Laboratoriya 20

 

“Əlvan metal tərkibli mineral xammalın emalı”  laboratoriyası

Lab. müdiri: k.e.d. Arif Heydərov

tel: 012 510 85 92 (132)

laboratory_20@kqki.science.az

 

 

Elmi istiqaməti: 

Əlvan metallarla zəngin və kasıb olan filizlərin və onların  emal prosesində əmələ gələn tullantıların  müxtəlif üsullarla (biohəllolma, avtoklav oksidləşdirici həllolma və s.)  işlənilməsi və əlvan metalların alınma prosesinin işlənib hazırlanması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ekoloji tələbləri təmin edən polimetalik kükürtlü filizlərin

                    kompleks emalı sxemi 

JURNALLAR
Faydalı linklər