Elanlar
Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun “Qeyri-üzvi kimya”, “Kimyəvi kinetika və kataliz”, “Fiziki-kimya” “Yüksək¬molekullu birləşmələr kimyası” ixtisaslaşmaları üzrə təhsil alan II kurs magistrların dissertasiya işlərinin əsas müdafiəsi keçiriləcəkdir.
İyn 07, 2022 | 15:03
Oxunub 684 dəfə

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun “Qeyri-üzvi kimya”, “Kimyəvi kinetika və kataliz”, “Fiziki-kimya” “Yüksək­molekullu birləşmələr  kimyası” ixtisaslaşmaları üzrə təhsil alan  II  kurs magistrların dissertasiya işlərinin əsas müdafiəsi  22 iyun 2022-ci il tarix­də saat 1100-da  İnstitutun  AKT  zalında  keçiriləcəkdir.

 

- Ağayeva Aytən Əliağa  qızı  k.ü.f.d.,dos. Samirə İmaməliyevanın  rəhbərliyi  ilə “Sn-Sb-Te sistemində topoloji izolyator xassəli fazaların EHQ  üsulu ilə termodinamik   tədqiqi”  mövzusu  üzrə;

- Həsənova Vüsalə Ağamusa qızı k.e.d.,prof. İxtiyar Bəxtiyarlının rəhbərliyi  ilə “Tərkibində maqnit ionu saxlayan  Ag və ln  sulfidləri əsasında yeni  fotohəssas    kompozitlərin   sintezi və xassələri”  mövzusu  üzrə;

-Əliyeva Nəzakət Aqil  qızı  AMEA-nın müxbir üzvü Eldar Zeynalovun  rəhbərliyi  ilə “Yod tərkibli, cox divarlı karbon nanoboruları saxlayan poliolefin  kompozisiyaların  termooksidləşdirici destruksiyasının  və    stabilləşdirilməsinin    kinetikası”  mövzusu  üzrə;

- Quliyeva Atiə Xaliq qızı k.ü.f.d.,dos.Sima Zülfüqarovanın rəhbərliyi  ilə “Co, Cu, Mn  oksid katalizatorlarının  zol-gel-yanma  metodu  ilə  alınması   və  karbon  monooksi­din oksidləşmə  reaksiyasında tədqiqi”  mövzusu  üzrə;

- Mustafayeva Afət Nəbi qızı k.e.d.,prof. Asif Məmmədovun  rəhbərliyi  ilə “Termodinamikistabillik funksiyasının asimmetrik variantının (Cu,Sn,Pb)-Se(S)   sistemlərində  tətbiqi.”  mövzusu  üzrə;

- Zeynalova Aygün Oruc qızı k.e.d.,prof. Akif  Əliyevin  rəhbərliyi  ilə “Fe-Se yarımkeçirici nazik təbəqələrinin sintezi və foto­elektro­kimyəvi  xassələrinin  tədqiqi”  mövzusu  üzrə;

- Rəcəbli Aytac Rahib qızı  k.ü.f.d.,Samiorə Məmmədovanın  rəhbərliyi  ilə “Mis ionunun selektiv sorbsiyası üçün  xitozan  əsasında sorbentlərin  alınması  və  tədqiqi”  mövzusu  üzrə;

JURNALLAR
Faydalı linklər