Seminar və konfranslar

2018-ci ildə elmi seminarda müzakirədən keçirilən

dissertasiya işləri

1. 08.01.2018-ci ildə AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 15 saylı lab-nın a.e.i., t.ü.f.d. Səfərov Aqil Rafiq oğlu “Krekinq və piroliz qazlarının birgə emalı kimya texnoloji kompleksinin optimal layihələndirilməsinin elmi əsaslarının yaradılması” mövzusunda 3303.01 “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №1

2. 16.01.2018-ci ildə AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun doktorantı Qurbanov Zaur Həmzə oğlu “Tsiklopentadienil, metalkarbonil və metalüzvi liqandlı iki və çox nüvəli, klaster tipli d – və f - element tərkibli metalkomplekslərin sintezi və onlar əsasında yeni katalitik sistemlərin yaradılması” mövzusunda 2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №2

3. 01.02.2018-ci ildə AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı Məmmədova Zülfiyə “Ferrosen əsaslı bir- və çoxnüvəli metalkomplekslərin sintezi və tədqiqi” mövzusunda 2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya”  ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №3

4. 28.02.2018- ci ildə Bakı Dövlət Unversitetinin “Fiziki və kolloid kimya” kafedrasının doktorantı Eminova Sənəm Fəxrad qızı “Modifikasiya olunmuş pentasil seolitlərin iştirakında etilbenzolun metanolla selektiv alkilləşməsi” mövzusunda 2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №4

5. 15.03.2018- ci ildə AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun doktorantı İsmayılova Bilqeyis Adil qızı “Seolit katalizatorlarının iştirakında malein anhidridi və onun xlorlu analoqlarının aşağı molekullu doymuş spirtlərlə efirləşmə reaksiyası” mövzusunda 2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №5

6. 03.04.2018-ci ildə AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun doktorantı Hüseynova Şəfəq Ənvər qızı “As-Mn(Cr)-Se üçlü sistemlərində faza tarazlığı, şüşəəmələgəlmə və alınan yeni fazaların xassələrinin tədqiqi" mövzusunda 2303.01 – "Qeyri-üzvi kimya" ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №6

7. 02.05.2018- ci ildə AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun elmi işçisi, doktorant Qəhrəmanova Yeganə Balami qızı “Tullantı qazların kükürdtərkibli birləşmələrindən təmizlənməsi üçün əlvan metallurgiyanın dəmirtərkibli tullantıları əsasında katalizator və adsorbentlərin işlənib hazırlanması” mövzusunda 2303.01 – "Qeyri-üzvi kimya" ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №7

8. 01.06.2018- ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasının dissertantı Babayeva Nigar Yasin qızı “Parağaçay molibdenit filizi əsasında molibdenit konsentratının, ammonium molibdatın, molibden (VI) oksidin, mis, gümüş, talliumun tiomolibdatlarının alınması və onların fiziki və kimyəvi tədqiqi” mövzusunda 2303.01 – "Qeyri-üzvi kimya" ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №8

9. 06.06.2018- ci ildə AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun doktorantı Babayev Elmir Məqsəd oğlu “Xlortoluolların katalitik oksidləşməsi reaksiyasının kinetikasının öyrənilməsi” mövzusunda 2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №9

10. 27.06.2018-ci ildə Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun elmi işçisi, doktorant Məmmədova Ulduz Vidadi qızı “Kiçik molekullu alkenlərin hidrogen peroksidlə biomimetik monooksidləşməsi” mövzusunda 2316.01 –“Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №10

11. 27.06.2018-ci ildə Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun elmi işçisi, doktorant Məlikova Nuranə Nəhməd qızı “Yarımkeçirici katalaz-mimetik sensor” mövzusunda 2316.01 –“Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №11 

12. 10.10.2018- ci ildə Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun “Seolit katalizi” lab. doktorantı Ağayev Fuad Allahverdi oğlu “Seolitlər əsasında alifatik spirtlərin oksidləşməsi reaksiyası üçün məqsədyönlü katalizatorların sintezi və aktivliklərinin öyrənilməsi” mövzusunda 2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya" ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №12

13. 17.10.2018-ci ildə Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun kiçik elmi işçisi Allazova Nigar Mahmud qızı “CuInSe2-Ge(Sn,Pb)–Se sistemlərinin tədqiqi və alınmış fazaların xassələri” mövzusunda 2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №13

2017

6 mart 2017-ci ildə

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət Heyətinin 28.02.2017-ci il tarixli (protokol № 03 –R) qərarı ilə təstiq olunmuş Dissertasiya Şurasının səlahiyyət müddətini (28.02.2017-15.02.2018 ilədək) nəzərə alaraq AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. professor Q.İ.Kəlbəliyevin sədrliyi ilə institutda fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya şurasının nəzdində aşağıdaki tərkibdə Ümumi elmi seminar yaradıldı (22 nəfər) 

