Xəbərlər
Taylor & Francis Group AAP nəş-da "Buckminsterfullerene-pyrrolidines as promising antioxidants in polymer materials" adlı fəsli əməkdaşlarımız tərəfindən yazılan, “Chemical Engineering of Polymers: Production of Functional and Flexible Materials” məqalələr toplusu çap olunmuşdur
Okt 19, 2018 | 14:45 / Mühüm hadisələr
Oxunub 3648 dəfə

Fəsildə fulleren-alkilpirrolidinlərin karbohidrogenlərin və polimerlərin model oksidləşmə reaksiyasına qarşı antioksidləşdirici təsiri təsvir edilmişdir. Tədqiq olunan törəmələrin antioksidləşdirici aktivliyi kumolun oksidləşmə təcrübələrində alkil və peroksid radikalları ilə reaksiyanın ləngimə sürət sabitinin təyini  ilə  müəyyən edilmişdir.
Alınan məlumatlar bakminsterfulleren və kommersiya stabilizatorları üçün eyni təcrübələrlə müqayisə edilmişdir. Nəticələr göstərir ki, alkilpirolidin qruplarının istiqamətini birbaşa fullerenin səthinə bağlanması nitroksil radikallarının formalaşması səbəbindən bakminsterfullerenin antioksidləşdirici potensialının kəskin artmasına gətirib çıxarır.
Fulleren C60-ın yeni təqdim olunan törəmələri istifadəsi polimer materiallarda nəzərdə tutulan, perspektivli, geniş spektrli antioksidləşdirici qismində hesab edilə bilərlər.

Eldar Zeynalov and Matanat Magerramova “Chemical Engineering of Polymers: Production of Functional and Flexible Materials”, Taylor & Francis Group Apple Academic Press, chapter 27.

JURNALLAR
Faydalı linklər