TƏLTİFLƏR VƏ MÜKAFATLAR

 

2015

-       Q.İ.Kəlbəliyev - Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət" ordeni

-       M.K.Munşiyeva - “Tərəqqi” medalı

2014

-       T.M.Nağıyev- Azərbaycan Respublikası Dövlət Mükafatı (“Hidrogen peroksidlə kohe­rent-sinxronlaşmış

        oksidləşmə reaksiyaları” (ingilis dilində,Amsterdam) monografi­yasına görə).

2010

-       D. B.Tağıyev – “Tərəqqi” medalı.

2005

-       T.N.Şahtaxtinski -80 illik yubileyi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının "İstiqlal” ordeni.

-       M.M.Əhmədov– Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət" ordeni.

-       Ə.N.Nuriyev – “Əməkdar Elm Xadimi”fəxri adı.

-       Ə.Ə.Məcidov - "Şöhrət" ordeni.

-       M.X. Ənnağıyev-“Tərəqqi” medalı.

2004

-       T.M.Nağıyev -Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət" ordeni.

2002

-       T.N.Şahtaxtinski - Gürcüstan EA-nın xarici üzvü. 

2001

-       T. N.Şahtaxtinski - Azərbaycan Respublikasının “Şöhrət ordeni”.

2000

-       T.N. Şahtaxtinski - Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı.

-       D.B.Tağıyev –Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar Müəllimi” fəxri adı.

1999

-       R.M.Qasımov - «SSRİ ixtiraçısı», V.İ.Lenin 100-illiyi medalı, SSRİ   Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin gümüş

        və 2 bürünc medalları, Budapeştdə keçirilmiş Beynəlxalq sərginin  diplom və medalı, Respublika Kimya

        Cəmiy­yətinin 1-ci dərəcəli diplomu. Beynəlxalq Mühəndis  Akademiyasının üzvü.

1996

-       A.M.Əliyev - Azərbaycan Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı.

-       T.M.Nağıyev - Azərbaycan Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı.

1995

-       R.M. Qasımov -Nyu-York Elmlər Akademiyasının  üzvü.

1995

-       R.M. Qasımov -Nyu-York Elmlər Akademiyasının  üzvü.

1993

-       F.M. Sadıqov - Azərbaycan  Respublikasının “Əməkdar Mühəndisi” fəxri adı.

1991

-       T.N.Şahtaxtinski - Azərbaycanın "Əməkdar Elm Xadimi” fəxri adı.

-       X.S.Məmmədov – Azərbaycan “Bilik” Maarifçilik Cəmiyyəti Xudu Məmmədov adına mükafat təsis etmişdir.

1988

-       Z.H. Zülfüqarov-   «SSRİ Silahlı qüvvələrinin 70 illiyi» medalı.

1987

-       T.M.Nağıyev - Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının 70 illiyi münasibəti ilə Sov.İKP MK, SSRİ Nazirlər Kabinetinin,

        SPB ÜM və MK LKGİ tərəfindən verilmiş “Fəxri Fərmanı”.

-         M.M.Əhmədov -Oktyabr Sosialist İnqilabının 70 illiyi ilə əlaqədar Fəxri Fərman.

-       Z.H.Zülfüqarov-“Azərbaycanda milyard ton neftin hasilatı” və “50 il partiyada” nişanları.

-       X.S.Məmmədov – Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı.

1986

-       Ə.Ə.Məcidov- "Əməkdə fədakarlığa görə" medalı;

-       F.M.Sadıqov -«Qırmızı Əmək Bayrağı» ordeni.

-       D.B.Tağıyev – “Əməkdə fərqləndiyinə görə” medalı.

-       T.N.Şahtaxtinski - “Xalqlar dostluğu” ordeni.

-       X.S.Məmmədov- “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni.

1985

-       F.M.Sadıqov - «Əmək  veteranı»  medalı.

-       M.İ.Zarqarova - “Akademik N.S.Kurnakov” adına medalı.

-       P.H.Rüstəmov  - “Akademik N.S.Kurnakov” adına medalı.

-       T.N.Şahtaxtinski - Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin “Fəxri Fərmanı”.