                              

                             

 

2017-ci ildə elmi seminarda müzakirədən keçirilən

dissertasiya işləri

1. 29.03.2017-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Senaye Universitetinin “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasının doktorantı Əliyeva Mahirə İosaf qızının “Vanadium tərkibli binar oksid katalizatorlar üzərində propilenin oksidləşməsi” mövzusunda 2316.01 "Kimyəvi kinetika və kataliz" ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №1

2. 04.04.2017-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin dissertantı Quliyeva Sevinc “Piroliz qazının izobutan – izobutilen fraksiyasından təmiz izobutan, izobutilen və benzolun  alınması proseslərinin modelləşdirilməsi” mövzusunda 3303.01 – "Kimya texnologiyası və mühəndisliyi" ixtisasları üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №2

3. 21.04.2017-ci ildə - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin doktorantı Zeynalov Elşən Tofiq oğlu “Seolittərkibli nikel katalizatorları üzərində pentan-heksan fraksiyasının izomerləşməsi” mövzusunda 2316.01 "Kimyəvi kinetika və kataliz" ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi.Protokol №3

4. 25.04.2017-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin “Ümumi və Qeyri-üzvi kimya kafedrasının” doktorantı Yaqubov Nağı İbrahim oğlunun “Ca-Ga(İn)-Se(Te) üçlü sistemlərində faza əmələgəlmənin fiziki- kimyəvi əsasları və alınan fazaların xassələri” mövzusunda 2303.01 “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №4 

5. 16.05.2017-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin dissertantı Mürsəlova Lamiyə Asif qızı “Oksigen və ozonun iştirakı ilə katalitik kreking prosesinin tədqiqi” mövzusunda 2316.01 "Kimyəvi kinetika və kataliz" ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi.Protokol №5

6. 07.06.2017-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin doktorantı Abuzərli Fəridə Zaid qızı “Kobalt tərkibli binar oksid katalizatorları üzərində etanolun hidrogenə buxar fazalı konversiyası” mövzusunda 2316.01 “Kimyəvi kinetika və kataliz" ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi.Protokol №6

7. 13.06.2017- ci il tarixində AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda “Kimyəvi-texnoloji proseslərin modelləşdirilməsi” laboratoriyasının dissertantı Xuraman Şamil qızı Hacıəhmədzadənin “Poliizobutilenin katalitik destruksiyası, modifikasiyası proseslərinin tədqiqi, riyazi modelləşdirilməsi və parametrlərinin hesablanması” mövzusunda 3303.01 – "Kimya texnologiyası və mühəndisliyi" ixtisasları üzrə namizədlik dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №7

8. 20.06.2017-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Fiziki və kolloid kimya kafedrasının dissertantı Vəliyeva Günay Xanlar qızı "Modifikasiya olunmuş seolitlər iştirakında ksilolların izopropil və üçlübutil spirtləri ilə selektiv alkilləşməsi” mövzusunda 2316.01. "Kimyəvi kinetika və kataliz" ixtisası üzrə  dissertasiya işinin müzakirəsi." Protokol №8

9. 20.06.2017-ci ildə AMEA Fizika İnstitutunun 1.8 saylı “Yüksək gərginliklər fizikası və texnikası” laboratoriyasının dissertantı Nəsrin Məhəmməd qızı Hüseynəhlinin “Sənaye tullantı suların ağır metallardan təmizlənməsinin yeni sorbsiya üsulları” mövzusunda 3303.01 – "Kimya texnologiyası və mühəndisliyi" ixtisasları üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №9

10. 28.09.2017-ci ildə AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı Osmanova Sevinc Nəsib qızı “Manqan və reniumun tioaminturşularla kompleks birləşmələrinin sintesi, quruluş və xassələri” mövzusunda 2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №10

11. 06.10.2017-ci ildə AMEA-nın Gəncə Bölməsinin doktorantı Səfərova Lalə Nizami qızı “Benzoy turşusunun aminli və nitro törəmələrinin metal komplekslərinin sintezi və tədqiqi” mövzusunda 2303.01 – "Qeyri-üzvi kimya" ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №11

12. 03.11.2017- ci ildə AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və  Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun elmi işçisi, doktorant Qasımova Afəridə Məzahir qızı “Acınohur titanmaqnetit konsentratlarının təbii qazla reduksiyası ilə dəmir tozunun və titan dioksidin alınması” mövzusunda  2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №12

