Doktorantura

АМЕА-nın akad.M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya İnstitutu

2019-cu ildə  elmlər və  fəlsəfə  doktoru hazırlığı üzrə  doktoranturada  təhsil   alanların  siyahısı

 

  Sıra

 

Adı, atasının adı, soyadı

İxtisas

elmi  məsləhətçi

Dissertasiya  mövzusunun  adı

1

2

3

4

5

                                                                              Elmlər doktoru hazırlığı üzrə 

1

 

 

Əzizova  Əsmət   Nizami  qızı

Qeyri-üzvi  kimya

    2303.01

Məsləhətçi

akademik  Dilqəm  Tağıyev

Platin  və  palladium  metallarının  kükürd- və  azotlu   bioloji  fəal   liqandlarla   komplekslərinin  formalaşmasının   fiziki-kimyəvi qanunauyğunluqları   və   bioloji aktivliyinin    modelləşdirilməsi

2

 

 

 

Muradova Pəri Ağahüseyn  qızı

Kimyəvi kinetika və kataliz

     2316.01

Məsləhətçi

AMEA-n müxbir üzvü

Yuriy  Nikolayeviç  Litvişkov

Heterogen-katalıitik oksidləşmə, asilləşmə və  dealkilləşmə  proseslərinin intensivləşdirilməsində   ifrat yüksək tezlikli   İYT şualanmanın   tətbiqi

 

3

 

 

Tapdıqov Şamo Zöhrab oğlu

Makromalekullar kimyası

2304.01

Məsləhətçi

k.ü.e.d.,b.e.i.

Nizami  Zeynalov

Ferment  və  antibiotiklərin immobilizə  olunması  və  ünvanlı çatdırılması  üçün  yaddaşa  malik nanostrukturlaşdırılmış  polimerlərin sintezi  və  tədqiqi

4

 

 

Məhərrəmova  Mətanət Yaqub   qızı

 

Kimyəvi  kinetika  və   kataliz

2316.01

Məsləhətçi

k.ü.e.d.,prof.

Eldar  Zeynalov

Hidrogen peroksidlə fulleren tərkibli  katalitik  sistemlərdə  tsiklik  karbohidrogenlərin oksidləşmə  prosesləri

5

 

 

Məşədiyeva leyla  Fərhad   qızı

“Qeyri-üzvi  kimya”

2303.01

Məsləhətçi

AMEA-nın müx. üzvü Məhəmməd Babanlı

“Mis vəgümüşün   p–elementlərlə    xalkogenidlərinin  və  onlar  əsasında   funksional  xassəli  fazaların   alınmasının  fiziki-kimyəvi  əsasları”   

6

 

 

Əsədov  Səlim   Mirsəlim  oğlu

Kimya

texnologiyası

və mühəndisliyi

3303.01

        Məsləhətçi           

AMEA-n müx. üzvü

            Qüdrət                     Kəlbəliyev

“Çoxkomponentli  üçfazalı   fiziki-kimyəvi   sistemlərdə   daşınma   proseslərinin   modelləşdirilməsi”                             

7

 

Məcidzadə Vüsalə Asim  qızı

Fiziki kimya

2307.01

Məsləhətçi

k.ü.e.d.,b.e.i.

Akif   Əliyev

“Me-S,Se(Me=Sb,Bi.Mo,Cd)  əsasında  nazik təbəqə və nanostrukturların sintezinin elektrokimyəvi  əsasları  və fotokatalitik   xassələrinin tədqiqi”

8

 

Məmmədova  Naibə Aydın qızı

Qeyri-üzvi kimya
2303.01

k.ü.e.d.,prof.İmir Əliyev

 

“Sb2X3-MeXı(Me-Ga,In; X,Xı-S,Se,Te) dördlü sistemlərində  enerji  çeviriciləri  üçün fotohəssas  materialların  alınmasının  fiziki-kimyəvi  əsasları ”

9

 

