Qrantlar

2017-ci ildə maliyyələşdirilmiş qalib qrant layihələri

Layihənin adı

Atmosfer azotun pilot qurğuda hidrogen peroksidlə azot-1 oksidinə koherentsinxronlaşdırılmış fiksasiyası

Təqdim edildiyi

Fond (yerli və beynəlxalq)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Elmin İnkişafı Fondu

Təqdim edildiyi il

2015

Layihənin həya­takeçirildiyi illər

2017-2018

Layihə rəhbəri

(adı, soyadı, elmi dərəcəsi)

k.e.d. Nemət Əlizadə

Layihənin məbləği

200 000 manat

 

 

Layihənin adı

Dərman preparatlarının immobilizə olunması üçün tərkibində  azot və oksigen saxlayan yeni hidrofob və biosid polimerlərin sintezi və tədqiqi

Təqdim edildiyi

Fond (yerli və beynəlxalq)

Azərbaycan Respublikasinin Prezidenti Yaninda Elmin İnkişafi Fondu Qrant Layihələri Müsabiqəsi Kompleks elmi-tədqiqat proqramlarılayihələri müsabiqəsi EİF- KETPL-2015-1(25)

Təqdim edildiyi il

2016

 

Layihənin həyata keçirildiyi illər

2017-2018

Layihə rəhbəri

(adı, soyadı, elmi dərəcəsi)

k.e.d. Nizami Zeynalov

Layihənin məbləği

150 000 manat

  

2017-ci ildə İnstitut əməkdaşlarının təqdim etdiyi 2 layihə beynəlxalq qrantlarına layiq görülmüşdür

 

1. Triptofanın bəzi biogen metallarla kompleksləörinin sintezi və radioprotektor xassələrinin öyrənilməsi - Ukrayna Elm Fondunun qrantı (Rəhbər - k.ü.f.d. Fidail Cəlaləd­dinov. Layihənin məbləği –  50 000 $

 

2. Azərbaycan Respublikasının geotermal suları və geotermal enerji resursları  - Azərbaycan –Belarus birgə layihəsi (AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Azərsu” ASC, “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu,  Belarus Dövlət Universiteti). Layihənin məbləği –  200 000 AZN.

 

2017-ci ildə digər (xarici) müsabiqələr və müraciət edən əməkdaşların

qrant layihələrinin

 

S İ Y A H I S I

 

 

 

Azərbaycan Respublika Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondunun elan etdiyi 2017-ci il müsabiqəsinin qalibi olmuş layihələrin

 

S İ Y A H I S I

Əsədov Mirsəlim Mirələm oğlu

Qeyri-tarazlıqlı heterofazalı neft-kimya proseslərinin və neft-qaz sistemlərinin riyazi və fiziki-kimyəvi modelləşdirilməsi

 

60 000

Kimya elmləri, Texnika elmləri

ET

Munşiyeva Mina Kərim qızı

Koordinasion birləşmələrin neftin reoloji xassələrinə təsirinin tədqiqi.

45 000

Kimya elmləri

ET

Tapdıqov Şamo Zöhrab oğlu

Zob əleyhinə istifadə olunan L-tiroksin preparatının daşınması üçün sintez olunmuş N-trimetilyod xitozanın reoloji və spektral tədqiqi məqsədilə stajkeçmə

16 386

Kimya elmləri

 

XL3

Babayev Elmir Məqsəd oğlu

V, P, Mo, Sb oksid katalizatorların fiziki-kimyəvi xassələri ilə katalitik aktivliyi arasında kollerasiyanın müəyyən edilməsi

12 000

Kimya elmləri

XL3

Babanlı Dünya Məhəmməd qızı

Ağır metalların xalkogenidlərinin, xalkohalogenidlərinin və onlar əsasında yeni funksional materialların alınmasının fiziki-kimyəvi əsasları

 

5 000

Kimya elmləri

HM

 

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fonduna 2014-2016-cı illərdə təqdim olunmuş və qalib gəlmiş qrant layihələri

 

1. ”Propilenin hidrogen peroksid iştirakı ilə propilen oksidi, akrolein, allen, metilasetilen, propion aldehidi və asetona koherent-sinxronlaşdırılmış oksidləş­məsi”. Layihənin rəhbəri – k.ü.f.d. Lətifə Həsənova (k.ü.e.d. Nəhməd Əlizadə iştirakçı). Layihənin müddəti – 2014–2016-cı illər. Layihənin məbləği – 80 000 AZN