13. 08.11.2017- ci ildə AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun “Seolit katalizi” laboratoriyasının elmi işçisi, Əliyeva Mahizər Qafar qızı “Modifikasiya olunmuş seolitlər üzərində tsikloheksanolun oksidləşdirici dehidrogenləşməsi” mövzusunda 2306.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №13

14. 17.11.2017- ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının doktorantı Həsənli Turan Mirzalı qızı “Tl-Gd (Tb) telluridlərinin və onlar əsasında bərk məhlulların alınmasının fiziki-kimyəvi əsasları” mövzusunda 2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №14

15. 28.11.2017-ci ildə AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı Məmmədova Sevinc Rəhim qızı “Uran və toriumun bis-2-oksi-5-alkilbenzilamin və xlorlaşdırılmış naften turşuları ilə ekstraksiyası” mövzusunda 2303.01 “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №15

16. 13.12.2017-ci ildə AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun böyük elmi işçisi, dissertant Əliyeva Nüşabə Musa qızı  “Bir atomlu C2-Cspirtlərin karbohidrogenlərə çevrilmə reaksiyalarında Zr/Si və Zr/Al oksid əsaslı katalizatorların elektron-akseptor mərkəzlərinin rolunun tədqiqi” mövzusunda 2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №16

17.21.12.2017-ci ildə AMEA Naxçıvan Bölməsinin doktorantı Turac İbrahim qızı Süleymanova “Arsenin ikili və mis, gümüş, talliumla üçlü halkogenidlərinin su və üzvi mühitdə yeni alınma metodlarının işlənməsi” mövzusunda 2303.01 – "Qeyri-üzvi kimya"  ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №17

 

2016

AMEA – nın Kataliz və Qeyri – üzvi Kimya institutunda Dissertasiya şurasının nəzdində 2316.01 – Kimyəvi kinetika və Kataliz, 2303.01 – Qeyri – üzvi kimya, 3303.01 – Kimya texnologiyası və mühəndisliyi ixtisasları üzrə Elmi Seminar fəaliyyət göstərir.

Elmi seminarın tərkibi: 20 üzvdən ibarətdir (2 müxbir üzv, 10 elmlər doktoru, 8 fəlsəfə doktoru). Elmi seminarın sədri AMEA-nın müxbir üzvü Qüdrət Kəlbəliyev, katibi kimya elmlər doktoru Dilbər Əjdərovadır. Elmi seminarda 2015-2016-cı illərdə aşağıdakı dissertasiya işləri müzakirə olunmuşdur:

 

2016 –cı ildə elmi seminarda müzakirədən keçirilən

dissertasiya işləri

1. 24.02.2016-cı ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin dissertantı Əhmədova İradə Cavid qızının -“Propen, izobuten və heksen-1-in pentasil tipli yüksək silisiumlu seolit katalizatoru üzərində çevrilməsində sıxlaşma məhsullarının rolu” mövzusunda 2316.01 -"Kimyəvi kinetika və kataliz" ixtisası üzrə disser­tasiya işinin müzakirəsi. (Protokol №1)

2. 06.04.2016-cı ildə Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı Nəcəf-Quliyev Ülvi Mehdi oğlunun “Modifikasiya olunmuş seolit katalizatorları üzərində tsikloheksanın 1,3 tsikloheksadienə oksidləşdirici dehidrogenləşməsi reaksiyasının kinetika və mexanizminin öyrənilməsi” mövzusunda 2316.01 -"Kimyəvi kinetika və kataliz" ixtisası üzrə disser­tasiya işinin müzakirəsi. (Protokol №2)

3. 11.04.2016-cı ildə Azərbaycan Elmi- Tədqiqat Su Problemləri İnstitutunun doktorantı Sadıxov Qorxmaz Rizvan oğlunun. “Hövsan Aerasiya stansiyasında üzvi mənşəli çöküntülərin utilləşdirilməsi və zərərsizləşdirilməsinin texnologiyası” mövzusunda disser­tasiya işinin müzakirəsi. (Protokol №3)

4. 03.05.2016-ci ildə  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin dissertantı Abbasova Ülviyə Ələsgər qızının “Metil spirtinin qarışqa turşusuna oksidləşməsi prosesinin modelləşdirilməsi” mövzusunda 3303.01.-“Kimya-texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası üzrə disser­tasiya işinin müzakirəsi. (Protokol №4)

5. 11.05.2016-cı ildə Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı Nasseri Şahab Allahqulu oğlunun “Sənaye tullantı sularından metal kationlarının mis(II),və sinkın sobsiyası” mövzusunda 3303.01.-“Kimya-texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası üzrə disser­tasiya işinin müzakirəsi. (Protokol №5)