Hüseynov   Elçin Ramiz   oğlu

Fiziki kimya
2307.01

AMEA-n müx.üzvü           

  Eldar Zeynalov

“Nanokarbon  katalizatorların  iştirakı  ilə polikondensləşmiş  aromatik  birləşmələrin peroksid  oksidləşməsinin   tədqiqi”

10 

 

Osmanova Sevinc Nəsib qızı

Kimyəvi  kinetika  və   kataliz

2316.01

Akademik Əjdər Məcidov

“Metal  və  metal-oksid   əsaslı  nanokompozitlərin    elektrod   materialları və katalizator  kimi  hidrotermal sintezi  və tədqiqi”

                                                                                      Fəlsəfə  doktoru hazırlığı üzrə   (əyani )

 

2

3

4

5

1

Əhmədov  Elvin  Cavanşir oğlu   

Qeyri-üzvi kimya

2303.01

AMEA-nın müxbir üzvü Məhəmməd Babanlı

Bismut xalkohalogenidləri əsasında yeni Rasba yarımkeçiricilərinin sintezi və tədqiqi

2

 

 

 

Məmmədova Aysel      İmran  qızı

Makromolekullar   kimyası

2304.01

k.ü.e.d. Nizami Zeynalov                     məsləhətçi-akademik  Dilqəm Tağıyev

Nanoölçülü selen  saxlayan  antibakterial  polimerlərin  sintezi və  onların endemik  ura  qarşı bioloji  fəallığının  tədqiqi

3

 

Qurbanova  Ülviyyə   Maqsud  qızı 

Fiziki  kimya

2307.01

k.ü.e.d.,b.e.i.Akif   Əliyev

Suyun elektrolizi üçün  Ni-Mo əsaslı aktiv elektrokatalitik sistemlərin sintezi

4

Məmmədova  Sevinc Piri qızı

Fiziki  kimya              2307.01

k.ü.e.d.,b.e.i.Akif   Əliyev

Bi-Se əsasında  yarımkeçirici  xassəli  nazik  təbəqələrin və  nanostrukturların elektrokimyəvi üsulla alınması 

5

Şərifova  Ülviyyə Novruz qızı

Qeyri-üzvi kimya
         2303.01

k.ü.e.d.,prof.

Asif  Məmmədov

Titanmaqnetit  konsentratlarının qeyri-maqnit fraksiyasının  emalında termodinamiki qeyri-tarazlıq proseslərinin  3D modelləşdirilməsi

6

Osmanova  Arzu Xancigid

 qızı

Qeyri-üzvi kimya
         2303.01

k.ü.e.d.,prof.

Arif  Heydərov

Alunitin  emal məhsullarından  qallium  və vanadiumun  çıxarılması  prosesinin tədqiqi və  3D   modelləşdirilməsi

7

Məmmədzadə  Əsmər  Ceyhun  qızı

Fiziki kimya 2307.01

k.ü.e.d.  Elza  Salahova

Renium-kükürd-mis  tərkibli ərintilərinin  nano təbəqələrinin elektrokimyəvi üsulla alınması və  tədqiqi

8

 

Əzimova  Günel Ramiz  qızı

Kimyəvi kinetika və kataliz
2316.01

k.ü.f.d. Sima Zülfüqarova

məsləhətçi-akademik Dilqəm  Tağıyev

Keçid metalları (Co,Ni,Mn) ferritlərinin mikrodalğalı şualanmasının tədbiqi  ilə sintezi  və  karbon  monooksidin aşağı temperaturlu oksidləşməsində katalitik xassələrinin tədqiqi

9

Bəhrəmov  Eynulla  Siyasət  oğlu

Kimyəvi kinetika və kataliz
2316.01

k.ü.e.d.NəhmədƏli-zadə

məsləhətçi-akademik

Tofiq Nağıyev

N2O -in  parçalanması  və  3-metilpiridinin  qazfazalı  oksidləşməsi reaksiyalarının  koherent  sinxronlaşdırılması

10

Oruclu Elnur Nəcəf  oğlu     

Qeyri-üzvi  kimya

2303.01

AMEA-nın müx.üzv.