-       Z.H.Zülfüqarov - «2-ci dərəcə  Vətən müharibəsi» ordeni.

-       Z.H.Zülfüqarov- «1941-1945-ci illərdə qələbənin 40 illiyi» medalı.

1983

-       D.B.Tağıyev – SSRİ Lenin Komsomolu Mükafatı laureatı (“Neft Kimyası və Kimya sənayesində geniş istifadə olunan

         oksigen tərkibli birləşmələr, monomerlər və reaktivlərin alınmasının elmi əsaslarının və yeni texnologiyasının işlənib

        hazırlanması”na görə).

1980

-       F.M.Sadıqov –Azərbaycan  SSR  Dövlət   Mükafatı” ( Bakı, digər neftlər  və qaz kondensatlarının benzin

        fraksiyalarının riforming ilə benzolun alınma prosesinin yaxşılaşdırılması yolları, tədqiqi, sənayedə tətbiqinə görə).

-       T.N.Şahtaxtinski - “Şərəf nişani” ordeni.

-       M.Ə.Məmmədyarov, N.Ə.Nuriyev və başqaları – “Azərbaycan SSR Dövlət  Mükafatı” laureatı (Mineral su

        yataqlarından sənaye üçün karbohidrogen qazı istehsalının texnologiyasının işlənib hazırlanması və respublikanın

        xalq təsərrüfatında tətbiqi işinə görə) .

1979

-       R.H.Rizayev‑ Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı.

-         Ə.Ə.Məcidov ‑ SSRİ Neft Kimya Sənayesi Nazirliyinin Fəxri Fərmanı.

-       İ.M.Orucova ”Lenin” ordeni.

-       İ.M.Orucova ” Oktyabr İnqilabı” ordeni.

1978

-       P.Rzazadə,T.Qurbanov, Z.H. Zülfüqarov və başqaları - “Azərbaycan Dövlət Mükafatı” laureatı (Yerli xammal

        əsasında mikroelementlərlə zənginləşdirilmiş yeni bor- superfosfat gübrəsi alınmasının texnologiyası işinə görə).

-       Z.H.Zülfüqarov - «IX beşillik zərbəçisi» tərifnaməsi.

1977

-       H.B.Şahtaxtinski-«Əmək veteranı» medalı.

-       Z.H. Zülfüqarov- «Əmək veteranı» medalı.

1976

-       Z.H.Zülfüqarov- «SSRİ Xalq Təsərrüfatının Nailiyyətləri sərgisinin» gümüş medalı.

1975

-       Z.H.Zülfüqarov- «1941-1945-ci ildə qələbənin 30 illiyi» medalı.

1974

-       Z.H.Zülfüqarov - Aərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin Fərmanı ilə “Azərbaycan SSR-in Əməkdar

        Elm Xadimi” fəxri adı.

-       H.B.Şahtaxtinski -«Azərbaycan Əməkdar Elm Xadimi» fəxri adı.

-       T.M.Nağıyev -Azərbaycan Mərkəzi Komitəsi Lenin Komsomolu Gənclər İttifaqının Fəxri Fərmanı.

1971

-       H.B.Şahtaxtinski -«Oktyabr İnqilabı» ordeni.

1970

-       M.F.Nağıyev "Şərəfli əməyə görə" yubiley medalı.

-       F.M. Sadıqov- «Fədakar əməyə görə» medalı

-       T.N.Şahtaxtinski - “Şərəfli əməyə görə” yubiley medalı.

-       T.M.Nağıyev - "Şərəfli əməyə görə" yubiley medalı. 

-       R.H. Rizayev - "Şərəfli əməyə görə" yubiley medalı.

-       H.B.Şahtaxtinski-V.İ.Leninin anadan olmasının 100-illiyi münasibəti ilə «Rəşadətli əməyə görə» yubiley medalı.

-       Z.H.Zülfüqarov-V.İ.Leninin anadan olmasının 100-illiyi münasibəti ilə «Fədakar əməyə görə» yubiley medalı.

