“Mineral xammalın kompleks emalı” şöbəsi

 

İctimai əsaslarla şöbə müdiri: 

k.ü.e.d. professor Asif Məmmədov

"Mineral xammalın kompleks emalı" şöbəsi

telefon: 050 337 28 45; 012 538 13 98 (130)

asif.mammadov.47@mail.ru

 

Elmi istiqaməti: Filiz konsentratlarının fiziki-kimyəvi əsaslarının işlənməsi, metal xəlitələrinin, intermetallid və yarımkeçirici birləşməli sistemlərin fiziki-kimyəvi, termodinamiki xassələrinin tədqiqi, proqnozu və modelləşdirilməsidir.

260 elmi və elmi-pedoqoji əsərin, o cümlədən 120-si xaricdə dərc olunmuş 160 məqalə, 5 patent, 20 kitabın ( o cümlədən 5 monoqrafiya, 1 məlumat kitabı, 4 dərslik, 10 dərs vəsaiti) müəllifidir. 6 elmlər namizədi və 1 elmlər doktoru hazırlamışdır.

Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurasının “Yeni materiallar” üzrə Problem şurasının elmi katibi, “Tətbiqi riyaziyyat” üzrə Problem şurasının  və AAK kimya üzrə ekspert şurasının üzvüdür.

60 illik yubileyi münasibəti ilə AMEA-nın Fəxri fərmanı (2007) ilə təltif olunmuşdur

 

 

JURNALLAR
Faydalı linklər