Məhəmməd   Babanlı

SnTe-MnTe-Sb(Bi)2Te3 sistemlərində maqnit xassəli yeni topoloji izolyator fazalarının alınması, tədqiqi və multi 3D modelləşdirilməsi.

11

Əliyeva Vüsalə

Arzu  qızı              

Qeyri-üzvi  kimya
2303.01

Kimya üzrə elmlər

doktoru,professor

Arif  Heydərov

Alunit  filizinin yandırılmadan kompleks  emalı prosesinə   innovativ yanaşma

 

12

Ismayılova  Sənəm Şahəli qızı           

                

Qeyri-üzvi  kimya
2303.01

 

Kimya üzrə elmlər

doktoru,professor

İmir Əliyev

Arsen-xrom-mis xalkogenidlərindən ibarət şüşəvari   maqnitooptik  materialların   sintezi  və  tədqiqi

 

13

Nəbizadə Arzu Famil qızı

 

Kimyəvi kinetika və kataliz

2316.01

AMEA-nın müx.üzv.

Eldar   Zeynalov

məsləhətçi –akademik Tofiq Nağıyev

Suda həll olan çoxdivarlı karbon nanoboruları iştirakında alkilaromatik karbohidrogenlərin hidrogen peroksidlə oksidləşmə proseslərinin tədqiqi

14

 

Əliyeva  Şəfiqə Dilqən  qızı

                    

Kimya texnologiyası  və  mühəndisliyi

3303.01

Texnika üzrə elmlər

doktoru,professor

Fikrət   Sadıqov

Etilen  istehsalının  yüngül  piroliz  qətranının  səmərəli  emalı  texnologiyasının  işlənilməsi

 

 

2018-CI İLDƏ YÜKSƏK  İXTİSASLI  ELMİ  KADRLARIN  HAZIRLANMASI 

İnstitutun doktorantura və dissertanturasına (2017-ci ilin qəbul planına əsasən) 2018-cı ildə 18 nəfər, doktorantura yolu ilə 8 (elmlər doktoru hazırlığı üzrə 2, fəlsəfə doktoru ha-zırlığı üzrə 6), dissertantura yolu ilə 10 (elmlər doktoru hazırlığı üzrə 5,fəlsəfə doktoru ha-zırlığı üzrə 5) qəbul olmuşdur.
Hesabat ilində 57 doktorant və dissertant müxtəlif ixtisaslardan öz dissertasiya işləri üzrə elmi tədqiqat işləri aparırlar. İnstitutun doktoranturasında fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 17 nəfər təhsil alır, onlardan 14 əyani və 3 qiyabi:

2303.01 - ―Qeyri-üzvi kimya ixtisası -6
2316.01 - ―Kimyəvi kinetika və kataliz ixtisası -5
2307.01-― Fiziki kimya ixtisası -5
2304.01-―Makromolekullar kimyası ixtisası -1

Elmlər doktoru hazırlığı üzrə 9 nəfər büdcə hesabına təhsil alır.

2303.01 - ―Qeyri-üzvi kimya ixtisası -3
2316.01 - ―Kimyəvi kinetika və kataliz ixtisası -2
2304.01 -―Makromolekullar kimyası ixtisası -1
2307.01-― Fiziki kimya ixtisası -2
3303.01-―Kimya texnologiyası və mühəndisliyi ixtisası -1

İnstitutun dissertanturasında elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 9 nəfər
dissertasiya işi üzrə çalışır:

2303.01 - ―Qeyri-üzvi kimya ixtisası -3
2316.01 - ―Kimyəvi kinetika və kataliz ixtisası -4
3303.01-―Kimya texnologiyası və mühəndisliyi‖ ixtisası -1
2307.01-― Fiziki kimya ixtisası -1
Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 22 nəfər:
2303.01 - ―Qeyri-üzvi kimya ixtisası -6
2316.01 - ―Kimyəvi kinetika və kataliz ixtisası -5
2304.01 -―Makromolekullar kimyası ixtisası -3
2307.01-― Fiziki kimya ixtisası -4
3303.01-―Kimya texnologiyası və mühəndisliyi ixtisası -4

