Dissertasiyalar

2018-ci ildə Kimya üzrə Fəlsəfə doktoru dərəcəsini almaq üçün keçirilən müdafiələr

1. Əliyeva Mahizər Qafar qızı - Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun “Seolit katalizi” laboratoriyasının elmi işçisi

“Modifikasiya olunmuş seolitlər üzərində tsikloheksanolun oksidləşdirici dehidrogenləşməsi”

2316.01 - “Kimyəvi kinetika və kataliz”. 12.01.2018 

2.  Məmmədova Sevinc Rəhim qızı - Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun dissertantı 

“Uran və toriumun bis-(2-hidroksi-5-alkilbenzil)amin və xlornaften turşuları ilə ekstraksiyası”

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya”. 26.01.2018

3. Səfərova Lalə Nizami qızı - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı 

“Benzoy turşusunun aminli və nitro törəmələrinin metal komplekslərinin sintezi və tədqiqi ”

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya”. 09.02.2018 

4. Həsənli Turan Mirzalı qızı - Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının doktorantı 

“Tl-Gd (Tb) telluridlərinin və onlar əsasında bərk məhlulların alınmasının fiziki-kimyəvi əsasları”

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya”. 23.02.2018

5. Səfərov Aqil Rafiq oğlu - Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun doktorantı

“Krekinq və piroliz qazlarının birgə emalı kimya texnoloji kompleksinin optimal layihələndirilməsinin elmi əsaslarının yaradılması” 

3303.01 – "Kimya texnologiyası və mühəndisliyi". 16.03.2018

6. Turac Süleymanova İbrahim qızı - AMEA Naxçıvan Bölməsinin Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun doktorantı 

“Arsenin ikili və mis, gümüş, talliumla üçlü halkogenidlərinin su və üzvi mühitdə yeni alınma metodlarının işlənməsi” 

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya”. 27.04.2018

7. Məmmədova Zülfiyyə Məmməd qızıAMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun dissertantı

“Ferrosen əsaslı bir- və çoxnüvəli metalkomplekslərin sintezi və tədqiqi”

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya”. 11.05.2018

8. Eminova Sənəm Fəxrad qızı - Bakı Dövlət Unversitetinin “Fiziki və kolloid kimya” kafedrasının doktorantı 

“Modifikasiya olunmuş pentasil seolitlərin iştirakında etilbenzolun metanolla selektiv alkilləşməsi”

2316.01 - “Kimyəvi kinetika və kataliz”. 25.05.2018

9. İsmayılova Bilqeyis Adil qızı - AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutun doktorantı

“Seolit katalizatorlarının iştirakı ilə malein, mono- və dixlormalein anhidridlərinin aşağı molekullu (C1-C4) alifatik spirtlərlə efirləşmə reaksiyasının kinetika və mexanizmi” 

2316.01 –“Kimyəvi kinetika və kataliz”. 14.06.2018

10. Hüseynova Şəfəq Ənvər qızı - AMEA-nın akad M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun doktorantı

“As-Mn(Cr)-Se üçlü sistemlərində faza tarazlığı, şüşəəmələgəlmə və alınan yeni fazaların xassələrinin tədqiqi"

2303.01 –“Qeyri-üzvi kimya” 29.06.2018

11.  Babayev Elmir Məqsəd oğlu - AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun doktorantı

“Qaz fazada xlortoluolların heterogen katalitik oksidləşməsi reaksiyalarının kinetikası və mexanizmi” 

2316.01 –“Kimyəvi kinetika və kataliz”. 21.09.2018

12. Babayeva Nigar Yasin qızı - Naxçıvan Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasının dissertantı

“Parağaçay molibdenit filizi əsasında molibdenit konsentratının, ammonium molibdatın, molibden (VI) oksidin, mis, gümüş, talliumun tiomolibdatlarının alınması və onların fiziki-kimyəvi tədqiqi”

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya” 19.10.18

13. Qəhrəmanova Yeganə Balami qızı - AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun elmi işçisi, doktorantı

“Əlvan metallurqiyanın dəmirtərkibli tullantıları üzərində kükürd dioksidin qazvari reduksiyaedicilərlə reduksiyası”

2303.01 – "Qeyri-üzvi kimya" 26.10.18

14. Məmmədova Ulduz Vidadi qızı - AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun elmi işçisi, doktorantı

“Etilenin hidrogen peroksidlə etil spirti və asetaldehidə biomimetik katalitik monooksidləşməsi” 

2316.01 –“Kimyəvi kinetika və kataliz” 16.11.18

15. Məlikova Nuranə Nəhməd qızı - AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun elmi işçisi, doktorantı

“Yarımkeçirici katalaz-mimetik sensor”

