Dissertasiya Şurası (D01.021)

İnstitutun nəzdində aşağıdakı ixtisaslar üzrə Dissertasiya Şurası fəaliyyət göstərir.

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya“,

2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz”,

3303.01 – “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi”   

Dissertasiya Şurasının səlahiyyət müddəti 15 dekabr 2018-ci il tarixədək müəyyən edilmişdir.

Əsas: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 28.02.2017-ci il tarixli (Protokol№ 03-R) qərarı.

 

                                                                   D.01.021 Dissertasiya Şurasının tərkibi

 

  1. Tağıyev Dilqəm Bəbir oğlu

                    (sədr)

-        AMEA Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu,   direktor, akademik, kimya üzrə elmlər doktoru, professor

2316.01 

            

   2. Babanlı Məhəmməd Baba oğlu

             (sədr müavini)

-        AMEA Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu,   Elmi işlər üzrə direktor müavini, AMEA-nın müxbir üzvü, kimya üzrə elmlər doktoru, professor 

2303.01, 3303.01

 

  3.Əliyeva  Sevər Ələkbər qızı

               (elmi katib)  

 

-        AMEA Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu,   “Nanokarbon   katalizatorları iştirakında  hidrogen  perok­sidlə oksidləşmə” laboratori­yası, aparıcı elmi işçi, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

2316.01

 

  4. Abasov Səfa İslam oğlu

-        AMEA Neft-kimya Prosesləri İnstitutu “Heterogen kataliz” laboratoriyası, müdir, kimya üzrə elmlər doktoru

2316.01

 

 5. Ağahüseynova Minirə Məmmədəli qızı

-        Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası,”Ümumi və qeyri üzvi kimya” kafedrası, müdir, kimya üzrə elmlər doktoru, professor 

2303.01

 

 6.  Bəxtiyarlı İxtiyar Bəhrəm oğlu

-        AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Keçid elementlərinin xalkogenidləri” laboratori-yası,  müdir, kimya üzrə elmlər doktoru, professor

2303.01

 

7.  Əliyev Ağadadaş Mahmud oğlu

-        AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Oksidləşdirici heterogen kataliz” şöbəsi, rəhbər, akademik, texnika üzrə  elmlər doktoru, professor

3303.01

8. Əhmədov Mübariz  Məcid oğlu

-        AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Mineral xammalın kompleks emalı” şöbəsi, rəhbər, AMEA-nın müxbir üzvü, texnika üzrə elmlər doktoru, professor

2303.01

 

9.  Əhmədov Vaqif  Məlik oğlu

 -        AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Nanokompozit katalizatorlar” laboratoriyası, müdir, kimya üzrə elmlər doktoru, professor

2316.01

 

10. Əfəndi Arif  Cavanşir oğlu

-        AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Ekoloji kataliz” laboratoriyası, müdir, kimya üzrə elmlər doktoru, professor

2316.01

 

11. İsmayılov Etibar Hümmət oğlu

-        AMEA Neft –kimya Prosesləri İnstitutu, “Fiziki və fiziki-kimyəvi tədqiqatlar” şöbəsi, rəhbər, kimya üzrə elmlər doktoru, professor

2316.01

 

12. Kəlbəliyev Qüdrət İsfəndiyar oğlu

 

-        AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Kimyəvi və ekoloji proseslərin modelləşdirilməsi və texnologiyası” şöbəsi, rəhbər, AMEA-nın müxbir üzvü, texnika üzrə  elmlər doktoru, professor

3303.01 

 

13. Məjidov Əjdər Əkbər oğlu           

 

    

   

    

 

 

 

14. Nağıyev Tofiq Murtuza oğlu      

- AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Koordinasiya birləşmələri” şöbəsi, rəhbər, akademik, kimya üzrə elmlər 

doktoru, professor

2303.01

 

 

 

- AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Koherent-sinxronlaşdırılmış oksidləşmə reaksi-yaları” şöbəsi, rəhbər, akademik,  kimya üzrə

elmlər doktoru, professor

2316.01

 

15. Süleymanov Gülməmməd

            Ziyəddin   oğlu

 

- AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Metal–üzvi birləşmələr əsasında nanokatalizator-

lar” laboratoriyası, müdir, kimya üzrə elmlər 

doktoru, professor

2303.01

 

16. Sadıqov Fikrət Məmməd oğlu

- AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Kimya sənayesinin yan məhsullarının emalı” laboratoriyası, müdir,texnika üzrə  elmlər doktoru, professor

3303.01 

 

17. Sadıqov Fuad Mikayıl oğlu

- Bakı Dövlət Universiteti, kimya üzrə elmlər 

doktoru, professor

2303.01

 

18. Zeynalov Nizami Allahverdi oğlu

- AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Nanostrukturlaşdırılmış metal‑polimer katalizator-ları” laboratoriyası, müdir, kimya üzrə elmlər doktoru, professor

2316.01

 

 

 

 

 

 

 

JURNALLAR
Faydalı linklər