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Prezıdentinin 19.07.2018-ci il tarixli 494 №li  sə­­rəncamına əsasən İnstitutun fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə əyani doktorantı Aysel İm­ran qızı Məmmədova Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Macarıstan İnsan Re­surs­ları Nazirliyi arasında “2018-2020-ci illər üzrə İş Proqramı”na əsaslanan “Stipendium  Hungaricum” təqaüd proqramının müsabiqəsində  iştirak etmiş  və müsa­bi­qə­nin qalib­lərindən  biri olmuşdur. 27 avqust 2018-ci il tarixindən  4 il  müddətinə  Maca­rıstanın  Bu­da­­peşt Texnologiya və İqtisadiyyat  Universitetinə  ezam  edildiyinə görə  A.İ.Məm­­mədo­vaya akademik məzuniyyət  verilmişdir.

 

2017-CI İLDƏ YÜKSƏK  İXTİSASLI  ELMİ  KADRLARIN  HAZIRLANMASI 

İnstitutun doktorantura və dissertanturasına (2016-ci ilin qəbul planına əsasən) 2017-ci ildə 16 nəfər, doktorantura yolu ilə (elmlər doktoru hazırlığı üzrə 3, fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 5), dissertantura yolu ilə 8 (elmlər doktoru hazırlığı üzrə 2, fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 6) qəbul olmuşdur.
Hesabat ilində 59 doktorant və dissertant müxtəlif ixtisaslardan öz dissertasiya işləri üzrə elmi tədqiqat işləri aparmışlar.İnstitutun doktoranturasında  fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə

 

22 nəfər təhsil alır, onlardan 11-i əyani, 11-i qiyabidir.

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya”ixtisası                                                                    - 6
2301.01 – “Analitik kimya”ixtisası                                                                         - 1
2316.01 –“Kimyəvi kinetika və kataliz”ixtisası                                                      - 8
3303.01 –“Kimya texnologiyası və mühəndisliyi”ixtisası                                       - 1
2307.01 – “Fiziki kimya” ixtisası                                                                            - 4
2308.01 –“Elektrokimya”ixtisası                                                                            - 1
2304.01 –“Makromolekullar kimyası”ixtisası                                                         - 1           

Elmlər doktoru hazırlığı üzrə nəfər büdcə hesabına təhsil alır:

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya”ixtisası                                                                     -  2
2316.01 –“Kimyəvi kinetika və kataliz”ixtisası                                                       -  2
2304.01 –“Makromolekullar kimyası”ixtisası                                                         -  1
3303.01 – “ Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası                                    -  1
2307.01 – “Fiziki kimya” ixtisası                                                                            -  1

İnstitutun dissertanturasında elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün nəfər:
2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası                                                                      - 4
2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası                                                       - 3
3303.01 – “ Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası                                      - 1

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 22 nəfər:

2303.01  – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası                                                                      - 7
2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası                                                        - 4
2304.01 –“Makromolekullar kimyası”ixtisası                                                            - 3
2307.01 – “Fiziki kimya” ixtisası                                                                               - 4
3303.01 – “ Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası                                       - 4


dissertasiya işi üzrə çalışır.

 

 

 

2016-CI İLDƏ YÜKSƏK  İXTİSASLI  ELMİ  KADRLARIN  HAZIRLANMASI 

AMEA-nın 20 aprel 2016-cı il tarixli 7/15 nömrəli qərarına əsasən İnstitutda Təhsil şöbəsi yaradılıb.

İnstitutun doktorantura və dissertanturasına (2015-ci ili qəbul planına əsasən) 2016-cı ildə 14 nəfər,  doktorantura  yolu ilə 5(elmlər doktoru hazırlığı üzrə 2, fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 3), dissertantura yolu ilə 9 (elmlər doktoru hazırlığı üzrə 1, fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 8)  qəbul olmuşdur.