 

2. “Alternativ enerji mən­bələrində istifadə və elektron texnikası üçün çoxkomponentli metal xalkogenidləri əsasında yeni funksional materialların alınması və tədqiqi". Layihənin rəhbəri – müxbir üzv Məhəmməd Babanlı. Layihənin müddəti ­– 24 ay (2014–2016). Layihənin məbləği – 80 000 AZN

 

3. “Yanacaq elementləri üçün hidrogenin alınması və təmizlənməsi katalizatorlarının sintezi”. Layihə rəhbəri – müxbir üzv Əjdər Məcidov, iştirakçı – müxbir üzv Mübariz Əhmədov. Layihənin  müddəti  – 2014–2016-cı illər. Layihənin məbləği – 90 000 AZN

 

4. “Laya vurulan suyun asfalten və mexaniki hissəciklərdən maye faza ekstraksiya üsulu ilə təmizlənməsi texnologiyasının işlənməsi”. Layihənin rəhbəri – müxbir üzv Qüdrət Kəlbəliyev, iştirakçı – k.e.d., prof. Gülməmməd Süleymanov. Layihənin müddəti – 2014–2016-cı illər. Layihənin məbləği – 90 000 AZN

 

5. “Neft məhsullarının neft şlamlardan ayrılması prosesinin intensivləşdirilməsi və tex­noloji rejimin təyin edilməsi”. Layihənin rəhbəri – AMEA-nın Geologiya və Geo­fizika İnstitutunun t.ü.e.d., prof. Arif Quliyev, iştirakçı – k.e.d., prof. Gülməmməd Süley­manov. Layihənin müddəti – 2014–2016-cı illər.  Layihənin məbləği – 80 000 AZN

 

6. “I-V qrup elementlərinin lantanoidli üçlü və mürəkkəb sulfidlərinin kristalokimyəvi  xarakteristikaları”. Layihənin rəhbəri – k.ü.f.d., b.e.i. Vaqif  Qasımov. Layihənin müddəti – 2014–2016-ci illər (18 ay).  Layihənin məbləği – 15 000 AZN

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Elmin İnkişaf Fondunun

2015-2017-ci illərdə  görülmüş və görüləcək qalib qrant layihələri

 

1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu.    “Renium əsasında yarımkeçirici xassəyə malik yeni materialların alınması“. Layihənin  rəhbəri – k.e.d. Elza Salahova. Layihənin müddəti – 2015-2016-cı illər (12 ay). Layihənin məbləği – 60 000 AZN

 

2. Azərbaycan Respublikasinin Prezidenti Yaninda Elmin İnkişafi Fondunun Sənaye Qrantı. “Hidrotexniki qurğuların metal avadanlıqlarının istismar şəraitində korroziyaya davamlılığının proqnozlaşdırılması və mühafizəsinin təşkili”. Layihənin rəhbəri – k.ü.f.d., dosent Hilal Tahirli.  Layihənin müddəti – 2015–2016-cı illər (12 ay). Layihənin məbləği – 95.000 AZN

 

3. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun Gənc alim və mütəxəssislərin 3-cü qrant müsabiqəsi. ″Modifikasiya olunmuş sintetik və təbii matrislər əsasında Pd, Pt, Ni nanokompozitlərinin formalaşması proseslərinin və katalitik xas­sələrinin tədqiqi″. Layihənin rəhbəri – k.e.i. Aytən Babayeva. Layihənin  müddəti – 2015–2016-cı illər (12 ay). Layihənin məbləği – 40 000 AZN

 

4. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında  Elmin İnkişaf Fondunun Gənc alim və mütəxəssislərin 3-cü qrant müsabiqəsinin qalibi. “Laylardan qalıq ağır neftlərin çıxarılması üçün  koordinasion polimer əsaslı yeni kompozit materialların alınması və tədbiqi”. Layihənin rəhbəri – k.e.i. Firuzə Əliyeva.  Layihənin müddəti –  12 ay (2015-2016). Layihənin məbləği – 20.000 AZN

 

 5.  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu. “Yeni nəsil Günəş çevriciləri üçün yüksək fotoeffektivliyə malik CdS, CdTe nanotellərinin elektrokimyəvi yolla sintezi, optiko-fiziki parametrlərinin təyini və spirtlərin foto­elektrokatalitik çevrilməsinin tədqiqi”. Layihənin rəhbəri – k.e.d. Akif Əliyev. Layihənin müddəti – 2015–2017-ci illər. Layihənin məbləği – 240 000 AZN.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Elmin İnkişaf Fondunun

