Announce
Elan
May 08, 2019 | 12:36
Read 535 time (-s)

“Qeyri-üzvi kimya”,“Kimyəvi kinetika və kataliz”, “Fiziki-kimya” ixtisaslaşmaları üzrə təhsil alan II kurs magistrlərın dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi 14.05.2019-cu il tarixində saat 1100-da aşağıda adları qeyd olunan şöbələrin iştirakı ilə İnstitutun  AKT zalında  keçiriləcək.

- “Mineral xammalın  kompleks emalı” şöbəsi

- “Qeyri-üzvi  funksional  materiallar” şöbəsi

- “Nano- və  elektrokataliz”  şöbəsi

- “Kimyəvi və ekoloji proseslərin modelləşdirilməsi və  texnologiyası” şöbəsi

1. Paşazadə Günel Atabəy qızı k.ü.e.dhttps://kqkiamea.azprof. Asif Məmmədovun rəhbərliyi ilə “Titanmaqnetit konsentratlarının sənayedə reduksiya proseslərinin termodinamiki modelləşdirilməsi” mövzusu üzrə

2. Əşirov Gəray  Mikayıl oğlu k.ü.f.d.,dos. Leyla  Məşədiyevanın  rəhbərliyi  ilə “Tetraedrit  və  famatinit  minerallarının  sintetik  analoqları  əsasında yeni termoelektrik materialların  alınması” mövzusu üzrə

3. Əlizadə Şəbnəm Elşad qızı  k.ü.f.d.,dos.Vüsalə  Məcidzadənin rəhbərliyi  ilə “Elektrokimyəvi  üsulla  Bi2S3  birləşməsinin nanostruktur şəklində sintezi və fotoelektrokimyəvi xassələrinin   tədqiqi” mövzusu üzrə

4. Kərimova Nigar Azər qızı  k.ü.e.d. Nizami Zeynalovun rəhbərliyi  ilə “Azot tərkibli makroliqand saxlayan nanostrukturlaşdırılmış  nikel  əsaslı  katalitik  sistemlərin  sintez  və  tədqiqi”mövzusu üzrə

5. Həsənova Könül  Cümşüd qızı  k.ü.f.dhttps://kqkiamea.azdos. Ülviyyə  Məmmədovanın rəhbərliyi  ilə “Benzolun mülayim şəraitdə hidrogenləşməsi üçün polivinilpirrolidon və alümosilikat mineralları əsasında yeni hibrid nanokompozitlərin sintezi və tədqiqi”  mövzusu  üzrə

6. Əlizadə Yılmaz Elşən oğlu k.ü.e.d. Akif Əliyevin  rəhbərliyi  ilə “FeSx/TiO2  hetero  sistemlərinin sintezi  və  fotoelektrokatalitik   xassələrinin  tədqiqi  ”  mövzusu  üzrə

7. Nəciyeva Ramilə Nəriman qızı t.ü.f.d.,dos.Qoşqar Əliyevin rəhbərliyi ilə “Sulfanolun  neftdaşıyıcı  layların  məsaməli  mühitində  adsorbsiya  prosesinin modelləşdirilməsi və  riyazi  modelin  parametrlərinin təyin  edilməsi”  mövzusu  üzrə

                                                                                                                    Təhsil Şöbəsi           

JOURNALS
Useful links