936

-       K.A.Krasuski –Azərbaycan SSR “Əməkdar Elm Xadimi”fəxri adı.

JURNALLAR
Faydalı linklər