2015-ci ildə elan edilmiş və həyata keçirilməsi 2016-2018-ci illərdə

planlaşdırılan qalib  qrant  layihələri

 

1. Azərbaycan Respublikasinin Prezidenti Yaninda Elmin İnkişafi  Fondu. Kompleks elmi-tədqiqat proqramlarılayihələri müsabiqəsi. “Dərman preparatlarının immobilizə olunması üçün tərkibində azot və oksigen saxlayan yeni hidrofob və biosid polimerlərin sintezi və tədqiqi”. Layihənin rəhbəri – k.e.d. Nizami Zeynalov. (Azərbaycan Tibb Universiteti, AMEA Fizika İnstitutu ilə birgə). Təqdim olunduğu il – 2016.  Layihənin müddəti – 24 ay. Layihənin məbləği – 150 000 AZN

 

2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Elmin İnkişafı Fondu. “Atmosfer azotun pilot qurğuda hidrogen peroksidlə azot-1 oksidinə koherentsinxronlaşdırılmış fiksasiyası”. Layihənin rəhbəri – k.e.d. Nemət Əlizadə. Təqdim olunduğu il – 2015. (2016–2018-ci illərdə həyata keçirilməsi planlaşdırılır). (Bakı Dövlət Universiteti ilə birgə). Layihənin məbləği – 200 000 AZN. 

 

2010-2015-cü illər ərzində alınan qrantlar haqqında məlumat

 

       İnstitutun adı

        Qrantın mövzusu

   Dövlət və fondun                  adı

Layihə rəhbəri

Icraçıla-rın sayı

Başlandı-ğı tarix və icra müd-dəti

Məbləğ

1

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu

1. Dəniz suyunun qaz hidrat üsulu ilə şirinləşdirmə texnologiyasının işlənib hazırlanması;

Saudiyyə Ərəbistanın Kral Əbdüləziz Elm və Texnologiya Mərkəzi

Akademik

Ağadadaş Əliyev

   15          

2010-2012

500.000 $

2. Metanın etilenə və asetilenə katalitik oksidləşdirici çevrilməsi

600.000   $

2

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu

Çoxkomponentli üzvi və piqment qalıqlarının su mənbələrindən ekstrak-siya üsulu ilə ayrılması və onların resirkulyasi-yası texnologiyasının işlənilməsi

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu

Akademik Ağadadaş Əliyev, k.e.d. Gülməmməd Süleymanov

5

2011-2013

60.000 man

3

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu

Merkaptanlı neft məhsullarının demerkap-tanizasiyası üçün yeni ekoloji təmiz katalitik sistemlərin yaradılması        

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu

k.e.d.,prof.

Əfəndi Arif

5

2011-2012

60.000 man

4

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu   Mikrobiologiya İnstitutu

Pestisidlərin saxlanılma yerlərində çirklənmiş torpaqlarin təmizlən-məsinin elmi əsaslarının işlənilməsi  

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu

k.ü.f.d.,dos.

Elnur Məmmədov

6

2011-2012

20.000 man

5

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu  

Örtük əmələgətirici elektrolit kompozisiya qalıqlarının ekstraksiya üsulu ilə su mənbələrindən ayrılması və onların resirkulyasiyası texnologiyasının işlənməsi.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu

AMEA-nın müxbir üzvu, t.e.d. Qüdrət Kəlbəliyev, k.e.d. Gülməmməd Süleymanov

6

2012-2014

60.000 man

6

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu

Kimyəvi reaksiyalar üçün yüksək effektivliyə malik katalizatorların seçilməsi və kataliz mexanizminin öyrənilməsi  

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu

k.e.d. Vaqif Əhmədov

3

2013-2015

800.000 man

7

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu

İfrat yüksək tezlikli elektromaqnit sahəsi ilə stimullaşdırılan heterogen katalitik reaksiyalar üçün universal katalizator daşıyıcısinin sintezinin elmi əsaslarının işlənib hazırlanması

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu

AMEA-n müxbir üzvü, k.e.d. Yuriy Litvişkov

7

2013-2014

80.000 man

8

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu   Bakı Dövlət Universiteti

Metal xalkohaloge-nidləri əsasında yeni çoxkomponentli funksional materialların işlənməsi.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu

k.ü.f.d. Dünya Babanlı  Ağahüseyn Əhmədov

2

2013-2014

10.000 man

9

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu

Metanın asetilenə, 1,4-butandiola selektiv oksidləşməsi

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu

akademik

Ağadadaş Əliyev

13

2013-2015

120.000 man

10

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu

Bəzi hidrogen metalların kompleks birləşmələ-rinin sintezi və onların kənd təsərrüfatında mikrogübrə kimi istifadəsi

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu

k.ü.f.d.  