2316.01 –“Kimyəvi kinetika və kataliz” 30.11.18

 

 

2017-ci ildə Kimya üzrə Fəlsəfə doktoru dərəcəsini almaq üçün keçirilən müdafiələr

1. Əliyeva Mahirə İosaf qızı - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin doktorantı

"Vanadium tərkibli binar oksid katalizatorlar üzərində propilenin oksidləşməsi"

2316.01 – "Kimyəvi kinetika və kataliz". 19.05.2017

2. Zeynalov Elşən Tofiq oğlu - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin doktorantı 

“Seolittərkibli nikel katalizatorları üzərində pentan-heksan fraksiyasının izomerləşməsi” 

2316.01- "Kimyəvi kinetika və kataliz". 26.05.2017

3. Yaqubov Nağı İbrahim oğlu - Bakı Dövlət Universitetinin Ümumi və Qeyri-üzvi kimya kafedrasının doktorantı

“Ca-Ga (İn)-Se(Te) üçlü sistemlərində faza əmələgəlmənin fiziki-kimyəvi əsasları və alınan fazaların xassələri”

2316.01- "Kimyəvi kinetika və kataliz". 30.06.2017

4. Quliyeva Sevinc Nizami qızı - Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin doktorantı

“Piroliz qazının izobutan-izobutilen fraksiyasından təmiz izobutanın, izobutilenin və benzolun alınması proseslərinin modelləşdirilməsi”

3303.01- "Kimya texnologiyası və mühəndisliyi". 22.09.2017

5. Mürsəlova Lamiyə Asif qızı - “Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və kimya” Elmi Tədqiqat İnstitutunun dissertantı 

“Oksigen və ozonun iştirakı ilə katalitik krekinq prosesinin tədqiqi” 

2316.01 – "Kimyəvi kinetika və kataliz". 29.09. 2017

6Nəsrin Hüseynəhli Məhəmməd qızı - AMEA-nın Fizika İnstitutunun dissertantı

“Sənaye tullantı suların ağır metallardan təmizlənməsinin yeni sorbsiya üsulları” 

3303.01- "Kimya texnologiyası və mühəndisliyi". 13.10.2017

7.  Hacıəhmədzadə Xuraman Şamil qızı - Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun dissertantı

“Poliizobutilenin katalitik destruksiyası, modifikasiyası proseslərinin tədqiqi, riyazi modelləşdirilməsi və parametlərinin hesablanması”

3303.01- “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi”. 27.10.2017

8. Vəliyeva Günay Xanlar qızı - Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı

“Modifikasiya olunmuş seolitlər iştirakında ksilolların izopropil və üçlübutil spirtləri ilə selektiv alkilləşməsi”

2316.01 - “Kimyəvi kinetika və kataliz". 10.11.2017

9. Abuzərli Fəridə Zaid qızı - Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universitetinin doktorantı

“Kobalt tərkibli binar oksid katalizatorları üzərində etanolun hidrogenə buxar fazalı konversiyası”

2316.01 - “Kimyəvi kinetika və kataliz ” 24.11.2017

10. Osmanova Sevinc Nəsib qızı - Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun dissertantı

“Manqan və reniumun tioaminturşularla kompleks birləşmələrinin sintezi, quruluş və xassələri” 

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya” 08.12.2017 

11. Qasımova Afəridə Məzahir qızı - Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun doktorantı

“Acınohur titanmaqnetit konsentratlarının təbii qazla reduksiyası ilə dəmir tozunun və titan dioksidin alınması”  

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya” 22.12.2017

12. Hüseynova Şəfəq Ənvər qızı - Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun doktorantı

“As-Mn(Cr)-Se üçlü sistemlərində faza tarazlığı, şüşəəmələgəlmə və alınan yeni fazaların xassələrinin tədqiqi" 

2303.01 –“Qeyri-üzvi kimya”

 

2016-ci ildə Kimya üzrə Fəlsəfə doktoru dərəcəsini almaq üçün keçirilən müdafiələr

 

 1. Tomuyeva Aynurə Şəmil qızı - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin əməkdaşı 

“Cu, Zn, Cd, Co, Ni metallarının o – və p- ftal turşuları ilə kompleksləri əsasında klatrat birləşmələrin sintezi və quruluş - kimyəvi tədqiqi” 

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru. 22.01.2016 

                                                                                                                                                                                                                     

2. Qəhrəmanova Şahnaz İsmayıl qızı -Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun  dissertantı 

“Mn2+ və Cu2+ kationlarının bəzi çox koordinasiyalı karbon və sulfoturşularla əmələ gətirdikləri birləşmələrin sintezi və tədqiqi”

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru. 04.03.2016       

                                                                                                                                                                                                                

3. Əhmədova İradə Cavid qızı -Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin dissertantı 

“Propen, izobuten və heksen-1-in pentasil tipli yüksək silisiumlu seolit katalizatoru üzərində çevrilməsində sıxlaşma məhsullarının rolu”.