Hesabat  ilində  56 doktorant  və  dissertant  müxtəlif  ixtisaslardan öz dissertasiya işləri  üzrə  elmi tədqiqat işləri aparmışlar. İnstitutun  doktoranturasında  fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 25 nəfər  təhsil  alır,  onlardan  10 əyani və 15 qiyabi:

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası                                     –   9

2301.01 – “Analitik kimya” ixtisası                                          –   1

2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası                       – 10

3303.01 – “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası       –   2

2307.01 – “Fiziki kimya” ixtisası                                              –   2

2308.01 – “Elektrokomya” ixtisası                                           –   1

Elmlər doktoru hazırlığı üzrə 5 nəfər büdcə hesabına təhsil alır:

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası                                      –   2   

2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası                       –   2   

2304.01 – “Makromolekullar kimyası” ixtisası                          –   1

İnstitutun dissertanturasında  elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün  7 nəfər:

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası                                        –   3

2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası                          –   2   

3303.01 – “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası          –   1

2307.01 – “Fiziki kimya” ixtisası                                                 –   1   

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün  19 nəfər:

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası                                          –   7

2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası                           –   4   

2304.01 – “Makromolekullar kimyası” ixtisası                             –   2   

2307.01 – “Fiziki kimya” ixtisası                                                 –   3

3303.01 – “Kimya  texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası          –   3

dissertasiya işi üzrə çalışır.

 

  

2015-Cİ İLDƏ YÜKSƏK  İXTİSASLI  ELMİ  KADRLARIN  HAZIRLANMASI

Yüksək ixtisaslı elmi kadrların işi doktoranturada və dissertanturada təhsil, dünyada tanınmış elmi mərkəzlərində keçirilən məktəb-seminarlarda, gənc alimlər üçün təşkil olunan beynəlxalq layihələrdə və qrantlarda, müsabiqələrdə, konfranslarda və seminarlarda iştirak etmə yolu ilə həyata keçirilmişdir.

2015-ci ildə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya 2 nəfər qəbul edilmişdir.

Dissertantura yolu ilə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün İnstitutda təhsil alan 17 dissertantdan 4 nəfəri  müxtəlif elmi müəssisələrin işçiləridir və 2 nəfəri isə İran İslam Respublikasının vətəndaşıdır.

Hazirda İnstitutun doktoranturasında fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün aşağıda göstərilən ixtisaslar üzrə 27 nəfər təhsil alır, onlardan 10 əyani, 17 qiyabi:

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası                                       – 3 qiyabi,  6 əyani

2301.01 – “Analitik kimya” ixtisası                                           – 1 qiyabi

2304.01 – “Makromolekullar kimyası” ixtisası                            – 1 qiyabi

2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası                         – 8 qiyabi,  3 əyani

3303.01 – “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası           – 1 qiyabi, 1 əyani

2307.01 – “Fiziki kimya” ixtisası                                             – 2 qiyabi

2308.01 – “Elektrokimya” ixtisası                                           – 1 qiyabi

 

elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 3 nəfər büdcə hesabına təhsil alır:

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası                                     –  2 nəfər

2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası                             –  1 nəfər 

İnstitutun dissertanturasжnda elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 10 nəfər dissertasiya işi üzrə çalışır:

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası                                 –  3 nəfər

2307.01 – “Fiziki kimya” ixtisası                                             –  1 nəfər

2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası                          –  4 nəfər

3303.01 – “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası             –  2 nəfər

 

fəlsəfə doktoru  elmi dərəcəsi almaq üçün 17 nəfər:

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası                                        –   9*nəfər

2307.01 - “Fiziki kimya” ixtisası                                               –   1 nəfər

2316.01 - “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası                          –   3  nəfər

2304.01 – “Makromolekullar kimyası” ixtisası                            –   1  nəfər

3303.01 - “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası            –   3  nəfər

*Onlardan 2 nəfər xarici ölkə vətəndaşıdır (İran İslam Respublikası).

 

 

JURNALLAR
Faydalı linklər