Elanlar
“Qeyri-üzvi kimya”, “Kimyəvi kinetika və kataliz”,“Fiziki-kimya” ixtisaslaşmaları üzrə təhsil alan II kurs magistrların dissertasiya işlərinin əsas müdafiəsi 11.06.2019-cu il tarixində saat 11-00-da İnstitutun AKT zalında keçiriləcək.
May 31, 2019 | 13:00
Oxunub 601 dəfə

1. Paşazadə Günel Atabəy qızı k.ü.e.dhttps://kqkiamea.azprof. Asif Məmmədovun rəhbərliyi ilə “Titanmaqnetit konsentratlarının reduksiya proseslərinin termodinamiki modelləşdirilməsi” mövzusu  üzrə

2. Əşirov Gəray  Mikayıl  oğlu  k.ü.f.d.,dos. Leyla Məşədiyevanın  rəhbərliyi  ilə “Cu-Sb-S sistemində termoelektrik xassəli təbii mineralların sintetik analoqlarının alınması və onlar arasında qarşılıqlı təsirin tədqiqi”  mövzusu   üzrə

3. Əlizadə Şəbnəm  Elşad qızı k.ü.f.d., dos.Vüsalə Məcidzadənin rəhbərliyi  ilə “Elektrokimyəvi  üsulla  Bi2S3 birləşməsinin  nanostruktur şəklində sintezi və fotoelektrokimyəvi xassələrinin tədqiqi” mövzusu üzrə

4. Kərimova Nigar Azər qızı  k.ü.e.d. Nizami Zeynalovun rəhbərliyi  ilə “Azot saxlayan makroliqand və nikel əsaslı nanostrukturlaşdırılmış katalitik sistemlərin sintezi və tədqiqi” mövzusu üzrə

5. Həsənova Könül Cümşüd  qızı  k.ü.f.dhttps://kqkiamea.azdos. Ülviyyə  Məmmədovanın rəhbərliyi  ilə “Benzolun  mülayim şəraitdə hidrogenləşməsi üçün polivinilpirrolidon və alümosilikat mineralları əsasında yeni hibrid nanokompozitlərin sintezi və tədqiqi” mövzusu  üzrə

6. Əlizadə Yılmaz Elşən oğlu k.ü.e.d. Akif Əliyevin  rəhbərliyi  ilə “FeSx/TiO2  hetero  sistemlərinin sintezi və fotoelektrokatalitik xassələrinin tədqiqi" mövzusu üzrə

7. Nəciyeva Ramilə Nəriman qızı  t.ü.f.d.,dos.Qoşqar Əliyevin  rəhbərliyi  ilə “Sulfanolun  neftdaşıyıcı layların  məsaməli  mühitində  adsorbsiya prosesinin modelləşdirilməsi və riyazi modelin   parametrlərinin təyin edilməsi” mövzusu üzrə

 

 akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun “Nanomateriallar kimyası” ixtisaslaşması üzrə 

8. Əsədzadə   Rüfət  Nizami oğlu  t.ü.e.d. Hikmət  İbrahimovun rəhbərliyi  ilə “Etilenin CVD  metodu ilə  termokatalitik pirolizindən nanokarbonun alınması prosesinin qanunauyğunluqlarının  tədqiqi ” mövzusu üzrə

 

                                                                                                                    Təhsil Şöbəsi             

JURNALLAR
Faydalı linklər