Laboratoriya 26

 

“Metal-klatrat birləşmələr” laboratoriyası

Lab. müdiri: k.e.d.,  b. e. i. Mina  Munşiyeva  

Tel: 012 510 85 91(187)

laboratory_26@kqki.science.az

 

 

Elmi istiqaməti: Keçid metallarının çoxəsaslı karbon turşularının törəmələri ilə metal-klatrat  birləşmələrinin sintezi, onların quruluş-kimyəvi xüsusiy-yətlərinin tədqiqi və bəzi bioloji fəal birləşmələrin ayrılması üçün  selektiv sorbentlərin hazırlanması.

 

 

JURNALLAR
Faydalı linklər