-       İ.M.Orucova – “Azərbaycan Dövlət Mükafatı” laureatı(“Bakı neftindən istehsal edilən motor yağları üçün bir sıra

        effektli aşqarların və onların kompozisiyalarının işlənib hazırlanması və sənayedə tətbiq edilməsi” üçün). 

1969

-       M.F. Nağıyev - “Lenin”ordeni və“ Oraq və Çəkic” qızıl medalı ilə birlikdə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı

        (“Sovet elminin inkişafındakı xidmətləri”nə görə).

1967

-       X.S.Məmmədov – “Şərəf nişanı” ordeni.

1966

-       V.F.Neqreyev – Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri sərgisinin “Gümüş” medalı.

1965

-       M.M.Əhmədov-  “1941-1945 illərin Böyük Vətən Müharibəsi qələbəsinin 20 illik yubileyi” medalı.

-       Z.H. Zülfüqarov - «1941-1945-ci ildə qələbənin 20 illiyi» medalı.

1964

-       İ.M.Orucova – Azərbaycan SSR “Əməkdar elm və texnika xadimi”fəxri adı. Sonrakı illərdə o, “Lenin”, “Oktyabr

      İnqilabı”, “Qırmızı Əmək Bayrağı”, “ Şərəf nişanı” ordenləri ilə təltif olunmuşdur.

1963

-       V.F.Neqreyev –Azərbaycan SSR “Əməkdar elm və texnika xadimi”fəxri adı.

1961

-       V.F.Neqreyev - “Lenin” mükafatı laureatı (Metal və neft-mədən avadanlığının korroziyadan mühafizəsi işinə görə).

-       V. F.Neqreyev –Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri sərgisinin  “Qızıl” medalı.

1960

-       H. X.Əfəndiyev- Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə “Fəxri Fərman”.

1956

-       M.F.Nağıyev -  Azərbaycan SSR-nin “Əmək­dar Elm Xadimi” fəxri adı.

1952

-       H.Z. Zülfüqarov - «Əmək rəşadətinə görə» medalı.

-       V. F.Neqreyev – SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə “ Lenin” ordeni.

1951

-       V. F.Neqreyev – Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni.

-       H.X.Əfəndiyev  -  SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə SSRİ EA 220-ci illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq

        2-ci dəfə “Şərəf nişanı” ordeni.

1948

-       M. F.Nağıyev - “Qır­mızı Əmək Bayrağı” ordeni.

1946

-       M. F. Nağıyev – Azərbaycan SSR Ali Sovetinin “Fəxri Fər­manı”.

-       V. F.Neqreyev -  SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə «1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində

        rəşadətli əməyə görə» medalı.

-       H. X. Əfəndiyev SSRİ -Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə «1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində

        rəşadətli əməyə görə» medalı.

-       İ.M.Orucova – SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə «1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində

        rəşadətli əməyə görə» medalı.

1945

-       M.F.Nağıyev – Azərbaycan SSR Ali Sovetinin “Fəxri Fər­manı”.

-       M.F.Nağıyev - «1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində rəşadətli əməyə görə» medalı.

-       H. B. Şahtaxtinski -  «1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində rəşadətli əməyə görə» medalı.

-       Z.H. Zülfüqarov -  «Böyük Vətən müharibəsində Almaniyanın üzərində qələbəyə görə».

-       H. X. Əfəndiyev – SSRi Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə “ Şərəf nişanı” ordeni, “Qafqazın müdafiəsi”medalı.

1944

-       Z. H. Zülfüqarov - «Qafqazın müdafiəsi»  medalı.

-       V.F. Neqreyev – SSRİ Ali Soveti Rəyasət  Heyətinin qərarı ilə “Qafqazın müdafiəsi” medalı.

1943

-       V. F. Neqreyev  - SSRİ Ali Soveti  Rəyasət Heyətinin qərarı ilə “Şərəf nişanı” ordeni.

1940

-       M. F. Nağıyev – Azərbaycan SSR Ali Sovetinin “Fəxri Fər­manı”.

1936

-       K.A.Krasuski –Azərbaycan SSR “Əməkdar Elm Xadimi”fəxri adı.

JURNALLAR
Faydalı linklər