6. 01.06.2016-cı ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin dissertantı Həsənova Fərqanə Çingiz qızının “Nikel tərkibli binar katalizatorlar üzərində qliserinin hidrogenə buxar fazalı konversiyası” mövzusunda  2316.01 - "Kimyəvi kinetika və kataliz" ixtisası üzrə disser­tasiya işinin müzakirəsi. (Protokol №6)

7. 27.10.2016-cı ildə ak. Yusif Məmmədəliyev adına Neft-kimya Prosesləri institutunun doktorantı İsayeva Yeganə Surət qızının “Nanoölçülü komponentlər saxlayan heterogen katalizator üzərində  benzolun propan və propilenlə alkilləşməsi” mövzusunda 2316.01 “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə disser­tasiya işinin müzakirəsi. (Protokol №7)

 

2015 –ci ildə elmi seminarda müzakirədən keçirilən

dissertasiya işləri

AMEA – nın Kataliz və Qeyri – üzvi Kimya institutunda Dissertasiya şurasının nəzdində 2316.01 – Kimyəvi kinetika və Kataliz, 2303.01 – Qeyri – üzvi kimya, 3303.01 – Kimya texnologiyası və mühəndisliyi ixtisaslar üzrə Elmi Seminar fəaliyyət gösterir.

Elmi seminarın tərkibi: 20 üzvdən ibarətdir (2 müxbir üzv, 10 elmlər doktoru, 8 fəlsəfə doktoru). Elmi seminarda hesabat ilində aşağıdakı dissertasiya işləri müzakirə olunmuşdur:

1. 05.03.2015 ildə ADNA “Fiziki və analitik kimya” kafedrasının dosenti, k.ü.f.d. Fətdah Həşimovun “Təbii və sintetik seolitlər və onların modifikasiya olunmuş formaları üzərində C2 –C5 olefinlərin katalitik çevrilmə qanunauyğunluqları” mövzusunda doktorluq dissertasiyasının müzakirəsi.

İxtisas: 2316.01 –“Kimyəvi kinetika və kataliz”. 

2. 31.03.15 ildə Sumqayit Dövlət Unviersitetinin “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının dosenti, t.ü.f.d Muxtar Səmədovun “ İntensivləşdirici əlavələrin iştirakı ilə təbii fosfatların sulfat turşusunda parçalanmasından superfosfat istehsalının nəzəri və texnoloji əsasları” mövzusunda doktorluq dissertasiyasının müzakirəsi.

İxtisas: 3303.01 –“Kimya texnologiyası və mühəndisliyi”. 

3. 14.04.15 ildə AMEA- nın M.Nağıyev adına KQUK İnstitutunun “Biomimetik sensorlar və azot -1 oksidlə oksidləşmə” lab.müdiri k.ü.f.d. Nehməd Əli-zadənin “Piridin və onun törəmələrinin hidrogen peroksidlə koherent –sinxronlaşdırılmış selektiv oksidləşməsi reaksiyaları” mövzusunda doktorluq dissertasiyasının müzakirəsi.

İxtisas: 2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz”. 

4. 03.06.15 ildə BDU “Ümumi və qeyri –üzvi kimya” kafedrasının dissertantı Lalə Nəsibovanın kimya üzrə fəlsəfə doktoru dərəcəsi almaq üçün “Ho –As(Sb) –Se sistemlərinin şüşəvari və kristallik halda tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işinin müzkirəsi.

İxtisas: 2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya”. 

5. 17.06.15 ildə ADNA “Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi” kafedrasının müdiri, dosent, t.ü.f.d. Ələkbər Həsənovun “Avtomobil sənayesinin tullantı sularının maye fazalı ekstraksiya üsulu ilə təmizlənməsi texnologiyasının elmi əsaslarının işlənib hazırlanması” mövzusunda doktorluq dissertasiyasının müzakirəsi.

İxtisas: 3303.01 –  “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi”. 

6. 02.10.15 ildə AMEA –nın M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri –üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı Şamama Məmmədovanın “Kalium karboksil­metilsellüozun sintezi və superfosfat dənələrinin kapsullaşdırılması prosesinin texnoloji əsasları və riyazi modelləşdirilməsi” mövzusunda disser­tasiya işinin müzakirəsi.

İxtisas: 3303.01 –  “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi”. 

7. 23.10.15 ildə M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri –üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı Aynurə Tomuyevanın “Metalların (Cu, Zn, Cd, Co, Ni) o və p –ftal turşuları ilə kompleksləri əsasında klatrat birləşmələrinin sintezi və quruluş kimyəvi tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi.

İxtisas: 2303.01 –“Qeyri üzvi kimya”.

 

JURNALLAR
Faydalı linklər