2316.01 -"Kimyəvi kinetika və kataliz" ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru. 15.04.2016   

                                                                                                                                                                                                         

4. Nəcəf- Quliyev Ülvi Mehdi oğlu -Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun doktorantı 

“Modifikasiya olunmuş seolit katalizatorları üzərində tsikloheksanın 1,3 tsikloheksadienə oksidləşdirici dehidrogenləşməsi reaksiyasının kinetika və mexanizminin öyrənilməsi”.

2316.01 -"Kimyəvi kinetika və kataliz" ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru. 20.05.2016 

 

5. Şahab  Allahqulu oğlu Nasseri - Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı

"Sənaye Tullanti Sularindan Mis (Ii) Və Sink Ionlarinin Sorbsion Çixarilma Texnologiyasi".

3303.01 - “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru. 24.06.2016

 

6. Ülviyyə Ələsgər qızı Abasova - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin dissertantı 

“Metil spirtinin qarişqa turşusuna oksidləşməsi prosesinin modelləşdirilməsi”

3303.01 – “Kimya texnologiyasi və mühəndisliyi” ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru. 27.09.2016 

 

7. İsayeva Yeganə Surət qızı - Neft-kimya Prosesləri institutunun doktorantı

“Nanoölçülü komponentlər saxlayan heterogen katalizator üzərində  benzolun propan və propilenlə alkilləşməsi” 

2316.01  - “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru. 09.12.2016

                                                                                                                                                                                                          

 2015-ci ildə Elmlər doktoru dərəcəsini almaq üçün keçirilən müdafiələr

1. İsmayılov Rayyət Hüseyn oğluAMEA –nın Kataliz və Qeyri üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı

“Keçid metalların çoxnüvəli strinq (xətvari) kompleksləri və koordinasion polimerlər (sintez, struktur və xassələr)”

2303.01 “Qeyri‑üzvi kimya”ixtisasında kimya üzrə elmlər doktoru. 30.03.2015 

                                                                                                                                                                                                                           

2. Həşimov Fətdah Abdulla oğlu ­Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının əməkdaşı

“Təbii və sintetik seolitlər və onların modifikasiya olunmuş formaları üzərində C2- C5 olefinlərin katalitik çevrilmə qanunauyğunluqları”

2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisasında kimya üzrə elmlər doktoru. 24.04.2015   

                                                                                                                                                                                                      

3. Səmədov Muxtar Məmməd oğlu Sumqayıt Dövlət Universitetinin əməkdaşı

“İntensiv­ləşdirici əlavələrin iştirakı ilə təbii fosfatların sulfat turşusunda parçalanmasından super­fosfat istehsalının nəzəri və texnoloji əsasları”.

3303.01– “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisasında texnika üzrə elmlər doktoru. 27.05.2015 

                                                                                                                                                                                             

4. Əli-zadə Nəhməd İslam oğlu AMEA –nın Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı

“Piridin və onun törəmələrinin hidrogen peroksidlə koherent-sinxron­laşdırılmış selektiv oksidləşməsi reaksiyaları”.

2316.01– “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisasında kimya üzrə elmlər doktoru. 19.06.2015   

                                                                                                                                                                                                        

5. Həsənov Ələkbər Ağasəf oğluADNA “Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi” kafedra-sının müdiri, dosent, t.ü.f.d.

“Avtomobil sənayesinin tullantı sularının maye fazalı ekstrak-siya üsulu ilə təmizlənməsi texnologiyasının elmi əsaslarının işlənib hazırlanması”.

3303.01 “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi”. Ixtisasında texnika üzrə elmlər doktoru. 22.09.2015                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                      

 2015-ci ildə Kimya üzrə Fəlsəfə doktoru dərəcəsini almaq üçün keçirilən müdafiələr

1. Nəsibova Lalə Elgiz qızı

“Ho - As (Sb) -Se üçlü sistemlərinin şüşəvari və kristal halda tədqiqi”

2303.01 -“Qeyri-üzvi kimya” ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru. 06.11.2015  

                                                                                                                                                                                                                      

2. Məmmədova Şamama Hacıbala qızı

“Kalium karboksimetulsellülozun sintezi və superfosfat dənələrinin kapsullaşdırılması prosesinin texnoloji əsasları və riyazi modelləşdirilməsi”.

3303.01 -"Kimya texnologiyası və mühəndistliyi" ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru. 13.12.2015                                                                                                                                                                                               

 

JURNALLAR
Faydalı linklər