Nəsib Osmanov

10

2013-2015

90.000 man

11

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu

Neft və qaz sənayesinin avadanlıqları üçün korroziyaya davamlı nazik mühafizə təbəqələrinin alınması  

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu

k.e.d. Akif Əliyev və məsləhətçi akademik Ağadadaş Əliyev

7

2014-2015

70.000 man

12

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu   Mikrobiologiya İnstitutu

Azərbaycan ərazisində Xəzər dənizinin sahilboyu hissəsinin özünütəmizləmə qabiliyyətinin artırılmasının biotexnologiyasının hazırlanması

Ukrayna Elmi-Tədqiqat Mərkəzi

          k.ü.f.d. 

    Elnur  Məmmədov  

3

2014-2015

9000  man

13

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu

Kimya və  neft  kimyası sənayesinin proses və aparatlarının hesablanması və optimallaşdırılması üçün proqramlar paketinin işlədilməsi.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu (SOKAR)

          k.ü.f.d.

     Manaf Manafov

8

2014-2015

50 000 man

14

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu  

I-V qrup elementlərinin lantanoidli üçlü və mürəkkəb sulfidlərinin kristalokimyəvi  xarakteristikaları

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu (SOKAR)

k.ü.f.d. 

  Vaqif Qasımov

-

2014-2016

15 000 man

15

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu  

Propilenin hidrogen peroksidin iştirakı ilə propilen  oksidi, akrolein, allen, metilasetilen, propilen aldehidi və asetona koherent-sinxronlaş-dırılmış oksidləşmə

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu (SOKAR)

k.ü.f.d.

Lətifə Həsənova

9

2014-2016

90 000 man

16

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu  

Yanacaq elementləri üçün hidrogenin  alınması və təmizlən-məsi  katalizatorlarının sintezi

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu (SOKAR)  

AMEA-nın müxbir üzvu, k.e.d. Əjdər Məcidov

8

2014-2016

90 000 man

17

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu  

Laya vurulan suyun asfaltın və mexaniki hissəciklərdən maye faza ekstraksiya üsulu ilə təmizlənməsi texnologiyasının işlənməsi.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu (SOKAR)

AMEA-nın müxbir üzvu, t.e.d.

Qüdrət Kəlbəliyev

8

2014-2016

90 000 man

18

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu   Geologiya İnstitutu  

Neft məhsullarının  neft şlamlarından ayrılması  prosesının intensivləş-dirilməsi və texnoloji rejimin təyin edilməsi  

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu (SOKAR)  

k.e.d. Gülməmməd Süleymanov AMEA-nın müxbir üzvu 

Arif Quluyev

6

2014-2016

70 000 man

19

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu  

Alternativ  enerji mənbələrində istifadə  və elektron   texnikası üçün çoxkomponentli  metal xalkogenidləri əsasında yeni funksional materialların alınması və tıdqiqi

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu (SOKAR)

AMEA-nın müxbir üzvu, k.e.d.

Məhəmməd Babanlı

11

2014-2016

80.000 man

20

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu  

Renium əsasında yarımkeçirici xassəyə malik yeni materialların alınması

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu

k.e.d. Elza Salahova

5

2014 

12 ay

60.000 man

21

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu  

Mineral tullantılarından qiymətli metalları ayırıb saflaşdıran mobil pilot sisteminin qurulması və yarımsənaye sınaqların keçirilməsi

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu

k.e.d.Arif Heydərov

 

2015

18 ay

80.627 man

22

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu  

Hidrotexniki qurğuların metal avadanlıqlarının istismar şəraitində korroziya davamlığını proqnozlaşdırmaq və mühavizəsini təşkil etmək üçün monitorinqin aparılması

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu

k.f.d.Hilal Tahirli

 

2015

12 ay

 

 


 

  

JURNALLAR
Faydalı linklər