News
Alimlər müəyyən etdilər ki, otaq temperaturunda və yüksək təzyiqdə hidrogenin ittrium ilə birləşməsi ifrat keçirici ola bilər.
Jan 11, 2018 | 11:56 / Interesting information
Read 2224 time (-s)

Öz tədqiqatlarında alimlər nadir torpaq metalları ilə sabit hidrogen birləşmələrinin modellərini istifadə edirdilər. Yüksək təzyiqdə hidrogen atomları zəif kovalent əlaqələr ilə birləşir və hər birində bir metal atomu olan H24, H29 və H32 çox üzlü qəfəs yaradır. Bu cür qeyri-adi materialın yüksəktemperaturlu ifrat keçiriciliyi birbaşa hidrogen qəfəsinin torsəkilli quruluşu ilə əlaqədardır; və o, qəfəslər daxilində hidrogen atomunun titrəyişli hərəkəti ilə formalaşan fononların mövcudluğu hesabına təmin olunur.

JOURNALS
Useful links